Nimeämispyyntö, HUS-yhtymän toimielielimet, HUS-yhtymä

HEL 2022-006574
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 493 §

Edustajien nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi HUS-yhtymän

A yhtymähallitukseen seuraavat kuusi jäsentä ja varajäsentä:

1. hallituksen puheenjohtajaksi Risto Rautava (Kok.) ja varajäseneksi Maritta Hyvärinen (Kok.)

2. hallituksen jäseneksi Seija Muurinen (Kok.) ja varajäseneksi Timo Saranpää (Kok.)

3. hallituksen jäseneksi Sanna Vesikansa (Vihr.) ja varajäseneksi Oula Silvennoinen (Vihr.)

4. hallituksen jäseneksi Osmo Soininvaara (Vihr.) ja varajäseneksi Maarit Leinonen (Vihr.)

5. hallituksen jäseneksi Ilkka Taipale (SDP) ja varajäseneksi Mimi Rantanen (SDP)

6. hallituksen jäseneksi Anna Vuorjoki (Vas.) ja varajäseneksi Antti Kaajakari (Vas.)

B tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi:

varapuheenjohtajaksi Tuula Mohamud (Vihr.)

jäseneksi Hanna-Leena Hemming (Kok.) ja varajäseneksi Janne Koivunen (Kok.)

jäseneksi Jonne Juntura (SDP) ja varajäseneksi Hanna Varis (SDP)

C kansalliskielilautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi:

puheenjohtajaksi Harry Bogomoloff (Kok.) ja varajäseneksi Silva Mertsola (Kok.)

jäseneksi Veera Hellman (Kok.) ja varajäseneksi Raine Luomanen (Kok.)

varajäseneksi Bicca Olin (Vihr.)

jäseneksi Nora Grotenfelt (RKP) ja varajäseneksi Björn Månsson (RKP)

Käsittely

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Hallituksen puheenjohtajaksi Risto Rautava, varajäsen Maritta Hyvärinen

Hallituksen jäseneksi Seija Muurinen, varajäsen Timo Saranpää

Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Harry Bogomoloff, varajäseneksi Silja Mertsola

Kansalliskielilautakunnan jäseneksi Veera Hellman, varajäseneksi Raine Luomanen

Tarkastuslautakunnan jäseneksi Hanna-Leena Hemming, varajäseneksi Janne Koivunen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Hallituksen jäsen Sanna Vesikansa ja varajäsen Oula Silvennoinen
Hallituksen jäsen Osmo Soininvaara ja varajäsen Maarit Leinonen

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tuula Mohamud (varajäsen Risto Nevanlinna nimetään muualta)

Kansalliskielilautakunnan varajäsen Bicca Olin (muualta nimettävän Roger Nordmanin varajäseneksi)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Kansalliskielilautakunnan jäseneksi Nora Grotenfelt, varajäseneksi Björn Månsson

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Paikka numero 4 jaetaan puoliksi vihreiden ja perussuomalaisten kesken kuntavaalituloksen perusteella, jossa perussuomalaisilla ja vihreillä on kuudenteen hallituspaikkaan sama vertausluku. HUS hallituksen jäsenen toimikausi jaetaan puoliksi perussuomalaisten ja vihreiden kesken.

Paikkaan esitetään varsinaiseksi jäseneksi Erkki Karinoja ja varajäseneksi Laura Korpinen.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että kaupunginhallituksen päätös ei kunnioita kuntavaalitulosta eikä ole siten demokraattinen. Perussuomalaisilla ja vihreillä on sama vertausluku kuudennen HUS;n hallituksen jäsenen nimeämisessä ja tuolloin vaalitulosta kunnioittava tapa olisi ollut jakaa toimikausi puoliksi.

Vaikka hyvinvointialueista annetun lain 63§ 3 momentin mukaan yhtymäkokous valitsee hyvinvointiyhtymän toimielimet, on HUS:n perussopimuksessa sovittu, että kukin jäsen nimeää henkilöt ehdokkaiksi yhtymän hallitukseen. Tosiasiallisesti kaupunginhallitus päättää HUS hallituksen jäsenet, vaikka muodollisesti päätöksen tekee lain mukaan yhtymäkokous. Kun kaupunginhallitus antaa toimiohjeen yhtymäkokouksen edustajalle, on tilanne se, ettei missään vaiheessa ole mahdollisuutta käydä henkilövaalia, mikäli kaupunginhallituksen nimitystä ei sellaiseksi katsota. Tämä puolestaan avaa mahdollisuuden epädemokraattiselle ja vaalitulosta kunnioittamattomalle valintaprosessille, jota tämä kaupunginhallituksen päätös vaalituloksen valossa on.

Kaupunginhallitus nimeää HUS-yhtymän

A Yhtymähallitukseen seuraavat kuusi jäsentä ja varajäsentä:

1. jäseneksi Kok. ja varajäseneksi Kok.

2. jäseneksi Kok. ja varajäseneksi Kok.

3. jäseneksi Vihr. ja varajäseneksi Vihr.

4. jäseneksi Vihr. ja varajäseneksi Vihr.

5. jäseneksi Ilkka Taipale ja varajäseneksi Mimi Rantanen

6. jäseneksi Anna Vuorjoki ja varajäseneksi Antti Kaajakari

B Tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi

varapuheenjohtajaksi Vihr.

jäseneksi Kok.

jäseneksi Jonne Juntura ja varajäseneksi Hanna Varis

C Kansalliskielilautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi

puheenjohtajaksi Kok.

jäseneksi Kok.

varajäseneksi Vihr.

Sulje

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen 30.6.2022 mennessä. Lisäksi tulee nimetä edustajat yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Nimeämispyyntö on liitteenä.

HUS-yhtymän jäseniä ovat Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. HUS-yhtymän perussopimus on kaikkien jäsenten hyväksymä. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti hyväksymisestä 27.4.2022 § 99. Perussopimus on oheismateriaalina.

Perussopimuksen mukaan jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän jäsenen ja varapuheenjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän jäsenen.

Yhtymähallituksen toimikausi on vaalikausi.

Yhtymähallitus johtaa HUS-yhtymän toimintaa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa erityisesti HUS-yhtymän

 1. järjestämisvastuulla olevien tehtävien toteuttamisesta
 2. HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinnasta
 3. strategian toteuttamisesta
 4. yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja laillisuuden valvonnasta  
 5. talousarvion noudattamisesta
 6. asiakasmaksujen ja muiden perittävien korvausten vahvistamisesta talousarviossa määrättyjen perusteiden mukaisesti
 7. toiminnan yhteensovittamisesta
 8. valtakunnallisten ja yhteistyöaluekohtaisten tehtävien toteuttamisesta
 9. yliopistollisen lääketieteellisen ja terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edellytyksistä
 10. työnantajatoiminnasta ja
 11. hallinnon ohjauksesta

Yhtymähallitus vastaa HUS-yhtymän asiakkaiden palvelujen yhteensovittamisesta ja integraatiosta lain edellyttämällä tavalla.

Yhtymähallitus valvoo HUS-yhtymän etua, edustaa HUS-yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

HUS-yhtymässä on kansalliskielilautakunta. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kansalliskielilautakunnan tehtävät määräytyvät lain ja hallintosäännön perusteella. Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan mm. hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. Perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 459

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä muutti ehdotuksestaan kohdan B muotoon: "Tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen" ja kohdan C muotoon: "Kansalliskielilautakuntaan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi