Kokoonpanon muutos, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-006433
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 59 §

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenen nimeämispäätöksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto täydentäen päätöstään 7.3.2022, § 28 päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen yhtiökokouksessa ehdottamaan, että hallitukseen valitaan varsinaiseksi jäseneksi Ruut Malmberg Markku Granholmin sijaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja Valopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta.

Hallituksen nimeäminen

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 7.3.2022, § 28 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin. Em. päätöksen jälkeen on tullut tarve tarkentaa Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitosta koskevaa nimitysehdotusta.

Teknisen seikan johdosta yhtiön hallitukseen on aiemmassa konsernijaoston päätöksessä ehdotettu Markku Granholmia kaupunkiympäristön toimialayksikön päällikkö Ruut Malmbergin sijaan. Ruut Malmberg on toiminut yhtiön hallituksessa myös edellisellä toimikaudella. Yhtiön hallitukseen ei yhtiöjärjestyksen mukaan valita varajäseniä.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi