Oikaisuvaatimus, liikuntajaoston päätös 5.4.2022 § 8, liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2022, Helsingin Taitoluisteluakatemia ry

HEL 2022-006106
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 100 §

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 5.4.2022, § 8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2022 ja myönsi toiminta-avustuksen tilankäyttöosuuteen lisätukea 2 930 euroa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry hakee 28.4.2022 lähettämässään oikaisuvaatimuksessa oikaisua toiminta-avustuksen tilankäytön osuuteen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Liikuntajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 28 549 euroa, josta laskennallinen tilankäytön osuus oli 22 332 euroa.

Liikuntajaosto päätti toiminta-avustuksen kriteereistä 2.11.2021, § 22. Liikuntaseurojen toiminta-avustus on yleisavustusluonteinen ja harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Vuonna 2022 toiminta-avustukseen on sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. Tilankäytön osuus perustuu säännöllisen ohjatun liikuntatoiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Tilankäytössä huomioidaan ainoastaan yhdistyksen pääkaupunkiseudun liikuntatiloissa järjestämät säännölliset ohjatut harjoitustunnit, joissa on vähintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Säännölliseksi liikuntatoiminnaksi katsotaan toiminta, joka on toteutettu seuran liikuntaryhmälle yhtäjaksoisesti vähintään 10 kertaa vähintään 3 kuukauden ajan. Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta tässä avustusmuodossa, eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksessa.

Hakijoiden tuli avustushakemuksella ilmoittaa, otetaanko heidän tilankäytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustushakemuksen tiedot vai vuoden 2021 säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan tilankäyttö. Mikäli hakija toivoi avustuslaskennassa huomioitavan vuoden 2021 tilankäytön tiedot, sen tuli ilmoittaa nämä tiedot erillisellä tilankäyttöliitteellä (excel).

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry toivoi, että laskennassa huomioidaan heidän osaltaan vuoden 2021 säännöllinen ohjattu toiminta. Seura toimitti hakemuksen yhteydessä pakollisen tilankäyttöliitteen (excel). Säännölliset harjoitusvuorot oli excel-liitteessä kirjattu osittain eri riveille, minkä takia käsittelijä oli katsonut niiden olevan osittain yksittäisiä vuoroja, joihin avustusta ei voida myöntää. Kyseessä oli kuitenkin säännöllisen toiminnan vuoroja, joita tuetaan toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudella.

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 5.4.2022 § 8- liite: Liikunnan toiminta-avustukset 2022

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.