Toivomusponsi, simultaanitulkkaus ruotsin-, englannin- ja viittomakieleen kaupunginvaltuuston kyselytunneilla Helsinki-kanavalla

HEL 2022-006857
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 190 §

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi simultaanitulkkauksen kokeilusta valtuuston kyselytunnilla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.5.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään aloitetta simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa 18.5.2022 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin ehdottaman toivomusponnen, jossa edellytettiin selvitettävän mahdollisuutta aloittaa Helsinki-kanavalla kokeilu simultaanitulkkauksen järjestämisestä ruotsiin, englantiin ja viittomakieleen esimerkiksi kaupunginvaltuuston kyselytunnin yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston kyselytuntien tulkkausta viittomakielelle kokeiltiin vuosien 2020 ja 2022 aikana kahdella kyselytunnilla. Kokeilua jatketaan vuoden 2023 kaikille kyselytunneille. Viittomakielinen tulkkaus on seurattavissa Helsinki-kanavalla.

Simultaanitulkkausta ruotsiin ja englantiin on tarkoitus kokeilla yksittäisellä kyselytunnilla vuoden 2023 syyskauden aikana. Tulkkaus toteutetaan Helsinki-kanavalla siten, että kunkin kielen tulkkauksen tavoittavuutta voidaan seurata. Kyselytunnin osalta alkuperäisen lähetyksen lisäksi on saatavilla tulkkaus ruotsiksi ja englanniksi.

Simultaanitulkkaus tulee huomioida kyselytunnilla pidetyissä puheenvuoroissa sujuvan tulkkauksen varmistamiseksi. Puheenvuorojen osalta valtuutettuja ohjeistetaan kiinnittämään huomiota puheenvuoron sisällölliseen selkeyteen ja selkeään ulosantiin sekä taukojen jättämiseen puheenvuorojen väliin erityisesti kieltä vaihdettaessa.

Helsinki-kanavan lähetyksen viiveen vuoksi tulkkaus ei ole täysin reaaliaikaista. Tulkkausta ei voi tästä johtuen hyödyntää valtuuston kokouksessa, jossa asian käsittely tapahtuu normaalin käytännön mukaisesti suomeksi tai ruotsiksi.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 31.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Jyrki Hirvensalo, päätoimittaja, puhelin: 09 310 25278

jyrki.hirvensalo@hel.fi