Yhtymäkokoukset vuonna 2022, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2022-006092
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 60 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 30.5.2022.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten hallitukselle,
 2. kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvitys toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021,
 4. vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021,
 5. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 6. merkitä tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSY:n yhtymäkokous pidetään 30.5.2022 klo 10.30. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilinpäätös ja sen hyväksyminen ja henkilöstökertomus sekä sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen.

Tilikauden toiminta

HSY tuotti vuonna 2021 vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotettiin ja jätevettä puhdistettiin myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidettiin jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotettiin pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueelle tai Uudenmaan 18 kunnan alueelle.

Vesihuolto

Talousvettä pumpattiin verkostoon 96,0 milj. m3, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Se täytti talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet sekä HSY:n omat laatutavoitteet. Vettä tuotettiin kahdella pintavesilaitoksella ja yhdellä pohjavesilaitoksella. Veden laskutettu määrä 75,6 milj m3 jäi 0,2 % edellisen vuoden tasosta. Kahtena peräkkäisenä koronapandemian vuonna veden laskutettu määrä on pudonnut. Asukasmäärän kasvu pääkaupunkiseudulla on ollut aiempia vuosia maltillisempaa (ennakkotieto 0,7 %).

Vuonna 2021 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 139,9 milj. m3, mikä on 8,3% vähemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason ja ympäristölupamääräyksiä tiukemmat HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet saavutettiin.

Kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuivat vuonna 2021 51,2 miljoonan euron suuruisina. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa vuoden aikana käynnissä olleita kohteita olivat Helsingissä muun muassa Kuninkaantammi, Vilhonvuorenkatu, Verkkosaaren pohjoisosa, Honkasuontien vesihuolto, Koskelan sairaala-alue ja Kuninkaantammi. Lisäksi Helsingissä käynnistyivät suuret raidehankkeet Kruunusillat ja Kalasatama-Pasila, joihin liittyy merkittävä määrä vesihuollon johtosiirtoja. Katuhankkeiden yhteydessä tehtiin myös runsaasti yhteiskohdesaneerauksia, suurimpina muun muassa Raide-Jokeri, Kasin katutyöt (Caloniuksenkatu, Runeberginkatu, Helsinginkatu), Työnjohtajankadun alue Herttoniemessä ja Suomenlinna. Kaiken kaikkiaan kaupunkilähtöisiä kohteita oli käynnissä vuonna 2021 noin 100 kpl, hyvin erilaisia ja erikokoisia.

Vesihuoltolähtöiset verkostohankkeet toteutuivat vuonna 2021 54,2 miljoonan suuruisina. Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investoinnit toteutuivat vuonna 2021 15,3 miljoonan suuruisina.

Vuoden aikana käynnistyi muun muassa Puistolan ja Långmossabergin jätevedenpumppaamoiden rakentaminen. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nosto ja perusparannus jatkui koko vuoden, aktiivihiililaitoksen saneerauksen urakka on lähes valmis ja otsonilaitoksen saneerauksen urakka käynnistyy alkuvuodesta 2022. Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen jäi vuonna 2021 noin kaksi kuukautta jälkeen aikataulutavoitteesta. Projektinjohtourakoitsijan kanssa neuvotellen päädyttiin jätevesien käännön aloittamisen tavoite siirtämään elokuun 2022 lopulle ja sen jälkeiset työt tehtäväksi tiivistetyllä aikataululla 2022 loppuun mennessä. Urakan kokonaisvalmiusaste oli vuoden 2021 lopussa noin 91%. Hankkeen kustannusennuste on noussut; eniten on vaikuttanut puhdistamon rakennustöiden ja työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten nousu ja tänä vuonna erityisesti tekniikkapuolen projektinjohtourakan kustannusten nousu.

Jätehuolto

Vuoden 2021 aikana jätehuollossa tehtiin yhteensä noin 8,6 miljoonaa jäteastiatyhjennystä. Tyhjennysten kokonaismäärä oli noin 100 000 kpl suurempi kuin talousarvio. Jäteastioiden kokonaistyhjennysmäärä pysyi vastaavalla tasolla kuin vuonna 2020. Kappalemääräisesti suurin muutos jäteastiatyhjennyksissä tapahtui sekajätteessä, jossa tyhjennysten määrä laski vuoteen 2020 verrattuna noin 278 000 kpl (- 5,5 %). Tätä muutosta kompensoi kuitenkin materiaalihyödynnettävien jätejakeiden kasvu. Muovipakkausten tyhjennysmäärät kasvoivat noin 100 000 kpl (+4,8 %) verrattuna vuoteen 2020, kartonkipakkausten tyhjennysmäärä noin 95 000 kpl (+9,5 %), lasipakkausten tyhjennysmäärä noin 12 500 kpl (+11 %), pienmetallin tyhjennysmäärä noin 13 500 kpl (+11,5 %). Tämän lisäksi aloitettiin pakkausten monilokerokeräys 31.5.2021, joka liittyi jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoiterajojen muutokseen. Pakkausten monilokeroastioita tyhjennettiin yhteensä noin 72 400 kpl loppuvuoden aikana. Tuote on tarkoitettu 5–9 huoneiston kiinteistöille, joiden jätteiden tuotto on pienehköä. Astiassa kerätään kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Biojätteen sekä sako- ja umpikaivolietteen tyhjennysten lukumäärät pysyivät vastaavalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna.

Kerätyn jätteen määrä kiinteistöiltä vuonna 2021 oli 398 738 tn, joka on noin 5000 tn enemmän kuin vuonna 2020. Talousarvioon verrattuna kokonaisjätemäärä oli noin 16 500 tn suurempi. Sekajätteen määrä väheni vuoteen 2020 verrattuna noin 4 160 tn (- 2,3 %), muovipakkausten määrä kasvoi noin 1 100 tn (+ 18,4 %), kartonkipakkausten määrä kasvoi noin 3 400 tn (+ 25,4 %), lasipakkausten määrä kasvoi noin 160 tn (+ 3,7 %), pienmetalli 140 tn (+ 6,9 %). Biojätteen määrä kasvoi noin 980 tn (+2,2 %). Lietteen määrä kasvoi noin 2 900 tn (+ 2,1 %).

Suoritteiden arvioidaan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina vuoden 2021 suuntaisena. Materiaalihyödynnettävien jakeiden kasvu hidastunee kuitenkin jossain määrin koska niiden kasvu on ollut viimeisten kuluneiden vuosien aikana erittäin voimakasta. Sekajätteen määrä tulee vähenemään edelleen, mutta myös sen väheneminen hidastuu vastaavasti.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2021 olivat 399,5 miljoonaa euroa, josta 291,8 miljoonaa oli vesihuollon ja 98,3 miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 5,1 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat 189,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 48,9 miljoonaa, palvelujen ostot 96,4 miljoonaa, materiaalihankinnat 30,0 miljoonaa ja muut toimintakulut 14,3 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli 212,2 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 65,3 miljoonaa euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,6 miljoonaa, rahoituskulut 67,9 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 146,9 miljoonaa euroa. Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 107,1 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 39,8 miljoonaa ylijäämäinen.

HSY:n vuosikate oli 146,9 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2021 yhteensä 232,4 miljoonaa euroa, josta 63% voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 156 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 54 miljoonalla eurolla. HSY:n lainakanta 31.12. oli 1828 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1146 miljoonaa ja rahoituslaitoslainojen 592 miljoonaa sekä 90 miljoonaa kuntatodistuksia. Omavaraisuusaste muuttui hieman tilikauden alun 27,6 %:sta tilikauden lopun 27,7 %:iin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 30.5.2022
2. Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, liite, esityslista
5. Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, liite, tilintarkastuskertomus
6. Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, liite, henkilöstökertomus
7. Kokouskutsu, kokous 30.5.2022, täydennys 11.5.2022, liite, arviointikertomus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.