Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, Liikelaitoksen toimitusjohtajien määräaikaisuus

HEL 2022-005324
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 305 §

V 18.5.2022, Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.6.2022 lukien.

Sulje

Hallintosääntöön tehtävä muutos koskisi keskushallintoon kuuluvien liikelaitosten johtavia viranhaltijoita 5 luvun 4 §:ssä, kaupunkiympäristön toimialan johtavia viranhaltijoita 5 luvun 7 §:ssä, liikelaitoksen johtokunnan yleistä toimivaltaa 11 luvun 1 §:ssä ja kansliapäällikön toimivaltaa 12 luvun 1 §:ssä.

Muutosten myötä liikelaitosten toimitusjohtajat nimitettäisiin jatkossa enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Lisäksi liikelaitosten toimitusjohtajiin kuuluvia toimivaltuuksia tuloksiin tai suoritukseen perustuvaan palkitsemiseen ja virkasuhteisiin liittyen siirrettäisiin kansliapäälliköltä ja liikenneliikelaitoksen osalta kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille. Muutetut kohdat on koottu liitteeseen 2.

Virkasuhteesta säädetään kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003, viranhaltijalaki). Lisäksi Helsingin kaupungin hallintosäännössä on määrätty kansliapäällikön sekä toimialajohtajien määräaikaisista virkasuhteista.

Pääsääntönä on viranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen toistaiseksi. Niissä tapauksissa, joissa on olemassa laissa tai asetuksessa erikseen säädetty peruste, viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi. Viranhaltijalain 3 §:n 2 momentissa säädetään niistä perusteista, joiden nojalla viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi. Yhtenä määräaikaisuuden perusteena viranhaltijalain 3 §:ssä mainitaan tehtävän luonne.

Viranhaltijalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 196/2002 vp, s. 28–29) mukaan peruste liittyy yleensä tilanteisiin, joissa on kysymys tietystä ajallisesti tai sisällöllisesti rajatusta tehtäväkokonaisuudesta, esimerkiksi tietystä projektista. Esimerkkinä mainitaan apulaiskunnanjohtajan virka.

Helsingin kaupungin liikelaitosten toimitusjohtajien tehtävät ovat vastuultaan ja vaikuttavuudeltaan verrattavissa apulaiskaupunginjohtajan tehtävään. Liikelaitosten toimitusjohtajat toimivat kaikkien liikelaitosten ylimpinä viranhaltijoina ja liikelaitosten johtokuntien esittelijöinä.

Pitkällä, seitsemän vuoden määräaikaisuudella yhtäältä turvataan jatkuvuus liikelaitoksen toiminnassa ja toisaalta mahdollistetaan sellainen ylimmän johdon uudistuminen, jota on pidettävä perusteltuna liikelaitoksen toimintaympäristön muutokseen vastaamisen, kilpailukyvyn ylläpitämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta. Liikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikainen virkasuhde on mahdollista perustella viranhaltijalain mukaan viran erityisellä luonteella.

Liikelaitosten toimitusjohtajiin kuuluvan toimivallan siirrolla kansliapäälliköltä ja liikenneliikelaitoksen osalta kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille varmistetaan johtokuntien puheenjohtajien nykyistä merkittävämpi rooli toimitusjohtajien työnohjauksessa ja aktiivisina keskustelukumppaneina. Muutoksella pyritään osaltaan ohjaamaan liikelaitosten toimintakulttuuria osakeyhtiömäisempään suuntaan.

Hallintosäännön muutokset koskevat myös liikelaitosten nykyisiä toimitusjohtajia, pois lukien virkasuhteiden määräaikaisuus, johon liittyvää muutosta ei sovelleta nykyisten toimitusjohtajien toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin.

Pormestari on 26.4.2022 (§ 57) ottanut asian esittelyynsä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Mikko Kiesiläinen, pääekonomisti, puhelin: 044 5051396

mikko.kiesilainen@hel.fi

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi