Tutkimuslupa, Osallistuva budjetointi ja inklusiivisuus - OmaStadi-osallistuva budjetointi 2020-2021 Helsingissä

HEL 2022-005768
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä opinnäytetyölle Osallistuva budjetointi ja inklusiivisuus - OmaStadi-osallistuva budjetointi 2020–2021 Helsingissä tilallis-sosiaalisesta näkökulmasta

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** opinnäytetyölle Osallistuva budjetointi ja inklusiivisuus - OmaStadi-osallistuva budjetointi 2020–2021 Helsingissä tilallis-sosiaalisesta näkökulmasta päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella inklusiivisuuden huomioimista ja sen toteutumista Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin kierroksella 2020–2021 tilallis-sosiaalisesta näkökulmasta.

Tämä tutkimuslupa kohdistuu tutkimusaineiston keruuseen haastattelujen muodossa Helsingin kaupungin osallistuvan budjetointiin osallistuvilta työntekijöiltä. Lisäksi tutkimuslupa koskee osallistuvan budjetoinnin palautekyselyjä ja työpajojen materiaaleja sekä prosessin suunnitteluun liittyviä materiaaleja, jotka ovat Helsingin kaupungin omistuksessa.

Opinnäytetyön tutkimustulokset tuottavat tietoa siitä, miten OmaStadiin tulleet ehdotukset jakautuvat alueellisesti. Opinnäytetyö myös lisää ymmärrystä mahdollisista kynnyksistä OmaStadin prosessiin osallistumiselle ja tukee näin kaupungissa tehtävää kehittämistyötä.

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä on tutkimuslupahakemus, tutkimussuunnitelma sekä tietosuojaseloste. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto tuhotaan 12 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen 31.12.2022 saakka toiminta-ajat huomioiden.

- Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

- Henkilötietoja käsiteltäessä tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia. Mikäli aineisto tulee sisältämään henkilötietoja, Helsingin kaupunki ei salli henkilötietoja sisältävän aineiston tallentamista pilvipalveluihin (kuten OneDrive).

- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla tutkimuksen julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

- Kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

- Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

- Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.