Opetuksen järjestäminen, ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen keskeytys lakon vuoksi ajalla 19.4.-25.4.2022

HEL 2022-005077
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 9 §

Eventuellt avbrott i den grundläggande utbildningen i Helsingfors stads skolor med anledning av strejk under tiden 3.5 - 9.5.2022

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade att den grundläggande utbildning som ordnas i Helsingfors stads svenska skolor avbryts för tiden 3.5 - 9.5.2022, om Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s, Fackförbundet Jyty rf:s och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s strejk realiseras, men dock högst för den tid som strejken varar. Om en skola eller ett daghem som ordnar förskoleundervisning inte håller öppet, kan förskoleundervisning inte ordnas.

Samtidigt beslutar sektionen att avbrottet inte rör eventuell undervisning och utbildning som inte omfattas av strejken och inte heller eventuellt skyddsarbete.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Fostrans- och utbildningssektorn har utrett vilka möjligheterna att ordna undervisning är under arbetsnedläggelsen. I utredningen har man beaktat eventuella risker som är förbundna med ordnandet av undervisning. De här är bland annat risker som är förbundna med fysisk och psykisk säkerhet, äventyrande av fullföljandet av läroplanen, uteblivandet av stöd för elever, utmaningar med undervisning av elever som är i behov av hälsomässig uppmärksamhet och med att ordna stöd för dem, icke-utförda övervakningsskyldigheter och inverkan på förverkligandet av andra stödtjänster.

Inom den svenska och finska grundläggande utbildningen finns sammanlagt cirka 46 000 elever och inom förskoleundervisningen cirka 5 800 elever. Enligt sektorns bedömning är det inte möjligt att ordna undervisning under strejken. Ordnande av skolarbete inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal skulle i hög grad äventyra elevens rätt till en trygg studiemiljö enligt 29 § i lagen om grundläggande utbildning. I 30 § i lagen om grundläggande utbildning regleras elevens rätt till undervisning. Utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal kan undervisning inte ordnas enligt läroplanen, elevers behov av stöd kan inte beaktas och den personal som arbetar i skolorna kan inte ansvara för ordnande av skoldagar för de elever som är i behov av hälsomässig uppmärksamhet under strejkdagarna. Det är inte möjligt att ordna skolarbetet under strejken genom rekrytering av vikarier och inte heller genom sammanslagning av grupper eller skolor.

Inom den grundläggande utbildningen kan man vara tvungen att avbryta skolarbetet av ett synnerligen tvingande skäl. Avbrytande av skolarbetet begränsar elevens rätt till undervisning och är således det allra sista alternativet. Beslutet om elevernas skolarbete ska avbrytas fattas av utbildningsanordnaren. Under en strejk är det faktum att elev- och studerandesäkerheten väsentligen skulle äventyras ett tvingande skäl som leder till avbrytande av skolarbete. Omedelbart när det tvingande skälet inte längre föreligger återgår man till normalt skolarbete.

Detta förslag är inte en konfliktåtgärd från arbetsgivaren, och innehåller inga ingrepp i arbetstagarens rätt att strejka.

Befogenheter

Av 15 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningsstadgan framgår att fostrans- och utbildningsnämndens svenska och finska sektion, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner grunder och gränser för sin egen språkgrupps del enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om tidpunkten för inledningen av arbetet, tidpunkten för lov och lediga dagar inom förskoleundervisningen, vid skolorna och vid läroanstalterna.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.05.2022

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Henrik Hirviniemi, jurist, telefon: 09 310 26086

henrik.hirviniemi@hel.fi

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi