Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-005025
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 186 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakatteen alittamista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakatteelle myönnettäisiin 1 900 000 euron alitusoikeus. Alitus syntyy koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä, siitä että asiakkaat eivät ole vielä palanneet palveluihin yhtä nopeasti kuin on odotettu ja energiakulujen kasvusta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lauta- ja johtokunnille.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Nettobudjetoitujen yksiköiden sitovan toimintakatteen alittamista koskeva talousarvion muutos on tehtävä kaupunginvaltuustossa.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion puitteissa, on lautakuntien hyväksymien ylitysesitysten oltava viimeistään 25.11.2022 kaupunginkansliassa. Määrärahan ylitysesityksessä on selvitettävä myös ylityksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Toimialan kolmannessa talousarvion toteutumisennusteessa tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Tuloalitus syntyy koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä, kun osa toimialan palveluista oli suljettuna alkuvuoden rajoitusten vuoksi ja siitä, että asiakkaat eivät ole vielä palanneet palveluihin yhtä nopeasti kuin on odotettu. Fyysisten ja digitaalisten käyntikertojan ennustetaan alittuvan 1,2 miljoonalla käyntikerralla verrattuna talousarvioon.

Menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheuttaa toimialalle ennakoitua suuremman menopaineen, mutta toisaalta koronan vuoksi syntyneiden menosäästöjen sekä muiden säästötoimenpiteiden ansiosta menojen ennustetaan kokonaisuudessaan alittavan talousarvion.

Täten sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 1,9 miljoonalla eurolla.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 118

26.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.04.2022 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi