Lainan myöntäminen, urheilu- ja ulkoilurahasto, liikuntahallin toteuttamiseksi, Kiinteistö Oy Namika Areena

HEL 2022-006292
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 571 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 5 400 000 euron lainan Pakilaan sijoittuvan liikuntahallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin niin, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areena on kokonaan Helsingin NMKY:n Tukisäätiön omistama yhtiö. Säätiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tuotot käytetään pääasiallisesti lasten ja nuorten toimintaan. Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (Helsingin NMKY) on vuonna 1889 perustettu seura, joka tunnetaan nuoriso- ja urheilutoiminnastaan. Seuran mukaan se on aloittanut sekä koripallon että kerho- ja partiotoiminnan ensimmäisenä Suomessa. Nykyään seuran viikoittaisen toiminnan piirissä on lähes 6 000 lasta, nuorta ja aikuista.

Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenan tarkoituksena on rakentaa Pakilan kaupunginosaan vuosien 2022─2023 aikana kokonaispinta-alaltaan 3 200 brm²:n kokoinen liikuntahalli. Kiinteistöön on suunniteltu kolmeksi erikokoiseksi koripallokentäksi jaettavissa oleva koripalloareena sekä tiloja oheisharjoittelulle ja ryhmäliikunnalle, 360 hengen katsomo, pukuhuoneita, keittiö, kahvila sekä varasto- ja teknistä tilaa. Areenan piha-alueelle on suunniteltu koripallo- ja padel-kenttiä sekä alueita ulkokuntoilulle, skeittaamiselle ja skuuttaamiselle. Hallin valmistumisen jälkeen Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenan tarkoituksena on jäädä hallin omistajaksi, joka huolehtii kiinteistön ylläpidosta.

Namika Areena toteutetaan yhteistyössä Pakilan Allianssi –hankkeen kanssa. Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 hyväksymän allianssin hankesuunnitelman mukaan Paloheinä-Pakila -alueelle rakennetaan kaupungin uusia koulu-, päiväkoti- ja nuorisotiloja. Lisäksi hankesuunnitelman mukaan koulutiloihin ei toteuteta erillisiä liikuntatiloja, vaan niiden sijaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on vuokrannut opetukseen tarvittavat liikuntatilat pääosin Kiinteistöosakeyhtiö Namikan Areenan hallista kahdeksikymmeneksi vuodeksi.

Esitetyssä hallihankkeessa yhdistyvät kustannustehokas monipuolisen liikuntatilan tarjoaminen alueen kouluille, Helsingin NMKY:n Pakilassa sijainneen toimintakeskuksen uusiminen ja seuran kasvavan liikuntatoiminnan kehittäminen.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 13.4.2022, § 90 kaupunginhallituksen esittämät vuokrausperiaatteet, jotka koskivat Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenan esittämää Pakilan kaupunginosassa sijaitsevaa 10 180 m²:n suuruista maa-aluetta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenalle 1.7.2022 - 30.6.2062 väliseksi ajaksi.

Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areena hakee kokonaiskustannuksiltaan 13 500 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 5 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 7 350 000 euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella 750 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenalle ja todennut lainoitettavan kohteen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 34,5 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 5 400 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Kiinteistöosakeyhtiö Namika Areenalle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.06.2022 § 109

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle KOY Namika Areenan lainahakemuksesta, joka koskee Pakilan kaupunginosaan rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 5 400 000 euron lainan myöntämistä KOY Namika Areenalle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kolmenkymmenen (30) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin rakentamiseksi Pakilan kaupunginosaan.

KOY Namika Areenan tarkoituksena on rakentaa vuosien 2022─2023 aikana kokonaispinta-alaltaan 3 200 brm²:n kokoinen liikuntahalli. Kiinteistöön on suunniteltu kolmeksi erikokoiseksi koripallokentäksi jaettavissa oleva koripalloareena sekä tiloja oheisharjoittelulle ja ryhmäliikunnalle, 360 hengen katsomo, pukuhuoneita, keittiö, kahvila sekä varasto- ja teknistä tilaa. Areenan piha-alueelle on suunniteltu koripallo- ja padel-kenttiä sekä alueita ulkokuntoilulle, skeittaamiselle ja skuuttaamiselle. Hallin valmistumisen jälkeen KOY Namika Areenan tarkoituksena on jäädä hallin omistajaksi, joka huolehtii kiinteistön ylläpidosta.

KOY Namika Areena hakee kokonaiskustannuksiltaan 13 500 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 5 400 000 euron (alv 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 7 350 000 euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella 750 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut KOY Namika Areenan hakemuksen kaltaista, eli korkeintaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

KOY Namika Areena on sopinut liikuntahallin tonttialueen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa 1.7.2022─30.6.2062 väliseksi ajaksi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi