Katusuunnitelma, Hiekkarannantie, Etu-Töölö, numero 31347

HEL 2022-005183
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 376 §

Hiekkarannantie, katusuunnitelman hyväksyminen, Etu-Töölö

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan muutetun Hiekkarannantien katusuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro 31347/1.

Lisäksi lautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hiekkarannantie on nykyinen tonttikatu, jonka länsipuolella sijaitsee nykyinen Hietarannan uimaranta ja Taivalsaari. Kadun itä-eteläpuolella sijaitsee "Vanha venäläinen hautausmaa -niminen puisto", päiväkoti Meripirtti (väliaikainen) ja Hietaniemen uurnalehto. Eteläisen Hesperiankadun ja Hiekkarannantien liittymäkohdan eteläpuolella sijaitsee nykyinen urheiluhalli ja pohjoispuolella nykyinen koirapuisto.

Suunniteltu katu sijoittuu pääosin nykyisen kadun paikalle. Hiekkarannantien jalankulun turvallisuutta parantavan jalkakäytävän rakentamisen johdosta ajorata sijoittuu osin myös Vanhan venäläisen hautausmaan puistoalueelle. Ratkaisulla voidaan säilyttää nykyistä puustoa.

Katusuunnitelma on pääosin voimassa olevien asemakaavojen nro:t 11290 (tullut voimaan 23.05.2007) 11073 (tullut voimaan 12.03.2002) ja 10413 (tullut voimaan 18.11.1997) mukainen.

Katusuunnitelma mahdollistaa asemaakaan nro 11290 mukaisen Taivallahden ranta-alueen kehittämisen virkistysalueena ja vapaa-ajan toimintojen alueena ja kylpylähotellin rakentamisen Taivalsaareen.

Hiekkarannantien katusuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 13.4.2021 § 184. Katusuunnitelmaan on tehty nyt merkittävä korkeusmuutos (revisio A) hotellitontin 13467/1 rakennuskorkeuden muutoksesta johtuen. Kadun korkeus nousee tontin 13467/1 kohdalla 170 m matkalla + 0 - 44 cm. Kadun korottaminen on tehty prof. Kimmo Kahman tekemän selvityksen Turvallinen rakentamiskorkeus Taivalsaaressa ja Martta Ypyän aukiolla (2022) suositusten mukaan. Voimassa olevissa asemakaavoissa rakentamisen korkeusasemat eivät vastaa nykyisiä esitettyjä turvallisia rakentamiskorkeuksia Helsingissä.

Nyt hyväksyttävä muutettu katusuunnitelma 31347/1 vastaa muilta osin 13.4.2021 hyväksyttyä katusuunnitelmaa.

Suunnitelma

Hiekkarannantie suunnitelmapiirustus nro 30947/1 (liite 2)

Hiekkarannantie välillä Eteläinen Hesperiankatu−Hietaniemenkatu on nykyinen tonttikatu. Katusuunnitelmassa jalankulun turvallisuutta on parannutta rakentamalla jalkakäytävä koko kadun matkalle. Jalankulkuyhteyden parantaminen liittyy Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelman VISTRA II (2016) mukaisen, Seurasaarenselän itärannan, rantareitin rakentamiseen. Hiekkarannantie liittyy etelässä Hietaniemenkatuun ja pohjoisessa Eteläiseen Hesperiankatuun, joiden kautta alueen läpi kulkee linja-autoliikennettä. Suunnitelmassa linja-autopysäkkien sijaintia on muutettu, jotta ne palvelisivat paremmin asemakaavan mukaisia toimintoja. Kadun ajoradan molemmille reunoille on sijoitettu pysäköintipaikkoja.

Hiekkarannantien jalankulun turvallisuutta parantavan jalkakäytävän rakentamisen johdosta ajorata sijoittuu osin myös Vanha venäläinen hautausmaa puistoalueelle. Tämä tilantarve ei vaikuta puustoon eikä kyseisen puistoalueen toimivuuteen ja tarkoitukseen. Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä liikennesuunnittelun, asemakaavoituksen, aluesuunnittelun ja puistosuunnittelun, sekä hotellitontin suunnittelun kanssa. Muutos Vanha venäläinen hautausmaan puistoalueelle ei ole merkityksellinen ja se on asemakaavan tarkoituksen mukainen. Sijoittamalla osittain ajorata puiston puolelle vältetään maisemallisesti arvokkaiden mäntyjen kaataminen kadun Hietarannan puolelta.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31347/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Muutettu katusuunnitelma on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 27.4.−10.5.2022 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla ja hankkeesta kerrottiin lyhyesti Uutta Kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa 27.4.2022.

Suunnitelmasta on jätetty kolme muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1 ja 2

Kaksi katusuunnitelmaan esitettyä muistutusta koskivat pääosin kaadettavia puita. Muistutuksissa toivottiin, ettei puita kaadeta ja linjausta muutetaan siten ettei puita jouduta kaatamaan

Esittelijän vastaus muistutukseen

Tämä katusuunnitelman muutos ei lisää tai vähennä kaadettavien puiden määrää aiemmin hyväksyttyyn katusuunnitelmaan nähden. Kadun lisäkorottaminen aiheuttaa suuremmat luiskat kadun ulkopuolelle, mutta luiskat on suunniteltu siten, että ne ovat hieman jyrkemmät nykyisten puiden kohdalla, jolloin puut voidaan säilyttää. Katusuunnitelman ensimmäisen version vuorovaikutuksen yhteydessä on vastattu kaadettavia puita koskeviin muistutuksiin seuraavasti:

Hiekkarannantien eteläpäähän kadun länsireunalle rakennetaan esteetön jalkakäytävä. Jalkakäytävän rakentamisen myötä kadun poikkileikkaus levenee. Suunnittelun aikana tutkittiin useita linjausvaihtoehtoja. Vaihtoehtotarkasteluilla etsittiin linjausta, jossa mahdollisimman paljon puita pystytään säästämään. Nyt esitetyssä katusuunnitelmaehdotuksessa puita säilyy eniten. Linjaus säästää puita ja samalla kadun poikkileikkaus on riittävä ja toimiva. Katusuunnitelmaan lisättiin muutamia istutettavia puita nähtävilläolon jälkeen. Istutettavilla puilla varmistetaan kadun eteläpään hieno mäntypuusto jatkossakin. Alueella on hyvä olla myös nuorta kehittyvää puustoa.

Muistutus 3

Muistutuksessa vastustettiin hotellihanketta. Lisäksi todettiin että: Kysymys ei ole ainoastaan 170 metrin matkasta ja 44 cm:stä, vaan Hietaniemen ja Taivalsaaren kulttuurimaiseman muuttamisesta. Tuhoamisesta.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Tämä katusuunnitelman muutos koski kadun korottamista 170 metrin matkalla 0-44 cm, joten voidaan katsoa, ettei muistutus laajemmista maisemallisista muutoksista ja hotellihankkeesta koske tätä katusuunnitelmaa. Hotellihanke perustuu voimassa olevaan kaavaan ja hotellin suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Katusuunnitelman muutos on tehty tiiviissä yhteistyössä hotellihankkeen kanssa.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat 700 000 euroa (alv. 0 %).

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 50 300 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 10 300 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi