Lisäpääomasuoritus, jätteen putkikeräysjärjestelmä, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

HEL 2022-006704
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 487 §

Lisäpääomasuoritus Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osoittaa:

- Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle lisäpääomasuorituksena 182 253,51 euroa merkittäväksi lisäyksenä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä

- kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi lisäpääomasuoritusta varten 182 253,51 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kalasataman jätteen putkikeräys oy toteaa kirjeessään 16.5.2022 mm. seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päätti 3.3.2010 (58 §), että Kalasataman ja Jätkäsaaren uusille asuin- ja toimitila alueille toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä, ja että alueen kiinteistöjen luovutuksen saajat velvoitetaan luovutussopimuksissa liittymään alueelliseen putkikeräysjärjestelmään. Kalasataman järjestelmän toteuttamista varten on perustettu Kalastaman jätteen putkikeräys Oy.

Putkijärjestelmän rahoittaminen koostuu kahdesta osasta: yleisellä osalla katetaan järjestelmän perusinvestoinnit, kuten jäteasemat ja runkoputket ja kiinteistökohtaisella osalla kiinteistöihin asennettavien kiinteistökohtaisten liittymien kustannukset.

Helsingin kaupunki on liitteenä olevan, 27.11.2012 päivätyn kirjeen perusteella suorittanut kyseisille alueille sijoittuvien yleisten rakennusten osalta rakennusoikeuden määrän perusteella muodostuvat yleisten osien merkintämaksut jäteyhtiön tilille (liite 1). Em. kirjeen mukaiset kiinteistöliittymäkohtaiset osuudet järjestelmän rakennuskustannuksista tullaan keräämään myöhemmin.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy ja putkikeräysjärjestelmän toimittaja Caverion Suomi Oy ovat 5.5.2021 tehdyssä KVR-urakkasopimuksessa sopineet kiinteistön 10655/1 (Verkkosaaren päiväkoti) jätteen putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaisten osien kauppasummaksi 146 709,66 euroa.

Lisäksi on sovittu KVR-urakkasopimuksen 19.11.2021 perusteella toisen päiväkotikiinteistön 10636/2 putkikeräysjärjestelmän osalta kiinteistökohtaisten osien kauppasummaksi 35 543,85 euroa (osuus yhteisestä kiinteistöliittymästä kiinteistöjen 10636/2 ja 10636/8 kanssa). Hinnat perustuvat 29.6.2011 allekirjoitettuun jätteen putkikeräysjärjestelmän hankintasopimukseen. Hintoihin on lisätty 2 % projektijohtolisä.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy esittää 16.5.2022 päivätyllä kirjeellä, että Helsingin kaupunki suorittaisi em. päiväkotikiinteistöjen putkikeräysjärjestelmään liittymisen kiinteistökohtaisten osien lisäpääomasuoritukset em. laskelman mukaisesti. Osakemerkinnän lisäpääomasuoritukset merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhteensä lisäpääomasuoritus on 182 253,51 euroa. Maksu kohdistuu Helsingin kaupungin putkikeräysjärjestelmän perustamissopimuksen yhteydessä 12.4.2010 merkitsemiin Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n B-osakkeisiin, joita on 36 200 kappaletta.

Valtiontukiarviointi

Lisäpääomasuorituksen myötä yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta 23.5.2022 saadun tiedon mukaan lisäpääomasuoritus voidaan tehdä talousarvion kohdan 8 06 Arvopaperit alakohdassa 8 06 02 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, määrärahasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi