Lainan myöntäminen, Oulunkylän yhteiskoulun peruskorjaus, Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy

HEL 2022-006725
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 870 §

Lainan myöntäminen Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle enintään 3 100 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, lainojen myöntäminen kouluille, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin sekä laajennukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko perustuu valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistamaan peruskorkoon.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Lainansaajan tulee järjestää Kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun edustajalle mahdollisuus riittävään toteutuksen kustannusseurantaan hankkeessa. Lisäksi lainansaajan tulee toimittaa hankkeen dokumentaatio sekä hankesuunnitteluvaiheen että lopullisten toteutussuunnitelmien ja viranomaiskatselmusten osalta tallennettavaksi kaupungin projektipankkiin viimeistään tilojen käyttöönottovaiheessa.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oulunkylän yhteiskoulu on 1924 perustettu yksityinen koulu, jonka ylläpitäjänä toimii perusopetuslain (628/1998) ja lukiolain (714/2018) mukaisten toimilupien perusteella Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry. Opetustarkoituksessa käytettävän koulukiinteistön omistaa Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy, joka on yhdistyksen täysin omistama tytäryhtiö.

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Yksityinen opetuksen järjestäjä tarvitsee toimintaansa varten valtioneuvoston myöntämän perusopetuksen järjestämisluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäjä ja kunta ovat sopineet asiasta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin ja yksityisten perusopetusta antavien koulujen väliset sopimukset 14.9.2011 (153 §). Kaupungin ja Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen mukaan Oulunkylän yhteiskoulu toimii osana kaupungin kouluverkkoa ja Oulunkylän alueen yläasteikäisten lähikouluna, jota oppilaaksiottoalueella asuvilla oppilailla on oikeus käydä.

Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021, § 929, hyväksyä kaupungin ja Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n välisen koulusopimuksen sekä yhdistykselle myönnettyjen koululainojen siirrot perustetulle Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr:lle. Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry on kokouksessaan 26.1.2021 päättänyt perustaa Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr - nimisen säätiön ja siirtää sille kaikki yhdistyksen varat, velat sekä koulutoiminnot oikeuksineen ja velvoitteineen. Siirtyviin varoihin sisältyy myös Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n koko osakekanta. Samalla kokouksessa päätettiin yhdistyksen purkamisesta, mikäli päätetyt siirtotoimet suoritetaan. Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr on perustettu ja rekisteröity säätiörekisteriin 19.8.2021.

Hanke

Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy on hakenut kaupungilta yhteensä 3 100 000 euron suuruista koululainaa.

Hankesuunnitelman mukaan kiinteistön E-osaa korotetaan yhdellä kerroksella. Samalla E-osaan rakennetaan hissi, ja hissin alueella sijaitseviin luokkahuoneisiin tehdään tilamuutoksia sekä peruskorjausta ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Lisäksi kerrosten wc-kapasiteettia lisätään. Laajennuksen lisäksi E-osan ilmanvaihto päivitetään kokonaisuudessaan nykyvaatimusten mukaisesti ja vesikate uusitaan.

Kesällä 2022 E-osan kellarissa tehdyn peruskorjauksen yhteydessä on tehty hissin pohjatyöt ja uudistettu pohjakerroksen wc- ja kouluterveydenhuollon tilat. Kaupunginhallitus myönsi 20.6.2022, § 481, hankkeelle 1 170 000 euron suuruisen koululainan.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 3.11.2022, § 115, antaman lausunnon mukaan nyt rahoitettavaksi esitetyt korjaukset ovat tarpeellisia koulun toiminnan kannalta. Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n teettämät hanke- ja korjaussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla. Suunnitelmien mukainen kustannusarvio on asianmukainen suhteessa hankkeen sisältöön ja kokoon eikä laatutaso ylitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylläpitämien koulujen laatutasoa. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto puoltaa Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n lainahakemusta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.11.2022 antaman lausunnon mukaan hankesuunnitelman laajuus vastaa alueen palveluverkon pitkän aikavälin oppilasmäärän kasvua ja mahdollistaa riittävät perusopetuspalvelut Oulunkylän alueella. Suunnitellut tilat vastaavat laadultaan ja tilatehokkuudeltaan kaupungin vastaavia tiloja. Jatkosuunnittelussa tulee lausunnon mukaan kiinnittää huomiota tilojen toiminnallisuuteen sekä turvallisuuteen toteuttamalla helposti valvottavia tiloja, tarkoituksenmukaisia yhteyksiä ja tilakohtaisia poistumisteitä. Lisäksi lautakunta muistuttaa, että tilojen jatko- ja toteutussuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n lainahakemusta.

Kaupungin talousarvion kohdalla 9 01 02 01, lainojen myöntäminen kouluille, on käytettävissä 5 830 000 euroa.

Sopimuskoulu ja koululaina

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestäjien kanssa sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovittu yksityisten opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti, sekä sopimuskoulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa.

Kaupunki on tämän mukaisesti tehnyt koulusopimuksen Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaushankkeita on toistaiseksi rahoitettu niin sanotulla koululainajärjestelmällä. Koska sopimuskouluille maksettava valtionosuus ei sisällä tilakustannusten pääomaosuutta, on kaupunki muiden mahdollisten rahoittajatahojen puuttuessa lainoittanut hankkeita koululainajärjestelmällä.

Koululainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja ne erääntyvät maksettaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja ei enää käytetä opetustarkoitukseen. Lainaa on myönnetty lähtökohtaisesti vain hankkeeseen liittyviin rakentamiskustannuksiin.

Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvostaan, käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhennetä, on järjestelmän kannalta osoittautunut toistaiseksi ratkaisemattomaksi ongelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena olevien koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut eivät kaupungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta palautuksena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja ja kyseiset verot jäävät kunkin hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi. Hankkeisiin sisältyvät arvonlisäverot eivät kasvata rakennuksen vakuusarvoa, eivätkä kuulu lyhentämättömällä koululainalla rahoitettaviin menoihin.

Kaupunkiympäristön toimiala on 22.9.2022 päivätyn vakuusarvolaskelman perusteella arvioinut rakennettavan kohteen vakuusarvon olevan riittävä hankkeen valmistuttua.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Myönnettävään lainaan ei siten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle myönnettäväksi esitetyn lainan vuoksi.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.11.2022 § 299

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle puoltavan lausunnon 20.9.2022 päivätystä Oulunkylän yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Oulunkylän yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu, joka vastaa Oulunkylän alueen yläasteikäisten suomenkielisestä perusopetuksesta. Lisäksi Oulunkylän yhteiskoulu tarjoaa kaupunkitasoista lukio-opetusta.

Hankesuunnitelma koskee perusopetuksen käyttöön suunniteltuja tiloja. Hankesuunnitelman laajuus vastaa alueen palveluverkon pitkän aikavälin oppilasmäärän kasvua ja mahdollistaa riittävät perusopetuspalvelut Oulunkylän alueella.

Suunnitellut tilat vastaavat laadultaan ja tilatehokkuudeltaan kaupungin vastaavia tiloja. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tilojen toiminnallisuuteen sekä turvallisuuteen toteuttamalla helposti valvottavia tiloja, tarkoituksenmukaisia yhteyksiä ja tilakohtaisia poistumisteitä.

Lisäksi lautakunta muistutti, että tilojen jatko- ja toteutussuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 3.11.2022 esittänyt kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksymistä ja lainan myöntämistä Oulunkylän yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa Oulunkylän yhteiskoulun esittämää ratkaisua tilatarpeeseen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.11.2022 § 115

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti puoltoa kaupunginhallitukselle Oulunkylän yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti puoltoa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon Oulunkylän yhteiskoulun esittämästä ratkaisusta tilatarpeeseen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 481

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Oulunkylän yhteiskoululle enintään 1 170 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, lainojen myöntäminen kouluille, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on tällä hetkellä 0 % ja perustuu valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistamaan peruskorkoon.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Lainansaajan tulee järjestää Kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun edustajalle mahdollisuus riittävään toteutuksen kustannusseurantaan hankkeessa. Lisäksi lainansaajan tulee toimittaa hankkeen dokumentaatio sekä hankesuunnitteluvaiheen että lopullisten toteutussuunnitelmien ja viranomaiskatselmusten osalta tallennettavaksi kaupungin projektipankkiin viimeistään tilojen käyttöönottovaiheessa.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi