Vuokraus, toimitila, Itämerenkatu 5, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-006024
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Vuokraus, toimitila, Itämerenkatu 5, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt / Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Itämerenkatu 5 sijaitsevien yhteensä 29 m² suuruisten tilojen vuokrauksen Erikoissijoitusrahastot eQ Liikekiinteistöt sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 420,50 euroa/kk. Kokonaisneliövuokra tiloista on 14,50 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.7.2022 ja päättyy 31.10.2026.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan Kampin perhekeskus 2:ssa tuotetaan laajasti lapsiperheiden palveluja. Kampin perhekeskus (2) palvelut aloittavat toiminnan Itämerenkatu 5:ssä sijaitsevassa toimitilassa touko-kesäkuussa 2022. Keskuksen tuleva vakanssimäärä on 135. Kaikkia näitä vakanssimääriä ei ollut tiedossa, kun Kampin perhekeskusta suunniteltiin osoitteeseen Malminkatu 3F. Osa vakansseista on suunniteltu siirtyväksi näihin tiloihin Kallion ja Kampin perhekeskusten tilanahtauteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tilanahtauteen liittyvät ongelmat johtuvat kuntalaisten valinnanvapaudesta, jonka myötä hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseviin perhekeskuksiin ohjautuu runsaasti asiakkaita. Myös täysin uusia vakansseja on perustettu perhe- ja sosiaalipalveluissa eri toimintoihin.

Toiminnan tilat koostuvat vastaanotto- ja tapaamishuoneista, taustatyötiloista, hilja-huoneista, ryhmä-, sosiaali- ja taukotiloista.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on etsinyt ja selvittänyt uusia mahdollisia sijoituspaikkoja toiminnalle sekä omasta tilakannastaan että yksityisistä tiloista. Neljä tarkemmin tutkittua sijoituspaikkavaihtoehtoa olivat Itämerenkatu 5, Porkkalankatu 3, Porkkalankatu 20 ja Porkkalankatu 22.

Perhe-ja sosiaalipalvelut Kampin perhekeskus 2 toiminnalle ei ole löytynyt muita tiloja kuin esitetty Itämerenkatu 5, jotka vastaisivat toiminnoille, sijainnille ja aikataululle asetettuja tarpeita. Kohteen tilat sopivat laajuudeltaan ja tilarakenteeltaan toiminnallisin rakennus- ja taloteknisin muutostöin toiminnan tarpeeseen.

Yksikön päällikön päätös perustuu sosiaali- ja terveystoimialan (Perhe- ja sosiaalipalvelut) 14.5.2021 hyväksymään tarvepäätökseen.

Päätös tullut nähtäväksi 29.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin:

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö