Virkasuhteen täyttäminen, Pasilan peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-43-22

HEL 2022-005275
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Pasilan peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-43-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Pasilan peruskouluun sijoitettuun peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (Kaupungin hallituksen 17.3 perustama virka) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Pasilan peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin virka (Kaupungin hallituksen 17.3 perustama virka) on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 8.3.2022-22.3.2022, työavaimella KASKO-01-43-22. Lisäksi apulaisrehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 13.3.2022

Pasilan peruskoulu toimii Pasilan junaradan molemmin puolin. Koululla on toimipisteet Pasilan keski- ja länsipuolella. Keski-Pasilassa opiskelevat luokat 1.-9. ja Länsi-Pasilan puolella luokat 1.-6. Koulumme on Pasilan ja Alppilan lasten lähikoulu. Oppilaita Pasilan peruskoulussa opiskelee yhteensä noin 700.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön.

Virkaan jätti 22.3.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 41 hakijaa. Yksi hakijoista perui hakemuksensa hakuaikana. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 13 hakijaa: ********** Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hakijan onnistunutta johtamistekoa, yhdessä johtamisen käytännön merkitystä sekä monialaisen sidosryhmätyön edistämisestä sekä työssä tärkeistä asioista ja miten ne näkyvät johtamisessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** sekä HR-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin apulaisrehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 7.4.2022 kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** sekä HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

Videohaastattelujen ja yksilöhaastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Pasilan peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 14.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 040 6603044

kimmo.mustonen@hel.fi

Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 26257

auli.hyvamaki@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3