Toivomusponsi, selvitys mahdollisuudesta saada yöluotsi Helsingin kaupunkiin

HEL 2022-005988
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 270 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi yöluotsin saamisesta kaupunkiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus tunnistaa yöluotsin hyödyt yökulttuurin kehittäjänä ja suosittaa, että yöluotsin palkkaamista tarkastellaan seuraavasta budjetista sovittaessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Lisätään seuraava lause päätösehdotuksen loppuun:

”Kaupunginhallitus tunnistaa yöluotsin hyödyt yökulttuurin kehittäjänä ja suosittaa, että yöluotsin palkkaamista tarkastellaan seuraavasta budjetista sovittaessa.”

Kannattaja: Nasima Razmyar

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Mari Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Ville Jalovaara, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään seuraava lause päätösehdotuksen loppuun: ”Kaupunginhallitus tunnistaa yöluotsin hyödyt yökulttuurin kehittäjänä ja suosittaa, että yöluotsin palkkaamista tarkastellaan seuraavasta budjetista sovittaessa.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään valtuutettu Mari Holopaisen aloitetta yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta Yöluotsin saamisesta kaupunkiin. Tästä on hyviä kokemuksia myös edellisellä valtuustokaudella.”

Kaupunginkanslian viestintäosasto kuuli kaupunginkanslian elinkeino-osastoa ja kaupunkiympäristön toimialaa yöluotsiin liittyvästä toivomusponnesta. Tällä hetkellä erillistä yöluotsin roolia tai vastaavaa toimintoa ei ole resursoitu kaupunkiyhteisesti, vaan Helsingin yöaikaan liittyviä asioita kehitetään osana kaupungin eri toimintoja. Yöllistä Helsinkiä kehitetään muun muassa osana Helsingin yrityspalveluita, matkailua ja tapahtumallisuutta sekä kaupunkisuunnittelua. Kaupunginkanslian elinkeino-osastolla toimivat yritysluotsit tekevät yhteistyötä Helsingin yrityskentän kanssa, johon kuuluu myös yöaikaan sijoittuvan yritystoiminnan toimintaedellytykset. Lisäksi yöllinen Helsinki huomioidaan sisällöllisesti Helsingin kansainvälisen maineen kehittämisessä. Designjohtajan työkentällä edistetään kaupunkitilan uutta käyttöä ja kaupunkikokemuksen parantamista, ja hiljattain käynnistyneen placemaking-toiminnan osana voidaan mahdollisuuksien mukaan selvittää yön kehityksen huomioimista.

Vuosien 2019–2021 aikana Helsingin yön kokonaisuutta edistettiin yöstä tehdyn selvityksen  (LiveFIN ry 2019), yöluotsin määräaikaisen palkkaamisen (2020–2021) ja yöluotsin koordinoiman kaupunkiyhteisen kehitystyön kautta. Yöluotsin rooli sijoittui kaupunginkanslian viestintäosastolle tapahtumallisuuteen liittyvän kytköksen kautta. Yöluotsin tehtävän kautta onnistuttiin lisäämään kaupunkitasoista ymmärrystä yöstä ja sen mahdollisuuksista kuntalaisten tarpeiden näkökulmasta, tunnistamaan yöhön kiinnittyviä toimintoja ja kehitysmahdollisuuksia kaupungin eri toiminnoissa sekä kasvattamaan ymmärrystä yöajan kehittämisestä. Tuolloin Helsingin yöajan teemoiksi tunnistettiin erityisesti kulttuuri, ravintolat, liikenne ja turvallisuus. Yöluotsin koordinoiman kehitystyön yhteydessä täsmennettiin kaupunkiyhteisesti mahdollisen jatkotyön tavoitteita, jotka täsmensivät myös sitä, mihin Helsingin kaupungin toimintoihin yöaikaan liittyvät asiat kiinnittyvät. Yön kokonaisuutta ja asian kiinnittymistä kaupungin eri toimialojen toimintakenttään on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 13.4.2021.

Asiaa on tarkasteltu kaupunginkanslian viestintä- ja elinkeino-osastoilla sekä kaupunkiympäristön toimialalla ja todetaan, että erillinen yöluotsi ei resurssina ratkaise Helsingin yöajan kehittymistä. Helsingin yölliseen aikaan liittyvän kehitys- ja toteutustyön tulee olla osa kaupungin eri toiminnoissa tehtävää työtä, kuten määräaikaisen yöluotsin vetämän kaupunkiyhteisen kehitystyön kautta on todettu vuonna 2021. Yöaikaan liittyvät toiminnot tulisi huomioida kaupungin eri toimialojen sisällä, erityisesti kaupunkiympäristön, kulttuuri- ja vapaa-ajan ja
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialoilla sekä kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritystoimintaan kytkeytyvissä toiminnoissa. Yöaika ei ole erillinen osa kaupunkia, vaan jatkuvasti läsnä kaupungin eri toimialoilla ja toiminnoissa samalla tavalla kuin aamu- ja päiväaikainen toiminta. Yöllisen Helsingin tarkastelussa tunnistettiin, että Helsingin yöhön liittyy erilaisia aihekokonaisuuksia, jotka monelta osin kiinnittyvät eri toimialojen perustoimintoihin. Yöllisen Helsingin kehitystyössä tunnistettiin tarve kehittää kaupungin peruspalveluita toimialoilla asiakaslähtöisesti siten, että niissä huomioidaan myös yöaikaan palveluita käyttävät kuntalaiset sekä esimerkiksi se, miten turvalliseksi kaupunki koetaan yöaikaan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 240

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Sanna Forsström, brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22433

sanna.forsstrom(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sanna Forsström, brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22433

sanna.forsstrom(a)hel.fi