Vuokrausperiaatteet, ennen 1.7.2022 varatut Hitas-tontit, Kalasatama, Jätkäsaari, Kruunuvuorenranta

HEL 2022-006810
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 582 §

V 21.9.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille ennen 1.7.2022 varatuille Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitas-tonteille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

  • Sörnäisten Kalasataman asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12375 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 10651/3, 10652/4, 7 ja 9 sekä 10653/1 tai niistä muodostettavien tonttien sekä asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12576 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 10669/2, 10670/2 ja 10672/2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
  • Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 20079/2, 20083/2 ja 3 tai niistä muodostettavien tonttien sekä asemakaavan muutokseen nro 12663 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 20077/3 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
  • Laajasalon Kruunuvuorenrannan asemakaavan muutokseen nro 12130 sisältyvien asuinkerrostalotontin (AK) 49291/3 ja asuinrakennustontin 49295/4 (A) tai niistä muodostettavien tonttien sekä asemakaavan muutokseen nro 12410 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 49333/1 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudet vuokrausperiaatteet ja niiden soveltaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.2.2022 (22 §) asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen uudet yleiset periaatteet. Periaatteiden mukaisesti nykyinen käytäntö erillisestä Hitas-tonteille myönnettävästä maanvuokran huojennuksesta poistuu viimeistään vuoden 2022 lopussa.

Periaatteiden voimaantuloa ja siirtymäaikoja koskevan kaupunginhallituksen 2.5.2022 (339 §) tekemän täytäntöönpanopäätöksen mukaan periaatteet ovat tulleet voimaan 1.7.2022. Poikkeuksena kuitenkin niiden tonttien osalta, joille kaupunginvaltuusto on ennen yleisten maanvuokrausperiaatteiden käyttöönottoa vahvistanut vuokrausperiaatteet tai joiden vuokrausperiaatteiden vahvistamista koskeva asia on saatettu päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan ennen 1.7.2022, noudatetaan päätettyjä/ päätöksentekoon tuotavia vuokrausperiaatteita.

Kaupungin toiminnan ennustettavuus on hankkeiden toteutumisen kannalta tärkeää. Siksi onkin perusteltua, että niiden jo varattujen Hitas-tonttien osalta, joiden suunnittelussa ja hinnoittelussa on noudatettu aikaisemmin voimassa olleita periaatteita, tullaan noudattamaan samoja periaatteita loppuun saakka. Tämän toteuttamiseksi kaikkien Hitas-tuotantoon varattujen tonttien osalta aikaisemmin voimassa olleiden periaatteiden mukaisia vuokrausperiaatteita koskeva esitys on saatettu yhdellä kertaa kaupunkiympäristölautakuntaan 31.5.2022 (§ 339) ennen 1.7.2022. Tämän jälkeen ei ns. vanhojen periaatteiden mukaisia Hitas-hintoja enää tuoda vahvistettavaksi. Nyt kyseessä olevien tonttien varauksista on päätetty ennen uusien maanvuokrausta koskevien yleisten periaatteiden (kaupunginvaltuusto 2.2.2022, 22 §) hyväksymistä.

Mikäli 1.7.2022 jälkeen varataan tontteja Hitas-tuotantoon, tulee tontin vuokraus ajankohtaiseksi vasta vuoden 2022 jälkeen, jolloin on luontevaa soveltaa tonttiin uusien periaatteiden mukaista alentamatonta vuokraushintaa. Tämä selkiyttää jatkossa merkittävästi menettelyä niin kaupungin tontinluovutuksen kuin hankkeidenkin näkökulmasta.

Varauspäätökset sekä tontti- ja asemakaavatiedot

Vuokrausperiaatteet vahvistetaan Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan yhteensä 15 asuntotontille (AK, A). Kaupunginhallitus on varannut tontit Hitas-omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusta varten 5.11.2018 (§ 691), 9.12.2019 (§ 847), 8.2.2021 (§ 114), 10.1.2022 (§ 14) ja 31.1.2022 (§ 86).

