Vuokraus, toimitila, Talttakuja 4, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2022-005286
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Vuokraus, Talttakuja 1, Stara pohjoinen työtukikohta, rakentamispalveluliikelaitos Stara

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Talttakuja 1, 00700 Helsinki, olevasta työtukikohdasta kolme rakennusta, rakennus C (ratu 49034), rakennus E (ratu 48900) ja rakennus F (ratu 17851), Staran käyttöön arvonlisäverottomalla pääomavuokralla.

Rakennus C, yhteensä noin 390 m², vuokrataan varastotilaksi, jonka vuokra on 3,00 euroa/ m²/kk ja 1 170,00 euroa/ m²/kk.

Rakennus E, yhteensä noin 305 m², vuokrataan sosiaalitilaksi, jonka vuokra on 6,44 euroa/ m²/kk ja 1 964,20 euroa/ m²/kk.

Rakennus F, yhteensä noin 650 m², vuokrataan varastotilaksi, jonka vuokra on 1,50 euroa/ m²/kk ja 975,00 euroa/ m²/kk.

Kunkin rakennuksen vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä arvonlisäveroton hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 1.5.2022. Molemmin puolinen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on selvittänyt kohteidensa vuokrasopimusten tilaa. Kävi ilmi, että Staran pohjoisessa työtukikohdassa (4367) oli jäänyt vuokrasopimukset laatimatta kolmen rakennuksen osalta, jotka nyt saatetaan kuntoon.

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö