Osallistuva budjetointi, neljän hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

HEL 2022-005942
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Osallistuvan budjetoinnin neljän hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja toteaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin neljän hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2019 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 (§ 500), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahasto perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Ensimmäisen kierroksen osallistuvan budjetoinnin hankkeesta on kuluvan vuoden helmikuun, maaliskuun ja huhtikuun aikana valmistunut neljä hanketta ja ne ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä.

Edelleen käynnissä olevat hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Liite. Osallistuvan_budjetoinnin kierroksen 2019 valmiit hankkeet maalis-huhtikuu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.