Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja arviointikertomus 2022

HEL 2022-006175
2. / 40 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 19.5.2023 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan lautakunnan tulee laatia arviointikertomus toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 talousarviossa tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 19.4.2022 mennessä.

Lautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä aiheista arviointitekstiluonnoksia, joista tarkastusvirasto on koonnut luonnoksen vuoden 2022 arviointikertomukseksi. Lautakunta on käsitellyt arviointikertomusluonnosta kokouksessaan 11.4.2023. Tässä kokouksessa käsiteltävä luonnos lähetetään 14.4.2023 sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Luonnos ei ole vielä julkinen (JulkL 6 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdat).

Arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen lautakunta hankkii hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Arviointikertomus on julkinen sen jälkeen, kun tämän kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

Sulje

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 34

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi