Ryhmäaloite, Vas, Helsingin henkilöstöpula ratkaistava

HEL 2022-005423
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 589 §

V 21.9.2022, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää 13.4.2022 ryhmäaloitteessaan kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimista henkilöstöpulan ratkaisemiseksi.

Vuoden 2022 alusta on käynnistetty strategiakauden kestoinen, kaupunkitasoinen työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävä hanke. Hankkeen tavoitteena on avata uusia työvoiman hankintakanavia rakentamalla polkuja kaupungin tehtäviin mm. ammatinvaihtajille, työttömille työnhakijoille ja kansainvälisille osaajille, varmistaa edunvalvonnan ja viestinnän toimenpiteitä työvoimapula-alojen tueksi sekä vahvistaa kaupunkitasoista koordinaatiota.

Hankkeeseen ja sen ohjausryhmään aktiivisesti osallistuvat toimialoista Kasko, Kymp ja Sote. Kuvan kanssa saatavuusasioissa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan. Hanketta koordinoidaan kaupunginkanslian henkilöstöosastolta, ja sen etenemisestä raportoidaan kaupungin johtoryhmälle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi hankkeen etenemistä käsitellään henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Hanke jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen, jotka kukin jakautuvat omiin alatavoitteisiinsa seuraavasti:

1. Työvoiman hankinta ja koulutukset

1.1 Työttömien työnhakijoiden ohjaus kaupungin tehtäviin paranee
1.2 Kohdennettujen koulutuspolkujen rakentaminen
1.3 Seuren roolin päivittäminen lyhytaikaisten sijaisten toimittajana
1.4 Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin kehittäminen
1.5 Työvoiman hankinnan ja ulkoisten resurssien kanavat on selvitetty ja otettu monipuolisesti käyttöön.

2. Edunvalvonta ja viestintä

2.1 Vaikutetaan viestinnällä siihen, että työvoimapula-alat näyttäytyvät mediassa positiivisemmassa valossa
2.2 Edunvalvonta ja vaikuttamistyö edistää henkilöstön saatavuutta

3. Johtaminen ja seuranta

3.1 Kaupunkitason koordinaatio ja ymmärrys kehittämisen ja päätöksenteon tueksi paranevat
3.2 Menetelmät saatavuuden seurantaan ja ennustamiseen paranevat

Kukin alatavoitteista sisältää vielä tarkempia tavoitteita ja konkreettista tekemistä, mutta hankkeen iso tavoite on toisaalta kääntää kaikki mahdolliset kivet työvoimapulan helpottamiseksi ja toisaalta parantaa entisestään kaupunkitason koordinaatiota ja yhteisen tilannekuvan jakamista sekä yhteistyötä.

Työvoiman saatavuuden hankkeen eteneminen 8/2022

Kaikkien alatavoitteiden ympärille on muodostettu pienemmät asiantuntijaryhmänsä. Kevään aikana kaikkien alatavoitteiden tavoitteet on tarkennettu ja tavoitekohtaisesti on määritelty konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteinä erityisesti koulutuspolkujen sekä työttömien työnhakijoiden polkujen rakentaminen kaupungin tehtäviin käynnistyi keväällä aktiivisesti. Ulkoisten resurssien selvitys etenee suunnitellusti ja kansainvälisen rekrytoinnin toimenpiteitä valmistellaan. Hanke on vasta alkupuolella, joten konkreettisia työvoiman saatavuuteen numeerisesti vaikuttaneita tuloksia ei vielä ole.

Kaupunkitasoisen hankkeen lisäksi Kaskossa ja Kympissä on käynnistetty toimialakohtaiset saatavuusryhmät, jotka fokusoituvat oman toimialansa erityiskysymyksiin. Pormestarin toimesta on myös asetettu varhaiskasvatuksen henkilökunnan saatavuuden koordinaatioryhmä. Sotessa henkilöstön saatavuutta on edistetty palvelukokonaisuuskohtaisissa veto- ja pitovoimatyöpajoissa sovituin toimenpitein. Kokonaiskuvan jakamisen ja sisäisen viestinnän merkitys korostuu, kun asioita edistetään monella rintamalla.

Palkkakehitysohjelma

Kaupunkitasoisen palkkakehitysohjelman valmistelua koordinoidaan kaupunginkanslian henkilöstöosastolla. Tänä vuonna kaupunki toteuttaa palkkakehitysohjelman, jonka kustannusvaikutus on 5 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.

Palkkakehitysohjelmaan liittyvä työantajavalmistelu on käynnistynyt. Se laaditaan korotustarvekartoitusten pohjalta, jossa kartoitetaan kriittisimmät ammattiryhmät. Korotusten kohdentaminen tulee perustumaan laaja alaiseen keskusteluun kaupungin johdon, henkilöstöjärjestöjen ja hr-ammattilaisten kanssa ohjelman prioriteeteista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki@hel.fi