Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-005025
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 185 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 3. ennuste

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen ja totesi toimialan ryhtyneen oikeansuuntaisiin johtamistoimenpiteisiin talousarviossa päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalous

Toimialan toimintakate on alittumassa 1,9 milj. euroa, suurimmat selittävät tekijät ovat koronan aiheuttamat tulonmenetykset ja energiakulujen kasvu. Energiakulujen ennuste on tarkennettu saatavissa olevan viimeisimmän tiedon mukaisesti. Toimiala tulee esittämään kaupunginhallitukselle ennusteen mukaista toimintakatteen alitusoikeutta.

Investointien ennustetaan alittavan budjetin 1,6 miljoonalla odotettua pienempien ict investointien sekä joidenkin hankkeiden viivästymisen vuoksi. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti. Koronapalautumisen erillisrahan ennustetaan tänä vuonna jäävän budjetista, sillä joitain hankkeita on viivästynyt. Toimiala tulee esittämään kaupunginhallitukselle käyttämättä jäävän koronapalautumisrahan siirtoa vuodelle 2023.

Toimialan tavoitteena on parantaa kunkin palvelukokonaisuuden tuottavuutta tulolisäyksin ja/tai menosäästöin niin, että toimialan toimintakate paranee 0,9 prosenttia tulosbudjettitasosta. Tulokertymän kasvattamiseksi voidaan korottaa joitakin hintoja ja toisaalta painottaa markkinointia niissä palveluissa, joissa on tulopotentiaalia.

Sitovat tavoitteet

Toimialalla on kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta, joilla tavoitellaan toiminnan jälleenrakentamista ja toiminnan tehostamista. Molempien ennustetaan jäävän toteutumatta, sillä tavoitteille asetetut mittarit eivät tule toteutumaan.

Toiminnan jälleenrakentamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina on asiakasmäärien palauttaminen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Käyntikertojen kuitenkin ennustetaan jäävän tavoitteesta, sillä osa toimialan palveluista oli vielä alkuvuoden rajoitusten vuoksi suljettuina. Toinen tämän mittarin toteutumattomuuteen vaikuttava seikka on, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet toimialan palveluluihin odotetusti koronarajoitusten päätyttyä. Ennuste on kuitenkin parantunut edelliseen ennusteeseen, suureksi osaksi onnistuneiden kesätoimintojen ansiosta.

Toiminnan tehostamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina ovat yksikkökustannukset. Mittari huomioi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaansaatuihin suoritteisiin, pyrkien osoittamaan palvelukokonaisuuksien toiminnan panostuotossuhdetta. Toimialatasoisen tavoitteen toteutuminen edellyttää yksikkökustannusten parantumista kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Missään palvelukokonaisuudessa ei ennusteta päästävän tavoitteeseen.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumiseksi kohdennetaan palvelujen viestintää ja markkinointia erityisesti nuoriin ja ikääntyneisiin, joiden palautuminen palveluihin on ollut heikompaa koronapandemian jälkeen. Lisäksi huolehditaan koronapalautumisen erillismäärärahalla toteutettavien hankkeiden sujuvasta toteutuksesta, selvitetään ensi vuodelle siirtyvien projektien määrärahan siirron tarve ja parannetaan edelleen hankekokonaisuuden koordinointia. Keskitytään kolmeen suureen digitalisaatiomuutoshankkeeseen: liikunnan tila- ja resurssivarauspalvelu, kulttuurin kurssien ja tapahtumien suunnittelu ja hallinta sekä kirjaston digiperusta. Sisäisiä prosesseja leanataan toimiviksi, asiakasystävällisiksi ja tehokkaiksi.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi pyritään käymään puuttuvat onnistumiskeskustelut työntekijöiden kanssa, toteutetaan toimialan työhyvinvointisuunnitelmaa sekä Fiilari-toimenpiteet kumppaniapua hyödyntämällä. Loppusyksyllä käynnistyy esihenkilötyön ja -osaamisen uudistamishanke.

Keskeiset riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät toimialan käytössä oleviin taloudellisiin resursseihin, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, toimialan palvelujen kysynnän palautumisen vauhtiin, segregaation lisääntymisen uhkaan, henkilöstön työhyvinvointiin sekä mahdollisiin Ukrainan sodan vaikutuksiin Helsingissä. Yleisen hintatason nousua ei pystytä vielä ennakoimaan tarkasti, mutta energian, polttoaineiden, kaukolämmön hintojen nousu voi lisätä toimialan menoja vielä nyt ennakoitua enemmänkin.

Toteutumisennusteen laadinta

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupunginkanslian 15.2.2022 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euromääräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten ja koronasta toipumiseen suunnatun määrärahan sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2022 keskiviikkona 20.4.2022
Ennuste 2/2022 keskiviikkona 17.8.2022
Ennuste 3/2022 keskiviikkona 2.11.2022

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 118

26.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.04.2022 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi