Lausuntopyyntö, ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten muuttamiseksi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY

HEL 2022-006204
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 514 §

Lausunto HSY:lle ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiksi seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut asiasta lausunnon. Kaupunginhallitus viittaa ympäristöpalveluiden lausuntoon ja toteaa lisäksi, että ehdotus jätehuoltomääräyksiksi on pääosin hyvin perusteltu ja tarpeellinen. Jätehuoltomääräysten tarkistaminen on jätelainsäädännön muutosten ja määräysten soveltamisesta saatujen kokemusten ja palautteen vuoksi tarpeen. Helsingin kaupunki esittää seuraavia huomioita ja täsmennysehdotuksia:

2 § Määritelmät

Määritelmiin tulee sisällyttää käsitteet kierrätys, uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys.

9 § Jätteiden putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat alueelliset keräysjärjestelmät

Putkikeräyksen suunnitteluun, putkikeräysjärjestelmän toimintaan ja HSY:n roolin kuvaamiseen liittyvät lisäykset ovat tarpeellisia. Ne selkeyttävät järjestelmien ja rakennushankkeiden suunnittelua, mutta putkikeräysjärjestelmien alueita koskeva korttelikohtainen keräysvelvoite lasille ja metallille sekä keräyspaikoille asetettu käyttökapasiteettivaatimus voivat aiheuttaa ylitsepääsemättömiä haasteita alueellisille putkikeräysyhtiöille sekä alueen kiinteistöille. Uusien korttelikohtaisten keräyspisteiden järjestäminen ja rakentaminen täyteen rakennetuille putkikeräyksen piirissä oleville alueille ei ole mahdollista. Rakennetuilla alueilla kapasiteettiongelma on ratkaistava ilman vaatimusta korttelikohtaisesta keräyspaikasta. Jätehuoltomääräystä tulee tältä osin muuttaa.

13 § ja 14 §

Asumisen ja muiden kiinteistöjen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden erottaminen selkeyttää nykytilannetta.

Helsingin kaupungin omien kiinteistöjen osalta on ollut tavoitteena jo vuodesta 2018 alkaen, että kaikissa kiinteistöissä lajitellaan hyödynnettävissä olevat seitsemän jätelajia.

21 § Keräysvälineiden tyhjennysvälit

Keräysvälineiden tyhjennysajankohdan siirtymisestä tulisi ilmoittaa, esimerkiksi verkkopalvelussa.

26 § Ajoväylät sekä keräysvälineiden siirtoväylät HSY:n järjestämässä jätteenkuljetuksessa

Määräyksiin tai perustelumuistioon tulee lisätä tieto puristimen tyhjentämisen vaatimasta vähimmäiskorkeudesta.

42 § Voimaantulo

Kunnan- ja hallintopalvelutoiminnan erilliskeräysvelvoitteiden voimaantulopäivän tulisi sama kaikille jätelajeille.

Raportointi

Raportointiin ja kierrätysasteen seuraamiseen liittyen HSY:n tulisi toimittaa tiedot erikseen lajiteltavien jätelajien määristä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lausuntopyyntö

HSY pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiksi. Lausuntoa on pyydetty 17.6.2022 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 28.6.2022 asti.

Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet ensimmäisen kerran voimaan 28.3.1984. Tämän jälkeen määräyksiä on tarkistettu useita kertoja ja edellisen kerran 1.3.2019. Lisäksi asumisessa syntyviä lietteitä koskevat jätehuoltomääräykset on annettu 24.4.2015.

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Uudistuksessa säädettiin uusista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Jätehuoltomääräyksiä ehdotetaan tarkistettaviksi jätelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä määräysten soveltamisesta saatujen kokemusten ja palautteen johdosta.

Lisäksi määräyksissä on huomioitu 24.3.2022 hyväksytty valtakunnallinen jätesuunnitelma. Jätesuunnitelmassa esitetään muun ohella yksityiskohtaiset tavoitteet vuoteen 2027 yhdyskuntajätteiden, pakkausjätteiden, kertakäyttömuovin, biohajoavien jätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja rakentamisen jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman yli 100 toimenpiteestä suurin osa on valtionhallinnon vastuulla, mutta osa toimenpiteistä on suunnattu suoraan kunnille tai muille toimijoille.

Keskeisimmät muutosehdotukset

Muuttunut jätelainsäädäntö edellyttää voimassa olevien jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteiden laajentamista. Suurin yksittäinen muutos koskee biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentamista koskemaan kaikkia toimialueen kiinteistöjä, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien. Lisäksi kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen erilliskeräysvelvoitetta laajennetaan jäteasetuksen mukaisesti.

Biojätteen erilliskeräyksen laajenemiselle annettaan vaiheittainen siirtymäaika, jotta kiinteistöt voivat varautua muutokseen ja HSY voi toteuttaa laajan muutoksen hallitusti, logistiikan ja asiakaspalvelun toimivuuden turvaten.

Lisäksi säädösuudistuksen perusteella on tehty useita muita muutoksia. Jätteenkeräysvälineiden tyhjennysväleihin on tehty muutoksia, jotta kiinteistön haltijoille syntyy aiempaa joustavammat mahdollisuudet muodostaa kiinteistön jätemääriin sopiva palvelukokonaisuus. Kompostirekisteriin tehtävää ilmoitusta on täsmennetty. Kiinteistön haltijan omistamista käsin siirrettävistä jäteastioista siirrytään vaiheittain HSY:ltä vuokrattaviin käsin siirrettäviin jäteastioihin. Lisäksi lähes kaikkia kiinteistöjen jätehuoltopalveluita koskevia määräyksiä täsmennetään saatujen kokemusten perusteella.

Merkittävimmät muutokset koskevat erityisesti biojätteen erilliskeräyksen laajentamista koskemaan kaikkia HSY:n alueen kiinteistöjä vapaa-ajan asuntoja lukuun ottamatta. Ehdotuksessa esitetään jätteiden putkikeräysjärjestelmän osalta, että kiinteistön haltijan, sitä edustavan tai sen valtuuttaman tahon on järjestettävä keräyspaikka (korttelikohtainen keräyspaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten niille jätelajeille, joita ei kerätä jätteiden putkikeräysjärjestelmässä tai jotka eivät sovellut putkikeräysjärjestelmässä kerättäväksi.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto ja kaupungin putkikeräysyhtiöiden kannanotto. Esitys on lausunnon mukainen ja siihen on sisällytetty putkikeräysyhtiöiden näkemys erilliskeräysvelvoitteen laajentamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lausuntopyyntö 3.5.2022
2. Lausuntopyyntö 3.5.2022, liite 1, ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 29.4.2022
3. Lausuntopyyntö 3.5.2022, liite 2, Jätehuoltomääräysten perustelumuistio 29.4.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.