Puistosuunnitelma, Ellen Thesleffin puisto, Kuninkaantammi, VIO 6227/1

HEL 2022-005305
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 411 §

Ellen Thesleffin puisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kuninkaantammi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä (2) olevan Ellen Thesleffin puiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6227/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Camilla Lindroth. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ellen Thesleffin puisto sijaitsee Kaarelan (33) kaupunginosassa, osa-alueella Kuninkaantammi (335). Puistosuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12401 (tullut voimaan 27.10.2017). Asemakaavassa puisto on merkitty puistoksi (VP) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Palettilampi on vesialue (W). Suunnittelualue on esitetty suunnitelmapiirustuksessa VIO 6227/1 (liite 2) ja poikkileikkaukset piirustuksessa VIO 6227/2 (liite 3). Ellen Thesleffin puiston pinta-ala on noin 93 000 m², josta vesialueen pinta-ala on noin 27 300 m² ja VU-alueen pinta-ala noin 14 800 m².

Ellen Thesleffin puisto sijoittuu Kuninkaantammen asuinkerrostaloalueen ja Keskuspuiston väliin. Puisto rajautuu pohjoisessa Vedenkiertoon ja lännessä Paletinkiertoon ja asuinkerrostalokortteleihin. Puistoa rajaa idässä ja etelässä Keskuspuisto.

Suunnittelualue sijaitsee pääosin liito-oravaan ydinalueen ulkopuolella lukuun ottamatta kapeaa kaistaletta puiston itäreunassa. Tässä ydinalueen kohdassa ei ole kuitenkaan liito-oravan pesäpuita tai soveltuvia kolopuita. Alueella on tehty liito-oravien kartoitus keväällä 2020. Ellen Thesleffin puiston lammen ympäristössä tehtiin havaintoja lepakoista ennen kuin lampi kuivattiin väliaikaisesti vuonna 2014.

Liito-oravan ydinalueen läheisyyden ja aikaisempien lepakkohavaintojen johdosta suunnitelma on laadittu kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnassa. Alueet huomioidaan puiston toimintojen sijoittamisessa ja valaistuksen suunnittelussa.

Tavoitteena on muodostaa puistosta vehreä, yhteisöllinen kokoontumis- ja virkistyspaikka, joka tarjoaa eri käyttäjille monipuolisesti erilaisia toimintoja ja paikkoja oleskeluun.

Puistosuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12401 mukaisen puiston rakentamisen. Puistosuunnitelma mahdollistaa asemakaavan toteutumisen kaavan tavoitteiden mukaisesti.

Suunnitelma

Puistoa kehitetään toiminnallisesti ja sen VU-alueelle sijoittuu hiekkarantainen uimapaikka, kaksi rantalentopallokenttää, ulkokuntoilupaikka ja varaus padel-kentälle. Alueelle sijoittuu myös pysäköintialue, pyörätelineet sekä aluevaraus huoltorakennukselle. Ensivaiheessa huoltorakennus korvataan avopukusuojilla sekä erillisellä käymälällä. Senioriliikuntavälineet sijoitetaan puiston alkuun VP-alueelle.

Nykyisellään avointa aluetta vihreytetään niityillä, oleskelunurmilla, perenna- ja heinäistutuksilla sekä runsailla havu- ja lehtipuuistutuksilla. Istutukset toteutetaan monilajisina ja niissä suositaan hyönteisille tärkeitä mesi- ja siitepölykasveja. Puiston kaakkoisreunalla säilytetään nykyiset puut ja metsänpohja sekä täyttömäen luiskan kasvillisuus.

Puiston länsiosa on rakennetumpi ja sinne sijoittuu keskusaukio, laiturimainen rakenne veden ääreen sekä pöytäryhmiä ja pieni puulava. Keskusaukion eteläpuolella on tilavaraus ketterälle kioskille. Aukiolle ja ketterälle kioskille tehdään tapahtumasähköpiste.

Viljelypalsta-alue, joka soveltuu pienimuotoiseen viljelyyn yksittäisten palstojen ollessa kooltaan noin 7-17 neliömetriä, sijoittuu etelään avautuvalle rinteelle.

Alueen hulevesien käsittelyssä suositaan viivyttämistä ja imeyttämistä istutusalueilla. Palettilammen ympärillä tasaus suunnitellaan niin, ettei vesiä ohjaudu lampeen.

Puistoraitit valaistaan puistovalaisimin. Lammen pohjoispuolella, täyttömaalla oleva reitti valaistaan pollarivalaisimin. Rantapolkua ja viljelypalsta-aluetta sekä siihen liittyviä polkuja ei valaista.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6227/1 (liite 1) ja suunnitelmapiirustuksista VIO 6227/1 ja VIO 6227/2 (liite 2 ja 3).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12401 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnittelu on toteutettu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja ympäristöpalvelun kanssa.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 8.2.–22.2.2022 välisen ajan.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta ja asukastilaisuudesta lähetettiin lähikiinteistöjen omistajille ja haltijoille, Kuninkaantammen päiväkodille, asukasyhdistykselle ja tiedotettiin paikallislehdessä.

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin verkkotilaisuudessa 15.2.2022. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmia. Puistoa koskevia kommentteja ja kysymyksiä tuli 15 kappaletta.

Vuorovaikutuksen yhteydessä saatiin toiveita, jotka on otettu huomioon suunnitelmassa lisäämällä ketterälle kioskille tilavaraus ja tapahtumasähkö. Lisäksi aukiolle sijoitettiin puutaso, joka mahdollistaa joogan tai vastaavan toiminnan. Kuntoiluvälineiden määrää lisättiin ja roska-astioiden ja penkkien riittävyys tarkistettiin.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 4).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 4,2 miljoonaa euroa eli noin 65 euroa/m² (alv 0%).

Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkiin A2 (toiminta- ja käyttöviheralue), B2 (käyttöniitty), B3 (maisemaniitty) ja C1 (lähimetsä). Uimaranta ja viljelypalsta-alue ovat erityisviheralueita.

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 44 000 euroa, 0,7 euroa/m² (alv 0%).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040803 Projektialueiden puistot.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain vuosien 2023-2025 aikana. Ensimmäisenä rakennetaan uimapaikka.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 22084

camilla.lindroth@hel.fi