Valtuustoaloite, Helsingin omistaman Työterveys in-house-yhtiön perustaminen

HEL 2022-005410
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 463 §

Valtuutettu Sinikka Vepsän valtuustoaloite Helsingin omistaman Työterveys in-house-yhtiön perustamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupungin talousarvioesityksessä esitetyn Työterveys Helsingin laatukilpailuttamisen rinnalla tulee selvittää mahdollisuutta kaupungin omistaman Työterveys in-house yhtiön perustamiseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta. Työterveyden kilpailuttamista on valmisteltu tämän päätöksen mukaisesti. Päätöksessä ei ole mainittu Työterveys Helsingin yhtiöittämiseen liittyvää selvitystä.

Kaupunginvaltuusto on 1.6.2022 hyväksynyt, että Helsingin kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen piiriin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen@hel.fi