Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-005265
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 290 §

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen liitteen numero 1 mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion vuoden 2022 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2022 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

**********

Talousarviokohdan 3 10 01 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 3 10 02 ja 3 10 03 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön tulot) ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti noin 493,7 milj. euroa.

Talousarviokohdan sitovan käyttömenojen määrän 203,5 milj. euroa ennustetaan ylittyvän noin 10,3 milj. eurolla, ennusteen ollessa 213,8 milj. euroa. Henkilöstökulut alittavat tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 10,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista, koronan vaikutuksista puistojen puhtaanapidon kustannuksiin sekä Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta. Epävakaan maailmatilanteen johdosta energian hinnassa on suurta vaihtelua, mutta myös nousupaineita. Sähkön osto- ja siirtokulujen arvioidaan ylittävän budjetin noin 0,3 milj. eurolla.

Kaupunkirakenne*)    
1 000 eur TUBU 2022 Ennuste 1/2022
Toimintatuotot yhteensä 490 232 490 232
Valmistus omaan käyttöön 3 500 3 500
Tulot yhteensä 493 732 493 732
Toimintakulut yhteensä 203 546 213 796
Toimintakate 290 186 279 936
Poistot 110 878 110 878
Tulos 179 308 169 058

*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut palvelukokonaisuus.

Johdon toimenpiteet

Toimiala etsii tapoja sopeuttaa ennustettu määrärahaylitys huomioiden kuitenkin mahdollisuudet jatkaa kaupunkistrategian keskeisten tavoitteiden toimeenpano ja minimoiden kaupunkilaisille säästötoimenpiteistä aiheutuva haitta.

3 10 02 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 4,2 milj. eurolla, ennusteen ollessa 219,9 milj. euroa.

Tulojen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 584,8 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 364,9 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 0,7 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoista säästyy noin 6,4 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien peruskorjaushankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset alittuvat 4,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 6,5 milj. eurolla ja muut kulut toteutuvat 0,5 milj. euroa budjetoitua suurempina. Lämmityksen ja sähkön hinta ovat nousseet viime syksystä ja ne ylittävät budjetoidun.

3 10 02 Rakennukset *)    
1 000 eur TUBU 2022 Ennuste 1/2022
Toimintatuotot yhteensä 575 100 576 472
Valmistus omaan käyttöön 9 600 8 300
Tulot yhteensä 584 700 584 772
Toimintakulut yhteensä 369 001 364 902
Toimintakate 215 699 219 870
Poistot 155 000 160 000
Tulos 60 699 59 870

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 03 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 6,5 milj. euroa arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 7,0 milj. euroa.

Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti eli yhteensä noin 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen alittavan budjetin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 18,2 milj. euroa.

Tuotannon nostoon budjetoidut vakanssit otetaan käyttöön jonkin verran hitaammassa aikataulussa kuin alun perin on arvioitu.

3 10 03 Asuntotuotanto *)    
1 000 eur TUBU 2022 Ennuste 1/2022
Toimintatuotot yhteensä 25 273 25 273
Valmistus omaan käyttöön    
Tulot yhteensä 25 273 25 273
Toimintakulut yhteensä 18 730 18 235
Toimintakate 6 543 7 038
Poistot 40 40
Tulos 6 503 6 998

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 04 HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksuosuudet

HSL maksuosuuksien arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 8,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 224,5 milj. euroa.

HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,2 milj. euron mukaisesti.

3 10 06 Tuki HKL- liikelaitokselle

Tuen HKL- liikelaitokselle ennustetaan toteutuvan HKL:n yhtiöittämisen jälkeen korjatun tulosbudjetin 4,1 milj. euron mukaisena.

3 10 07 Joukkoliikenne

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin -9,3 milj. euron mukaisesti. Tuloja toteutuu tulosbudjetin mukaisesti 22,1 milj. euroa ja käyttömenojen arvioitu toteuma on 31,4 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräiset ennusteet talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2022. Maanmyynnin toteuma per 31.3. on noin 22 milj. euroa. Maanmyyntitulojen ennuste on 100 milj. euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 kaupunkirakenne.

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 kaupunkirakenne. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet myynnit: osakkeet 2,3 milj. euroa, kiinteistöt ja rakennukset yhteensä 2,6 milj. euroa.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Investoinnit, menot

Investointimenoihin on ylitysoikeudet (41,2 milj. euroa) huomioiden käytössä yhteensä 731,2 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 18,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 712,7 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat 613,7 euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 16,4 milj. eurolla, ennusteen ollessa 597,3 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite, Ekologisen kestävyyden edistäminen

Tavoite ei toteudu, sillä tavoitteen kolmesta mittarista seuraava mittari ei toteudu

  • Kaikissa kaupungin kiinteistöissä säädetään ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ohjeiden mukaiseksi aina, kun tilojen vakiokäytössä tapahtuu muutos.

Toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa on keskusteltu siitä, miten saadaan tieto käyttöaikojen muutoksesta kiinteistönhoitoon. Yhteistä näkemystä ei löydy muuhun kuin sellaiseen ratkaisuun, joka ei edellytä käyttäjiltä toimenpiteitä. Päätetty kokeilla toteutusta CO2 -anturien avulla.

Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut

Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5.

Suoritteiden ja tunnuslukujen toteutumisennuste on esitetty liitteessä 6.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi