Hyppää pääsisältöön

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja arviointikertomus 2022

HEL 2022-006175
4. / 54 §

Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi:

-
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot,
-
kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2023 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta,
-
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2022,
-
hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen ja
-
myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2022 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 21.6.2023. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut kaupunginhallituksen ja lautakuntien lausunnot. Lisäksi valtuusto päättää kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet yhteistyössä tarkastusviraston kanssa vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 18.4.2023. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta on Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 19.5.2023 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lautakunnilta. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Menettely vastaa kuntalain 121 §:n säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Tilintarkastuskertomus

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuunalaisen tilintarkastajan, JHT, KHT Jorma Nurkkalan 28.4.2023 allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022. Kertomus on muuten vakiomuotoinen, mutta se sisältää sisäiseen valvontaan liittyvän lisätiedon koskien uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönoton ongelmia. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 9.5.2023 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi luettelon Helsingin kaupungin tilivelvollisista kokouksessa 22.9.2021.

Tarkastuslautakunta on syksystä 2022 saakka seurannut henkilöstö- ja palkkahallintojärjestelmä Sarastian käyttöönottoa ja kerännyt siihen liittyvää tietoa kuulemalla asianosaisia vastuuhenkilöitä kokouksissaan. Kuultavina ovat olleet muun muassa pormestari, kansliapäällikkö, henkilöstöpolitiikan johtaja, digitalisaatiojohtaja, Talpan hallintopäällikkö, vakauttamishankkeen johtaja, kaupungin henkilöstöjärjestöjen edustajia ja Sarastian toimitusjohtaja. Lisäksi käytettävissä ovat olleet Valor Partners Oy:n laatima selvitys, muuta asiakirja-aineistoa ja tarkastusviraston suorittamat henkilöstöjohtajan ja digitalisaatiojohtajan haastattelut. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan näkemykseen siitä, että uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönoton osalta sisäinen valvonta on ollut puutteellista. Lautakunta toteaa lisäksi, että järjestelmän käyttöönotto on epäonnistunut ja sen seurauksena kaupungin maine työnantajana on merkittävästi heikentynyt. Tarkastuslautakunnan käytössä olevien tietojen mukaan Sarastian käyttöönotossa ei ole toimittu lain tai valtuuston päätöksen vastaisesti eikä siihen liity muuta sellaista seikkaa, jonka perusteella vastuuvapaus tilivelvollisille tulisi jättää myöntämättä. Tätä näkemystä tukevat myös tilintarkastajan havainnot ja esitys myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. Järjestelmän käyttöönottoa ja siihen liittyviä tarkastuslautakunnan havaintoja on käsitelty tarkemmin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2022.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 27.4.2023 päivätyn yhteenvetoraportin vuoden 2022 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin johdolle, toimialojen johdolle sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 9.5.2023. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Sulje

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 23.05.2023 § 99

23.05.2023 Ehdotuksen mukaan

16.05.2023 Pöydälle

15.05.2023 Pöydälle

15.05.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

11.05.2023 Ehdotuksen mukaan

18.04.2023 Ehdotuksen mukaan

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi