Lainan myöntäminen, urheilu- ja ulkoilurahasto, IV-koneen uusiminen, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy

HEL 2022-004920
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 480 §

Lainan myöntäminen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta 600 000 euron suuruisen lainan uintikeskuksen allastilan ilmanvaihtokoneiden uusimista varten, seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen lyhennyserä maksetaan 31.5.2023.

Lainan korko:
Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus:
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n osake-enemmistön ja kaupungilla on yhtiössä määräysvalta.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on 20.2.1997 perustettu yleishyödyllinen yhtiö, jonka pääomistaja on Helsingin kaupunki 66,7 prosentin omistusosuudella. Yhtiön muut osakkaat ovat keskenään saman suuruisilla osuuksilla Suomen Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy omistaa ja hallinnoi Vallilassa kaupungilta vuokraamallaan maa-alueella sijaitsevaa rakennusta, jossa on uimahallin lisäksi palloiluhalli, kuntosali ja ryhmäliikuntatiloja. Mäkelänrinteen Uintikeskus on merkittävä osa Helsingin uimahalliverkostoa ja palvelee harrastajia, oppilaitoksia, urheiluseuroja, pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa sekä eri lajien maajoukkueita. Käyntikerroilla mitattuna Mäkelänrinteen uintikeskus on Suomen suosituin vesiurheilukeskus.

Uintikeskuksen allasosaston ilmanvaihtokoneet ovat teknisesti loppuun käytetyt ja riski tilojen toiminnalle. Koneiden uusinnalla saavutetaan lisäksi parempi ilmanlaatu selkeästi energiatehokkaammin. Lisäksi hankkeessa uusitaan koneisiin liittyviä kanavia ja putkistoja tarpeen mukaan sekä päivitetään käyttöön liittyvää ohjausautomaatiota.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakee, hankkeensa investointikustannusten (alv 0 %) rahoittamiseksi kokonaisuudessaan, Helsingin kaupungilta 600 000 euron lainaa. Kaupunki voi rahaston varojen salliessa myöntää kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön hankkeelle kokonaisrahoituksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kaupungin määräysvallassa oleva Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupunki varautuu tarpeen mukaan myöntämään yhtiölle laitosavustusta lainanhoitokulujen hoitamista varten.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle myönnettävän lainan vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle myönnettäväksi esitetty laina sisältää korkotukea lainansaajalle. Lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska se on myönnetty sellaista urheilutilaa varten, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 35,2 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.05.2022 § 75

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee kahden ilmanvaihtokoneen uusimista Vallilan kaupunginosassa sijaitsevassa Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa vuoden 2022 aikana:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 600 000 euron lainan myöntämistä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi kahden IV-koneen uusimiseksi Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on toiminut yleishyödyllisenä yhteisönä vuodesta 1999 lähtien. Yhtiön hallinnoima uintikeskus on Suomen suosituin vesiliikuntakeskus, jonka vuotuiset asiakaskäyntimäärät ovat normaalioloissa yli 800 000 kappaletta. Mäkelänrinteen Uintikeskuksella on kuluttaja-asiakkaiden ohella merkittävä rooli Mäkelänrinteen urheilulukion, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia sekä eri seura- ja maajoukkueiden harjoittelu- ja kilpailukeskuksena.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty kahden IV-koneen uusiminen on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen ja tarpeellinen hanke, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 600 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 600 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Hanke on tarkoitus rahoittaa kokonaan kaupungin myöntämällä lainalla. Tästä menettelystä on neuvoteltu etukäteen kaupunginkanslian rahoituksen kanssa, jonka kanssa käydyissä keskusteluissa on niin ikään päätetty, että vastaavanlainen toimintatapa on mahdollista vain kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille, jollainen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on.

Käsittely

Esteelliset: Tarja Loikkanen, Hilkka Ahde
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg
Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi