Virkojen perustaminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, yrityspalvelut-yksikön päällikkö ja yritysten toimintaympäristöt-yksikön päällikkö

HEL 2022-005205
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 296 §

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle; yrityspalvelut-yksikön päällikkö ja yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikkö

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkanslian elinkeino-osastolle yrityspalvelut-yksikön päällikön ja yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön virat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Uusien virkojen perustamistarve liittyy elinkeino-osaston organisaatiomuutokseen, joka pohjautuu muun muassa uuden strategiakauden tavoitteisiin. Elinkeino-osaston uusi organisaatiorakenne on käsitelty kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa 11.4.2022. Organisaatiomuutosta koskeva toimintasääntömuutos käsitellään kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa 25.4.2022

Yrityspalvelut-yksikön tehtävänä on tarjota yrittäjyyttä ja yritysten kasvua edistäviä palveluita, yritysten asettautumispalveluita, asiakaslähtöistä palveluohjausta, innovaatiopalveluita sekä kasvua tukevia valmennuspalveluita.

Yritysten toimintaympäristöt -yksikön tehtävänä on yritysten kilpailukykyä tukevien liiketoiminta- ja innovaatioympäristöjen vahvistaminen, kaupungin yritysmyönteisyyden edistäminen, tulevaisuuden elinkeinopohjan vahvistaminen sekä korkeakouluyhteistyö.

Yksiköiden päälliköiden tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä; Yrityspalvelut-yksikön päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa starttirahapäätösten tekemistä. Yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa elinkeinopoliittisesti merkittäviin kokonaisuuksiin ja hankkeisiin liittyviä taloudellisia päätöksiä. Molempien yksiköiden päälliköt toimivat lisäksi elinkeinojohtajan sijaisketjussa.

Talousarvioon sisältyy määräraha perustettaville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavien virkojen palkkaukseen sovelletaan johdon kokonaispalkkausta. Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mukaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmä). Perustettaviksi esitetyt virat sijoittuvat Hay-luokkaan 21.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36202

taru.wickstrom@hel.fi

Anu Mänttäri, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 36322

anu.manttari@hel.fi