Tarkemmat varaus- ja tonttitiedot ilmenevät liitteestä 2. Tontteja koskevat sijaintikartat ja ajantasa-asemakaavaotteet ovat liitteenä 3.

Vuokrausperiaatteet

Tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana kaikilla tonteilla 43-57 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 900 - 1 200 euroa/k-m²).

Tonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa asuintilojen osalta noin 3,60 – 4,82 euroa/as-m²/kk.

Vuokrausperiaatteet sekä tarkempi tonttikohtainen erittely vuokrista ja vastikevaikutuksista ilmenevät liitteistä 1 ja 2.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu alueille aikaisemmin
vahvistetut vuokrausperiaatteet sekä tonttien sijainnit. Tällä tavoin on
pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Lisäksi
määrittelyssä on huomioitu ulkopuolisen asiantuntijan arviot tonttien
markkina-arvoista. Arviolausunnot ovat tämän esityksen oheismateriaalissa.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa

Asuinkerrostalotonttien (AK) 10651/3, 10652/4, 7 ja 9 sekä 10653/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 50 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 1 057,50 euroa/k-m²) ja liiketilojen osalta vähintään 27 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 571,05 euroa/k-m²).

Kalasatama, Nihti

Asuinkerrostalotonttien (AK) 10669/2, 10670/2 ja 10672/2 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 55 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 1 166,25 euroa/k-m²) ja liiketilojen osalta vähintään 27 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 571,05 euroa/k-m²).

Jätkäsaari, Melkinlaituri

Asuinkerrostalotontin (AK) 20077/3 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 49 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 1 036,35 euroa/k-m²) ja liiketilojen osalta vähintään 28 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 592,20 euroa/k-m²).

Asuinkerrostalotonttien (AK) 20079/2 ja 20083/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 57 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 1 205,55 euroa/k-m²) ja liiketilojen osalta vähintään 28 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 592,20 euroa/k-m²).

Asuinkerrostalotontin (AK) 20083/2 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 55 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 1 163,25 euroa/k-m²).

Kruunuvuorenranta

Asuinkerrostalotonttien (AK) 49291/3 ja 48333/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 43 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 909,45 euroa/k-m²) ja liiketilojen osalta vähintään 15 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 317 euroa/k-m²).

Asuinrakennusten tontin (A) 49295/4 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 45 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 950 euroa/k-m²) ja liiketilojen osalta vähintään 17 euroa (nykyarvo 3/2022, ind. 2115, on noin 359,55 euroa/k-m²).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

Vuokrasta myönnetään Kalasataman ja Jätkäsaaren tonteilla alueen keskeneräisyyden perusteella alkuvuosialennus, jonka johdosta peritään vapaarahoitteisilta kohteilta 80 % vuokrasta 31.12.2028 saakka.

Kruunuvuorenrannan tonteilla vuokrasta myönnetään vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suunnitellun joukkoliikennesillan (Kruunusiltojen siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan vuoden alkuun saakka.

Vuokra-aika kaikilla tonteilla on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2085.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 31.05.2022 § 339

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa:

  • Helsingin kaupungin 10. kaupunginosassa (Sörnäinen, Kalasatama) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12375 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 10651/3, 10652/4, 7 ja 9 sekä 10653/1 tai niistä muodostettavien tonttien sekä asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12576 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 10669/2, 10670/2 ja 10672/2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
  • Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa (Länsisatama, Jätkäsaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 20079/2, 20083/2 ja 3 tai niistä muodostettavien tonttien sekä asemakaavan muutokseen nro 12663 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 20077/3 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
  • Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12130 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 49291/3 ja (A) 49295/4 tai niistä muodostettavien tonttien sekä asemakaavan muutokseen nro 12410 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 49333/1 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri@hel.fi

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila@hel.fi

Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin@hel.fi

Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen@hel.fi