Puistosuunnitelma, Tehtaanpuisto, VIO 6211/1

HEL 2022-005012
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 289 §

Tehtaanpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Punavuori

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Tehtaanpuiston puistosuunnitelman VIO 6211/1, liitteiden nro 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Punavuoren (32.) kaupunginosassa, osa-alueella Punavuori. Puistosuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 7715 (tullut voimaan 11.1.1977). Asemakaavassa alue on merkitty puistoksi (P). Koko Tehtaanpuisto ei sisälly puistosuunnitelmaan, vaan osa puistosta jää nykyiselleen. Suunnittelualue on esitetty suunnitelmapiirustuksessa VIO 6211/1 liitteen 2 mukaisesti. Tehtaanpuiston pinta-ala on 21 254 m², josta suunnittelualueen pinta-ala on 8100 m².

Tehtaanpuisto rajautuu Tehtaan-, Laivurin- ja Sepänkatuun. Puiston eteläpuolelta alkaa Eiran huvilakaupunginosa, itäpuolella on Ullanlinna ja pohjoispuolella ovat Punavuoren kerrostalokorttelit. Puiston keskellä sijaitsee Mikael Agricolan kirkko, joka on yksi Helsingin keskustan maamerkeistä. Kirkon itäpuolella on Leikkipuisto Seppä, jonka leikkipuistorakennus tullaan uusimaan vuonna 2023. Suunnittelualueeseen kuuluu leikkipuisto Sepän lisäksi Sepänkadun reuna ja puiston koilliskulmaus.

Tehtaanpuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Rky). Se on rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä aikakaudelleen tyypillinen puisto.

Suunnittelun tavoitteet pohjautuvat Tehtaanpuiston puistohistorialliseen selvitykseen vuodelta 2014 (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy). Selvityksen mukaan puiston itä-länsi- ja koillis-lounassuuntaiset näkymälinjat kirkolle tulee huomioida suunnittelussa. Puistossa on harvinaisen iäkkäitä ja kookkaita puita sekä merkittäviä puukujanteita ja puurivejä. Leikkikentän eteläpäädyn nurmialueen ja muotoon leikatun pensasaitarajauksen palauttamista tulisi harkita mahdollisuuksien mukaan. Selvityksessä suositellaan 1980-luvulla uusitun koilliskulmauksen palauttamista puiston alkuperäisen tyylin mukaiseksi.

Leikkipuistossa käy päivittäin runsaasti leikkijöitä ja kulutus on kovaa. Leikkivälineet ovat kuluneita ja leikkipuistoa ympäröivä kasvillisuus on kauttaaltaan kärsinyt. Leikkipihalla sijaitsee vesiaihe. Leikkipuistoa käyttävät päiväkoti- ja leikkipuistoryhmät sekä alueen asukkaat.

Myös puistoalue on kovalla kulutuksella. Puistoa käyttävät palloa pelaavat koululaisryhmät, lähialueen asukkaat sekä koiranulkoiluttajat. Sepänkadun puoleiselle nurmikaistalle on muodostunut epävirallinen, savipintainen kulkureitti.

Puistoalueen puustosta on laadittu kuntokartoitus ja puiston poikittaisen puistokäytävän puukujanteen pylväshaavat on todettu huonokuntoisiksi. Puiston keskiakselin puukujanne on puistolle tärkeä tilallinen elementti. Tavoitteena on uusia huonokuntoiset puut ja taata puiden elinvoimaisuus.

Suunnittelualueesta on tehty PIMA-selvitys ja rakentamisessa varaudutaan kynnysarvot ylittävän maa-aineksen käsittelyyn asianmukaisella tavalla.

Tavoitteena on peruskorjata Tehtaanpuiston leikkipuisto Seppä ja tehdä siitä turvallinen, monipuolinen leikkipaikka, sekä parantaa Sepänkadun puoleisen osan toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä. Kunnostuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitteena on käyttää mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja.

Puistosuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 7715 mukaisen puiston kunnostaminen.

Suunnitelma

Leikkipuisto Seppä on suunniteltu luontevaksi osaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävän Tehtaanpuiston laajaa kokonaisuutta. Leikkialueesta on tehty muodoltaan selkeämpi, mukaillen alkuperäisen suunnitelman funktionalistista tyyliä. Leikkialueen keskeltä on poistettu 2000-luvun alussa toteutettu tekonurmipintainen kumpare. Sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsee pienten lasten leikkialue, isojen lasten leikkialue on puiston pohjoisosassa. Rakennuksen länsipäädyssä olevaa hyötykasvikulmausta uudistetaan. Puiston koilliskulmauksen muotokieli on pelkistetty ja Sepänkadun reunaan on suunniteltu kivituhkapintainen puistoraitti tallautuneen savipolun paikalle.

Leikkipaikan pinnoitteena käytetään asfalttia, kivituhkaa, turvasoraa sekä hiekan väristä valettavaa turva-alustaa.

Puiston kookkaat puut säilytetään. Huonokuntoiseksi todetut puut uusitaan. Leikkialueelle istutetaan uusia puita ja pensaita. Puiston länsikulmaukseen istutetaan perennoja.

Leikkialueen ympärille rakennetaan uusi turvanormien mukainen aita. Leikkipuiston välineiden valinnassa otetaan huomioon ajattomuus, ekologisuus, funktionaalisuus ja visuaalinen keveys sekä leikittävyys. Piha-alueen keskeltä poistetaan maastonmuotoilu ja sen paikalle sijoitetaan monitoimikiipeilyväline.

Sepänkadun puolella olevien puistoraittien alkuun asennetaan irrotettavat pollarit läpiajon estämiseksi.

Suunnittelualueen valaistusta uusitaan ja täydennetään. Alue kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen viemäristöön. Pallokentän kohdalla uusi puistoraitti nousee tuettuna katutasosta noin 40 cm verran. Tällä tavoin arvopuiden juuristoa häiritään mahdollisimman vähän. Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6211 liitteen 1 mukaisesti ja suunnitelmapiirustuksesta VIO 6211/1 liitteen 2 mukaisesti.

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 7715 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 16.2.-1.3.2022 välisen ajan.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille, paikallislehdille ja paikalliselle asukasyhdistykselle. Maksullinen lehti-ilmoitus julkaistiin Helsingin Uutisissa 16.2.2022. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 1.3.2022 mennessä.

Asukkaiden kommenteissa toivottiin leikkialueen keskellä olevan tekonurmipintaisen kumpareen sekä pienten lasten aitauksen säilyttämistä. Toivottiin myös hyvää valaistusta turvallisuuden ja käytettävyyden lisäämiseksi. Kumpare on suunniteltu poistettavaksi turvallisuuden ja alueen historiallisen ilmeen palauttamiseksi. Aidatun alueen sisällä olevaa aidattua aluetta ei ole suunniteltu säilytettäväksi, koska se muodostaisi pienille lapsille suhteettoman pienen käyttötilan. Julkinen leikkipuisto on suunniteltu ensisijaisesti kaikille alueen lapsille eikä sitä varata yksityiseen käyttöön. Valaistusta tullaan parantamaan.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon liitteen 3 mukaisesti.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 1 393 000 euroa eli noin 172 euroa/m² (alv 0%) kustannus sisältää lisäksi kynnysarvomaiden puhdistuskustannuksia 187 000 euroa. Suunnittelualueen arvonlisäverottomat vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 12 150 euroa, 1.5 euroa/m² (alv 0%). Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkaan A2 käyttöviheralue (RAMS R2).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 1-3 momentti

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 03.05.2022 § 280

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Otto Meri: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otto Meren ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi