Helsingin pysäköintipolitiikka 2022

HEL 2022-004754
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 69 §

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen tekemästä päätöksestä 24.10.2022 § 702, Helsingin pysäköintipolitiikka 2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimus

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginhallituksen kokouksen 24.10.2022 päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 2.11.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 7.11.2022. Oikaisuvaatimusta on täydennetty 15.11.2022. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että kaupunginhallituksen päätös 24.10.2022 § 702 kumotaan ja palautetaan valmisteltuun siten, että asukaspysäköinnin maksu on tasa-arvoisesti 1.5.2023 alkaen kaikilla alueilla 20 euroa kuukaudessa eli 240 euroa vuodessa. Vaatimuksen mukaan asian merkityksellisyyden vuoksi asia on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa ei ollut esitetty miksi asiasta on päätetty kaupunginhallituksessa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan korkea asukaspysäköintimaksu näivettää kaupungin keskusta-aluetta, kun pieni- ja keskituloisilla perheillä ei ole varaa asua keskustassa. Perheet tarvitsevat autoa muun muassa lasten harrastuskuljetuksiin ja tavaroiden kuljettamiseen. Kaupunginhallituksen päätös vähentää keskusta-alueella asumisen monimuotoisuutta.

Korkea asukaspysäköintimaksu ei takaa pysäköintipaikkaa alueella. Esimerkiksi keskustassa Puutarhakadulla ja Vuorikadulla on oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan ollut vuosia pysäköintipaikkoja poissa käytöstä työmaiden takia. Vuorikadulla oli keväällä 2022 ainoastaan tarpeettomia CD-paikkoja käytössä Puutarhakadulla olleen kaukolämpötyömaan takia. Työmaan valmistuttua kaupunki viivytteli turhaan pysäköintikieltojen poistamisessa. Kaupungin tulee huolehtia palvelutasosta ja korkeiden maksujen vastineeksi valvoa, että pysäköintipaikat ovat poissa käytöstä vain välttämättömän ajan.

Oikaisuvaatimuksen mukaan aluepysäköinnissä ei ole kyse markkinahinnasta, koska kaupungilla on monopoli katualueisiin. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä kyseenalaistaa onko kaupungin tarkoituksena edistää yksityisten pysäköintitalojen kannattavuutta. 100–300 % vuositasolla olevat hinnankorotukset ovat kohtuuttomia. Kaupungilla ei ole osoittaa
sellaisia kustannusnousuja, joihin korotukset perustuvat.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan lisäksi päätöksessä päätetyn ainoastaan asukaspysäköintimaksujen korotuksesta, kun taas päätöksen muu teksti on pääasiassa muusta asiasta. Kaupungin internet-sivulta ei saanut päätöksen kannalta olennaista liitettä 1. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänelle toimitetusta kirjallisesta pöytäkirjaotteesta puuttuivat kaikki liitteet.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja perustelut

Kaupunginhallituksen 24.10.2022 § 702 päätös on pääosin jatkovalmistelua ohjaava. Lisäksi siinä on päätetty asukas- ja yrityspysäköintitunnusten hinnan korotuksista. Oikaisuvaatimus ei koske päätöksen valmistelua ohjaavaa osaa vaan ainoastaan asukaspysäköintitunnuksen hintapäätöstä.

Kaupunginhallituksen toimivallasta säädetään hallintosäännön 8 luvun 1 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Käsiteltävänä olevasta asiasta päättämisestä ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Kaupunginhallituksella on asiassa toimivalta.

Vuonna 2022 asukaspysäköinnin hinta oli Helsingissä 30 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa noin yhden euron vuorokausimaksua. Vyöhykepysäköinnin maksu on tällä hetkellä ydinkeskustassa 4 euroa tunnissa lukuun ottamatta yöaikaa sekä pyhäpäiviä. Ympärivuorokautinen pysäköintioikeus Helsingin ydinkeskustan yksityisissä pysäköintilaitoksissa maksaa noin 200–300 euroa kuukaudessa. Tarkoituksena on nostaa vuoden 2023 aikana on asukaspysäköinnin hinta 60 euroon kuukaudessa, mitä on edelleen pidettävä erittäin edullisena verrattuna vyöhykepysäköintiin sekä pysäköintiin yksityisissä pysäköintilaitoksissa. Palvelut eivät täysin vastaa toisiaan, mutta hintaero on edelleen erittäin suuri.

Asukaspysäköinnin hinnalla on hyvin vähäinen merkitys ihmisten mahdollisuuteen asua Helsingin kantakaupungissa, mihin vaikuttaa huomattavasti enemmän muut seikat kuten asumisen hinta. Helsingin kaupunkistrategiaan 2021–2025 mukaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Kantakaupungissa pääasiallisina liikkumistapoina tulisi olla kestävät liikkumismuodot kuten joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräily siten, että kantakaupungissa tarvitsisi liikkua mahdollisimman vähän autolla. Satunnaisempaa auton tarvetta varten on mahdollisuus käyttää esimerkiksi yhteiskäyttöautopalveluita.

Asukaspysäköintitunnuksen ominaisuuksiin kuuluu, että se ei takaa pysäköintipaikkaa. Tällä hetkellä monilla alueilla asukaspysäköintitunnuksia on lunastettu enemmän kuin mitä pysäköintipaikkoja on tarjolla. Korkeampi hinta voi poistaa asukaspysäköintitunnusten hakijoiden joukosta vähän käytössä olevien ajoneuvojen omistajia ja haltijoita, jolloin vapaa pysäköintipaikka on mahdollista löytää helpommin.

Katutyömaat ovat välttämättömiä kaupungin infran toimivuudelle ja turvallisuudelle. Työmaiden vuoksi pysäköintipaikkoja joudutaan ajoittain poistamaan väliaikaisesti käytöstä. Työmaan valmistuttua tavoitteena on palauttaa ne käyttöön mahdollisimman nopeasti, mutta välillä tässä saattaa esiintyä viivettä. Kaupungin tavoitteena on sovittaa yhteen eri työmaiden ajoituksia siten, että niiden haitat olisivat mahdollisimman vähäiset.

CD-paikkoja kaupunki merkitsee ulkomaisille edustustoille kansainvälisten sopimusten perusteella. Jos ne poistuvat käytöstä esimerkiksi lähetystön muuton vuoksi, pyritään pysäköintipaikat palauttamaan tavalliseen pysäköintiin tai muuhun tarpeelliseen käyttötarkoitukseen.

Kaupungin tavoitteena ei ole edistää yksityisten pysäköintilaitosten kannattavuutta, mutta kaupungin etu on, että yksityisten pysäköintilaitosten suosio kasvaisi ja kadunvarsipysäköintiä siirtyisi niihin. Tämä tehostaisi kaupunkitilan käyttöä sekä helpottaisi katujen kunnossapitoa varsinkin talvisin. Tämän vuoksi pysäköintipolitiikassa on yhtenä toimenpiteenä kaupungin ja yksityisten pysäköintilaitosten yhteistyön lisääminen asukaspysäköinnissä sekä erityistilanteissa.

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan kaupungin tarkoituksena on jatkaa askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa. Lisäksi kaupunkistrategian mukaisesti varmistetaan pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä. Asukaspysäköinnissä markkinaehtoisuutta toteutetaan hinnoittelemalla pysäköinti siten, että kysyntä ja tarjonta vastaavat paremmin toisiaan. Tämä myös varmistaa nykytilannetta paremmin paikkojen riittävyyden. Palvelutason mukaisessa hinnoittelussa paikkojen käyttöaste sekä asukaspysäköinnin tunnustiheys määrittävät toteutettavat hinnankorotukset. Jos suureet eivät ole riittävän korkeita, hinnankorotuksia ei toteuteta. Vuonna 2023 toteutettavat hinnankorotukset perustuvat yleisen hintatason nousuun, kaupunkitilan merkittävyyteen ja sen vaihtoehtoiskustannuksiin sekä kunnossapidon laatuvaatimuksiin. Edellisen kerran asukas- ja yrityspysäköintitunnusten kuukausimaksua on nostettu tammikuussa 2021. Tilastokeskuksen kuluttajaindeksi on kasvanut lähes 11 prosenttiyksikköä tammikuusta 2021 syyskuulle 2022.

Kaupunginhallituksen kokouksen 24.10.2022 päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 2.11.2022. Päätös sekä sen liitteet 1–6 on luettavissa kaupungin internetsivuilla osoitteessa

Tieto päätöspöytäkirjan nähtävillä olosta sekä linkki päätökseen ja sen liitteisiin on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi sähköpostitse 2.11.2022. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijälle on pyynnöstä 3.11.2022 lähetetty postitse pöytäkirjan ote muutoksenhakuohjeineen.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Päätöksen täytäntöönpano

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kaupunginhallituksen 24.10.2022 § 702 päätöksen täytäntöönpano ei tee mahdollista valitusta hyödyttömäksi eikä täytäntöönpanon peruuttamisesta myöskään aiheutuisi kovin suurta vahinkoa. Näin ollen kaupunginhallituksen päätös 24.10.2022 § 702 pannaan täytäntöön mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 40

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

24.10.2022 Ehdotuksen mukaan

10.05.2022 Pöydälle

03.05.2022 Pöydälle

26.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Keskushallinto Pormestari 27.06.2022 § 82

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä Helsingin pysäköintipolitiikkaa 2022 koskevan asian.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Pormestari on 6.8.2021 (§ 73) ottanut esittelyynsä kaupunkistrategiaa sekä talousarviota ja -suunnitelmaa koskevan päätöksenteon.

Koska Helsingin pysäköintipolitiikka kytkeytyy keskeisesti kaupungin strategiaan ja talousarvioon, on tarkoituksenmukaista, että pormestari ottaa asian esittelyynsä.

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.05.2022 § 314

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikan 2022 hyväksymistä liitteen numero 1 mukaisesti ohjeellisena noudatettavaksi.

Kaupunkiympäristölautakunta korosti, että kotihoidon pysäköintitunnuskäytäntö vakinaistetaan.

Uuden pysäköintipolitiikan kaudelta tehdään kattava vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan uusien linjausten vaikutusta muun muassa auton käytön määrään ja omistamiseen sekä politiikan sosioekonomisia vaikutuksia. Vaikutustenarvioinnin tavoitteena on vahvistaa tietopohjaa osana päätöksentekoa.

Lisäksi lautakunta korosti kaupunkistrategian tavoitteita pysäköintimahdollisuuksien riittävyydestä ja markkinaehtoisuudesta. Näihin tavoitteisiin liittyen lautakunta korostaa, että tavoitellun asukaspysäköinnin palvelutason paranemisen tulee tapahtua riittävän ripeässä aikataulussa ja katsoo siksi että kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen asettaman vastuullinen ja kestävä talous -ohjelmaryhmän tulee tavoitella alkuvaiheessa selkeämpää muutosta hinnoitteluun ja siten ensimmäisen korotuksen kautta vähintään 2,7 miljoonan euron lisätuloja vuodelle 2023.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteen 1 teemaan ”Kohti ympäristöystävällistä ja kestävää pysäköintiä” lisätään uusi toimenpide ”Mikroliikkumispalveluiden pysäköinnin kehittäminen”.

Tähän lisäykseen liittyen liitteessä 1 olevaan raporttiin lisätään perusteluksi seuraava teksti: Mikroliikkuminen ja siihen liittyvät alustatalouden palvelut ovat nopeasti ja määrältään voimakkaasti kehittyvä liikkumismuoto. Mikroliikkuminen on monin tavoin mm. energiatehokkuuden ja kaupungin elävyyden kannalta suotuisaa, mutta siihen liittyy vaikutuksia kuten pysäköinnin ongelmia, joita on tärkeää hallita. Kaupunki on aktiivinen omin käytettävissä olevin toimin ja toimijaverkostossa vaikuttaen mikroliikkumispalveluiden pysäköinnin vaikutusten hallitsemiseksi. Esimerkiksi sähköpotkulautojen pysäköintijärjestelyjen parantamista ja järkeistämistä yhteistyössä operaattoreiden kanssa pilotoidaan kesällä 2022 ja tästä saatavien kokemusten myötä toimintatapoja edelleen kehitetään.

Muutokset päivitetään raporttiin ennen mahdollista kaupunginhallituksen käsittelyä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Anni Sinnemäki: Liite 1 toimenpide 16:
Täydennysrakentamista koskevat toimenpiteet ja laskentaohjeen päivitys priorisoidaan ja ne tehdään mahdollisimman ripeässä vaikka realistisessa aikataulussa.

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Anni Sinnemäki: Liite 1 toimenpide 19:
Lautakunta korostaa, että pysäköintiyhtiö on olennainen väline pysäköintiratkaisujen hallinnointiin ja toteutukseen ja kaupungin tuottavuuteen ja tehokkuuteen tällä alalla. Siihen liittyvät avoimet kysymykset tulee ratkoa päämäärätietoisesti ja siten kiirehtiä selvityksen valmistumista.

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Anni Sinnemäki: Liite 1 toimenpide 23:
Jotta kuljetuspalveluiden positiivinen vaikutus pitkäaikaisen pysäköintitarpeen vähenemiseen korostuisi, kuljetuspalveluita tulee ohjata tilatehokkaampiin kuljetusmuotoihin

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Risto Rautava: Tehdään seuraava lisäys liitteen 1 toimenpiteeseen 6:
Katutyömaiden aiheuttamien pysäköintipaikkojen vähenemisen kompensoimiseksi lisätään alueellisia pysäköintipaikkoja esimerkiksi ottamalla pysäköintikäyttöön käytöstä poistettuja julkisen liikenteen pysäkkejä silloin kun tämä ei heikennä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Risto Rautava: Tehdään seuraavat muutokset liitteen 1 kohtaan 6.2.
”Kaupungin ja yksityisten pysäköintilaitosten välisen yhteistyön lisääminen
asukaspysäköinnissä ja erityistilanteissa.” Lisäys uusiksi virkkeiksi edellisen jälkeen: ”Maanalaisten pysäköintilaitosten saavutettavuutta ja pysäköintilaitosten muodostaman verkoston toimivuutta parannetaan. Laaditaan selvitys maanalaisten pysäköintilaitosten saavutettavuudesta ja
pysäköintilaitosten muodostaman verkoston toimivuudesta."

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Risto Rautava: Liite 1 toimenpide 7:
Lisätään virke: Pyritään edistämään vähällä käytöllä olevien autojen talviaikaista pitkäaikaissäilytystä selvittämällä keinoja lisätä Tattarisuon autohotellin käyttöastetta.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Olli-Pekka Koljonen: Oheinen vastaehdotus osaksi lautakunnan päätöstä: "Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että kotihoidon pysäköintitunnuskäytäntö vakinaistetaan."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Olli-Pekka Koljonen: Oheinen lisäys lautakunnan päätökseen: "Uuden pysäköintipolitiikan kaudelta tehdään kattava vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan uusien linjausten vaikutusta muun muassa auton käytön määrään ja omistamiseen sekä politiikan sosioekonomisia vaikutuksia. Vaikutustenarvioinnin tavoitteena on vahvistaa tietopohjaa osana päätöksentekoa."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Jenni Pajunen: Lisätään liitteen 1 seurantamittareihin sähköautojen latauspisteiden määrä suhteessa sähköautojen ja lataushybridien määrään Helsingissä (Tavoite 3: seurantamenetelmä 3. s. 20 sekä mittarit s. 62). LISÄYS s.40 Pyritään siihen, että mahdollisimman suuri osuus parkkipaikkojen yhteydessä olevista sähköautojen latauspisteistä on pikalatauspisteitä, jotka mahdollistavat täyssähköautojen lataamisen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jenni Pajusen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jenni Pajunen: Lisäys liitteen 1 s.40: Selvitetään mahdollisuuksia osallistaa myös kansainvälisiä yrityksiä sähköautojen latauspisteiden markkinavuoropuheluun ja kilpailutuksiin (koska sähköautojen latauspisteiden kilpailutuksiin osallistuneiden suomalaisyritysten määrä on tähän mennessä ollut hyvin rajallinen).

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jenni Pajusen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Jenni Pajunen: Lisäys liitteen 1 s.40: Selvitetään mahdollisuuksia rahoittaa parkkipaikkojen latauspisteiden operointia mainostuloilla kaupunkikuvalliset ja esteettiset standardit huomioiden

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jenni Pajusen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Tehdään seuraava muutos liitteen 1 kohtaan 6.4, Kadunvarsipysäköinti: Sivu 44 taulukko ja tämän muutoksen aiheuttamat vastaavat korjaukset muihin kohtiin asiakirjassa
Asukaspysäköintitunnuksen hinta (€/kk), jos vuosittainen
maksimikorotus toteutuu joka vuosi +5%
Yrityspysäköintitunnuksen hinta (€/kk) jos vuosittainen
maksimikorotus toteutuu joka vuosi +5 %

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 4:
Risto Rautava: Tehdään seuraava muutos liitteen 1 kohtaan 6.4, Kadunvarsipysäköinti: Sivu 44 taulukko ja tämän muutoksen aiheuttamat vastaavat korjaukset muihin kohtiin asiakirjassa
Asukaspysäköintitunnuksen hinta (€/kk), jos vuosittainen
maksimikorotus toteutuu joka vuosi +15%
Yrityspysäköintitunnuksen hinta (€/kk) jos vuosittainen
maksimikorotus toteutuu joka vuosi +15 %

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Vastaehdotus 3:
Olli-Pekka Koljonen: Oheinen vastaehdotus osaksi päätöstekstiä: "Lautakunta korostaa kaupunkistrategian tavoitteita pysäköintimahdollisuuksien riittävyydestä ja markkinaehtoisuudesta. Näihin tavoitteisiin liittyen lautakunta korostaa, että tavoitellun asukaspysäköinnin palvelutason paranemisen tulee tapahtua riittävän ripeässä aikataulussa ja katsoo siksi että kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen asettaman vastuullinen ja kestävä talous -ohjelmaryhmän tulee tavoitella alkuvaiheessa selkeämpää muutosta hinnoitteluun ja siten ensimmäisen korotuksen kautta vähintään 2,7 miljoonan euron lisätuloja vuodelle 2023."

Lisäksi tehdään seuraava muutos liitteen 1 sivun 44 taulukkoon:
Taulukon maksimikorotusprosentti (+20%) muutetaan alhaisemmaksi (+15%) Eli seuraavasti:
"Asukaspysäköintitunnuksen hinta (€/kk), jos vuosittainen maksimikorotus toteutuu joka vuosi +15%
Yrityspysäköintitunnuksen hinta (€/kk) jos vuosittainen maksimikorotus toteutuu joka vuosi +15 %”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Olli-Pekka Koljosen ja Risto Rautavan vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Risto Rautavan vastaehdotuksen 4 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 6
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otto Meri, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava

Olli-Pekka Koljosen vastaehdotus voitti Risto Rautavan vastaehdotuksen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Otto Meri, Jenni Pajunen

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 4
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Mika Raatikainen, Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen äänin 7-2 (4 tyhjää).

Risto Rautava, Jenni Pajunen ja Mika Raatikainen jättivät päätöksestä seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen: Pysäköintipolitiikassa lautakunnan ei pidä asettaa pysäköintimaksujen korotuksista saataville tuloille tavoitteita.

Otto Meri jätti päätöksestä seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen: Ilmoitan eriävän mielipiteen päätökseen. Eriävä mielipide liittyy päätöksen kohtaan: "Lautakunta korostaa kaupunkistrategian tavoitteita pysäköintimahdollisuuksien riittävyydestä ja markkinaehtoisuudesta. Näihin tavoitteisiin liittyen lautakunta korostaa, että tavoitellun asukaspysäköinnin palvelutason paranemisen tulee tapahtua riittävän ripeässä aikataulussa ja katsoo siksi että kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen asettaman vastuullinen ja kestävä talous -ohjelmaryhmän tulee tavoitella alkuvaiheessa selkeämpää muutosta hinnoitteluun ja siten ensimmäisen korotuksen kautta vähintään 2,7 miljoonan euron lisätuloja vuodelle 2023."

Katson, että päätös on tältä osin perustuslain 121 §:n 3 momentin vastainen. Säännös edellyttää, että kunnallisten verojen verovelvollisuudesta ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta säädetään lailla. Lautakunnan päätöksessä edellytetty pysäköintitulojen lisäämistarve 2,7 miljoonalla eurolla on tosiasiassa esitys verotuksen kiristämisestä. Siltä osin kuin pysäköintimaksuilla pyritään kulujen kattamisen sijaan fiskaalisiin tavoitteisiin, tulee niiden perusteesta ja määrästä säätää lailla. Näin ollen katson, että tehty päätös on PL 121.3 §:n vastainen.

10.05.2022 Pöydälle

03.05.2022 Pöydälle

26.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi