Lainan myöntäminen, urheilu- ja ulkoilurahasto, tekonurmikentän rakentaminen, Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy

HEL 2022-004974
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 428 §

Lainan myöntäminen Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 94 000 euron lainan Herttoniemenrannan liikuntapuistoon rakennettavan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n ja Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n kokonaan omistama sekä hallinnoima yritys. Valtti on perustettu vuonna 1946 ja on Itä-Helsingin suurin sekä Helsingin kolmanneksi suurin jalkapalloseura pelipasseilla mitattuna (1 200 kpl). Kulps puolestaan on vuonna 2009 perustettu matalan kynnyksen jalkapalloseura, jonka jäsenet ovat lunastaneet yhteensä noin 200 pelipassia.

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on suunnitellut rakentavansa Herttoniemen liikuntapuiston alueella sijaitsevan hiekkakentän tilalle tekonurmipintaisen jalkapallokentän. Kentän käyttäjinä ovat yhtiön omistavien seurojen pelaajien lisäksi alueen jalkapallon harrastajat, koululaiset ja päiväkotilapset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 18.1.2022, § 12 vuokrata perustettavan yhtiön (Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy) nimiin Herttoniemessä sijaitsevalta Herttoniemenrannan liikuntapuiston alueelta noin 10 200 m²:n suuruisen maa-alueen jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.5.2022–31.12.2038.

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 235 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 94 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella 70 500 euroa, yhtiön omilla varoilla 45 500 euroa, Palloliiton Hattrick-avustuksella 20 000 euroa sekä muilla avustuksilla 5 000 euroa.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 94 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan tekonurmikentän pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196 ja 197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 35,3 miljoonaa euroa.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.05.2022 § 74

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee tekonurmimaton asentamista Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevaan Herttoniemenrannan liikuntapuistoon:

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitelman perusteella kokonaiskustannuksiltaan noin 235 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 94 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kyseisen lainan myöntämistä hakemuksessa mainitulle kenttäyhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi osarahoituksena tekonurmimaton asentamiseksi Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevaan Herttoniemenrannan liikuntapuistoon.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavaksi tekijäksi on koettu tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella. Vastaavassa tilanteessa Herttoniemenrannan kaltaiset seurakenttähankkeet on koettu hyväksi toimintamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Herttoniemenrantaan on liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankohtainen ja perusteltu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin edun mukaista.

Kaupunginlainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 45 500 euroa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella 70 500 euroa, Palloliiton Hattrick-avustuksella 20 000 euroa sekä muilla avustuksilla yhteensä 5 000 euroa.

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:llä on kyseistä kenttäaluetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 31.12.2038 saakka (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.1.2022).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi