Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, hallintojohtaja

HEL 2022-005899
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 633 §

Kaupunginkanslian hallintojohtajan virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus otti kaupunginkanslian hallintojohtajan virkaan kauppatieteen maisteri Kirsi Remeksen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Käsittely

Esteelliset: Antti Peltonen ja Jenni Rope
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 28.3.2022 § 229 merkinnyt tiedoksi edellisen kaupunginkanslian hallintojohtajan eroilmoituksen virasta 1.4.2022 lukien ja kehottanut 16.5.2022 § 377 kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Hallintojohtajan virka oli julkisesti haettavana 27.5-10.6.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla ja Kuntalehden sekä Lakimiesrekrytoinnin nettisivuilla. Näiden lisäksi rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin Duunitorin tehokampanjaa ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikkailmoitusta.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n 2 ja 7 momentin mukaan hallintojohtaja johtaa hallinto-osastoa ja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 4 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdan ja kaupunginkanslian toimintasäännön 3 luvun 2 momentin mukaan kaupunginkanslian hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta, virastopalveluista sekä oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan virkaan valittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty. Kaupunginhallitus asetti kelpoisuusvaatimuksiksi 16.5.2022 § 377 samat edellytykset kuin vastaavan tasoisissa muissa kaupungin johtotehtävissä on edellytetty: ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä hallinnon strategisesta johtamisesta ja menestyksekkäästä kehittämisestä. Lisäksi edellytettiin kykyä tehdä vaikuttavaa sidosryhmäyhteistyötä ja hallinnollisen lainsäädännön ja päätöksentekorakenteiden parissa työskentely on hänelle luontevaa. Valittavan tulee hahmottaa toimivan hallinnon ja päätöksenteon tuen kriittinen merkitys kaupungin palveluiden tuottamiselle sekä hänellä tulee olla näkemyksellisyyttä niiden kehittämiseksi. Viestijänä hänen on oltava taitava ja kykenevä hyödyntämään työssä eri kieliä.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää. Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävässä menestymisen edellyttämän kokemuksen mukaan.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää kaupunginkanslian osastopäälliköiden palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Kansliapäällikkö on rekrytointiprosessin yhteydessä päättänyt hallintojohtajan kokonaispalkaksi 10 000 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 31 henkilöä, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 13-16.6.2022. Videohaastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä sopivaa kokemusta hallintojohtajan virkaan linkittyvistä tehtävistä. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiintuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Haastattelukierros toteutettiin 6.7.2022. Kaikki ensimmäiseen haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat **********

********** on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon Turun yliopistossa vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration (EMBA) -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2016. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, **********

Kirsi Remes on suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1997. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration (EMBA) -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2019 ja johtamistaidon erikoisammattitutkinnon vuonna 2009 Markkinointi-instituutissa. Remes on työskennellyt Espoon kaupungilla vuodesta 2012 alkaen ensin hallinto- ja kehittämisjohtajana ja vuodesta 2019 alkaen asiointijohtajana. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on Helsingin kaupungin Rakentamispalvelut Staran yksikön johtajan tehtävästä sekä hallintopäällikön tehtävistä Diacor terveyspalvelut Oy:llä, Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj:llä ja Iocore Oyj:llä.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Remeksellä on vankkaa ja monipuolista kokemusta sekä näyttöä hallinnon johtotehtävissä toimimisesta, sillä hän on toiminut kunnallishallinnon tehtävissä ja yksityisellä sektorilla johtotehtävissä yhteensä yli 23 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässään Remeksen vastuulla on kehittää ja koordinoida kaupunkitasoisesti asiointia ja asukasosallisuutta sekä vastata palvelutiedonhallinnan kokonaisuudesta ja yhteispalvelulain mukaisista tehtävistä kuten keskitetyistä julkishallinnon neuvontapalveluista eri kanavissa. Hänen vahvan hallinnon tuntemuksensa lisäksi palvelujen tuloksellinen johtaminen ja hallinnollisten prosessien kokemus ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä hallinnollisiin kysymyksiin. Työskennellessään hallinnon johtotehtävissä Remes on verkostoitunut laajasti, kuten nykyisessä tehtävässään Espoon asiointijohtajana C6 -verkostossa yhdessä muiden kaupunkien edustajien kanssa osallistuen kaupunkien ja hyvinvointialueiden avustuskokonaisuuksien selvitykseen. Lisäksi Remes on toiminut kansainvälisissä verkostoissa varsinkin työskennellessään kansainvälisessä organisaatiossa. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt muun muassa nykyisessä tehtävässään asiointijohtajana, kuten esiintymistä mediatilanteissa sekä neuvottelu- ja koulutustilanteissa.

********** on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2006 Helsingin yliopistossa. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, **********

********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1986 ja kauppatieteen maisterin tutkinnon Helsingin Svenska Handelshögskolanissa vuonna 1996. Lisäkoulutuksena **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että **********

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2002 ja Aalto-yliopiston järjestämän EMBA-koulutusohjelman vuonna 2021. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa kunnallisen johtamisen opintoja KuntaJOKO -opintokokonaisuuden muodossa vuonna 2019. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että **********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on hyvät valmiudet tämän kaltaiseen vaativaan verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat hyvin verkostoituneita kunnallishallinnon kentällä. Kuitenkin vankka näyttö hallinnon strategisesta johtamisesta ja menestyksekkäästä kehittämisestä, näkemyksellisyys laadukkaiden hallintopalveluiden ilmiöihin sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten Kirsi Remeksessä, ********** Näiden arvioiden perusteella hakijat kutsuttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat linjakkaita ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 19.7–21.7.2022.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 16.8.2022 **********

Arviointi

Kaupunginkanslian hallintojohtaja johtaa ja kehittää uudistettua kaupunginkanslian hallinto-osastoa ja kaupungin hallinnon ja päätöksenteon edellytyksiä. Hallintojohtajan vastuulla on suunnitella, seurata ja valvoa kaupunginkanslian kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi hallintojohtajan tehtäviin kuuluu toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Hän johtaa hallinnollisen kokonaisuuden strategista ohjausta sekä suorituskykyä. Hallintojohtaja on kanslian johtoryhmän jäsen ja suorina alaisina työskentelee 9 henkilöä.

Kaupunginkanslian hallinto-osastolla työskentelee lähes 200 työntekijää ja hallintojohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimintaa ja hallintoa. Siksi on erityisen tärkeää, että hänellä on vankkaa kokemusta ja näyttöä hallinnon strategisesta johtamisesta ja menestyksekkäästä kehittämisestä. Kaikilla kärkihakijoilla nämä vaatimukset toteutuvat riittävän hyvin.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan, Kirsi Remeksen, ********** välillä.

Kirsi Remes on toiminut nykyisen Espoon kaupungin asiointijohtajan tehtävänsä lisäksi hallinnon johdon tehtävissä niin julkisella ja yksityisellä sektorilla kuin kansainvälisissä organisaatioissa yhteensä yli 24 vuoden ajan. Näin ollen hän on saanut kokemusta usean erikokoisen organisaation hallinnon palvelujen johtamisesta ja kehityshankkeiden toteuttamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Remes on pienempien organisaatioiden lisäksi saanut Espoon kaupungilla kokemusta myös suuren organisaation johtamisesta. Hän on osoittanut olevansa motivoitunut suunnittelemaan ja kehittämään asioita myös strategisella tasolla. Nykyisessä tehtävässään Remeksen vastuulla on kehittää ja koordinoida kaupunkitasoisesti asiointia ja asukasosallisuutta sekä vastata palvelutiedonhallinnan kokonaisuudesta ja yhteispalvelulain mukaisista tehtävistä kuten keskitetyistä julkishallinnon neuvontapalveluista eri kanavissa. Remeksellä on kärkihakijoista monipuolisin kokemus ja näyttö erilaisissa hallinnon johtotehtävissä toimimisesta.

********** on vankkaa kokemusta hallinnon palveluiden johtamisesta yli 17 vuoden ajalta. ********** Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut vahvuutenaan muutoshakuisuuden ja olevansa henkilö, joka mielellään vie tehtyjä suunnitelmia käytännön toteutukseen. Hän korostaa muutostavoitteiden selkeyttä ja realistisuutta sekä hyvää suunnittelua. Rekrytointiprosessin aikana **********

********** Hänen johtamiskokemuksessaan painottuu hallinnollisten palveluiden johtaminen valtion hallinnossa ja kuntasektorilla. ********** Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut sitoutuvansa strategian mukaiseen toimintaan lojaalisti ja hän edistää asioita johtamisessaan systemaattisella, jäsentyneellä ja prosessimaisella tavalla. **********

Valittavan hallintojohtajan tehtävässä edellytetään näkemyksellisyyttä laadukkaiden hallintopalveluiden ilmiöihin ja palveluiden kehittämiseen, jotta laadukkaiden palveluiden taustalla olisi vielä nykyistä parempi hallinto. Kaikilla kärkihakijoilla on riittävää näkemyksellisyyttä hallintopalveluiden kehittämiseen ja ilmiöihin. Lisäksi he ovat osoittaneet prosessin aikana kykynsä palveluiden kehittämiseen, sillä he ovat edistäneet kehittämistyötä johtamissaan organisaatioissa. Kirsi Remeksellä vahvuutena on visionäärisyys, jota hän toi esille haastatteluvastaustensa kautta. Hänellä on kokemusta asiakaslähtöisestä neuvontapalvelujen uudistamisesta ja digitalisoinnista laatimansa liiketoimintamallin mukaisesti, ja hän on tuonut rekrytointiprosessin aikana kärkihakijoista vahvimmin esille näkemyksellisyyttä ja uudistumiskykyään johtajana. Hän ottaa mielellään kokonaisvaltaista vastuuta asioista, pitää langat käsissään organisoidusti ja huolehtii tavoitteiden toteutumisesta. Remes on osoittanut olevansa toimeenpaneva, tavoitehakuinen ja parhaimmillaan jämäkällä otteella asioita läpi vievä johtaja. ********** vahvuutena nähtiin asiakasnäkökulman syvällinen ymmärtäminen ja hän on osoittanut muutoshakuisuutta ja hän lähtee mielellään mukaan uusiin hankkeisiin ja projekteihin. ********** on johtamisessaan valmiudet pitää ohjat organisoidusti käsissä, koordinoida toimintaa ja huolehtia tavoitteiden toteutumisesta. ********** katsotaan olevan hyvää organisointikykyä ja hänen johtamistyylinsä on strukturoitu ja suunnitelmallinen, minkä katsotaan hyödyttävän kehittämistyössä. ********** on rekrytointiprosessin aikana tuonut vahvasti esille yhteistyön merkitystä ja yhteisvalmistelun mahdollisuuksia palvelujen kehittämistyössä. Lisäksi ********** on osoittanut johtajana kykyä osallistaa muita, viestiä asioista avoimesti ja siten mahdollistaa osaltaan muutosmyönteistä henkeä.

Rekrytointiprosessissa haettiin lisäksi taitavaa viestijää ja johtajaa, joka omaa kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Lisäksi hallintojohtajalta edellytetään taitoa kommunikoida eri kielillä. Kaikki kolme kärkihakijaa ovat kattavasti verkostoituneet omalla alallaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Lisäksi heillä on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja kaikki kärkihakijat kommunikoivat tehtävän kannalta sujuvasti myös englannin kielellä. Kärkihakijoista Remeksellä on vahvin kokemus kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä, sillä hän on työskennellyt kansainvälisessä organisaatiossa. Johtamistyylissä ja vuorovaikutustaidoissa on havaittavissa erilaisia vahvuuksia kärkihakijoiden kesken. Henkilöstön johtajana Kirsi Remeksen vahvuutena nähdään valmiudet läsnä olevana, tilaa antavana ja henkilöstöönsä luottavana johtajana. Remes on osoittanut olevansa tarvittaessa myös jämäkkä ja vaativa sekä asioihin puuttuva johtaja. Hänellä on selkeäpiirteinen, läpinäkyvä toimintatyyli ja hänen vahvuuksinaan nähdään helposti lähestyttävä, mutkaton ja empaattinen johtamistyyli. ********** vahvuutena nähdään myönteinen ja energinen vuorovaikutus- ja toimintatyyli, jonka avulla hänellä on valmiuksia innostaa ja motivoida toisia. ********** on osoittanut prosessin aikana olevansa luontevasti verkostoituva ja hänellä on helposti lähestyttävä ja mutkaton johtamistyyli. Lisäksi hänen johtamiselleen ominaista katsotaan olevan järjestelmällisyys, oikeudenmukaisuus ja halu valmentaa sekä ohjata. ********** katsotaan olevan hyvää organisointikykyä ja johtajana hän pyrkii selkiyttämään ja kirkastamaan tavoitteita, toimintatapoja ja prosesseja. Hänen johtamistyylilleen luontaista on myös muiden osallistaminen ja asioiden viestiminen avoimesti.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että kärkihakijoista Kirsi Remeksellä on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Lisäksi hän on prosessin aikana osoittanut olevansa varsin kokenut ja näkemyksellinen johtaja, joka tarttuu rohkeasti uusiin asioihin. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky ja kokemus sekä monipuoliset näytöt erilaisista hallinnon johtotehtävistä. Kirsi Remes pystyy luomaan parhaiten edellytyksiä laadukkaiden hallinnon palveluiden kehittämiseen ja hänellä katsotaan olevan näkemyksellisyyttä palveluiden kehittämisen ilmiöihin. Remeksellä on kyky välittää sanomansa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle ja erinomaisilla vuorovaikutustaidoillaan sekä ihmisläheisellä johtamisellaan luotsaamaan henkilöstöä vaativissakin tilanteissa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 377

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn kaupunginkanslian hallintojohtajan viran täyttämiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.