Valtuustoaloite, nimikkopuu kaupunkilaiselle

HEL 2022-005395
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 618 §

V 5.10.2022, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden rekisteröinnistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 36 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu.

Kaupunginhallitus on 27.9.2021, § 704 merkinnyt tiedoksi toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen mahdollisuuksista rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu.

Kaupunginhallitus viittaa asiassa tuolloin saatuun kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon (19.1.2022, § 14) ja toteaa, että sellaista tietosuojalainsäädännön mahdollistamaa tapaa, jolla jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle voitaisiin rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu, ei ole löytynyt. Nimikkopuurekisterin mukaisten henkilötietojen kerääminen edellyttää oikeusperustetta. Ilman oikeusperustetta ei henkilötietojen käsittelyä voida tehdä. Nimikkopuurekisterin mukainen henkilötietojen kerääminen ja käsittely ei ole lainmukainen peruste luovuttaa lapseen ja hänen vanhempaansa liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittely on mahdollista rekisteröidyn suostumuksella, mutta kun kyse on alaikäisistä, tulee suostumus saada heidän huoltajiltaan. Lisäksi suostumus voidaan peruuttaa koska tahansa, jolloin suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely tulee lopettaa. Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto on kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä 2.

Nimikkopuurekisterin sijaan kaupunki istuttaa vuosittain puun päivänä puun, joka omistetaan kyseisenä vuonna syntyville helsinkiläisille lapsille. Puu valitaan pitkäikäisistä lajeista ja se istutetaan johonkin kaupungin uusista tai peruskorjattavista puistoista. Lasten puu merkitään omistuslaatalla ja kirjataan erityistunnuksella kaupungin puurekisteriin. Nimikkopuu ja sen tarkka sijainti on mahdollista löytää puurekisterin kaikkien katsottavissa olevasta selainpohjaisesta versiosta. Istutustapahtumasta tiedotetaan ja kaupunkilaisia kutsutaan mukaan osallistumaan tapahtumaan.

Viime vuonna kaupunkiympäristön toimiala toteutti istutustapahtuman puun päivänä 27.9.2021, jolloin päiväkotilapset istuttivat metsävaahteran Kalasatamanpuistoon. Tänä vuonna puun päivänä on tarkoitus istuttaa kirsikkapuu Roihuvuoren Kirsikkapuistoon vuoden 2022 aikana syntyville helsinkiläisille lapsille. Istutustapahtuma on alustavasti ajateltu toteutettavaksi puiston peruskorjauksen avajaisten yhteydessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut
vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty
viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi