Osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2022-006962
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 594 §

Lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakekaupoissa hyvinvointialueuudistukseen liittyen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osaltaan

 • hyvinvointialueuudistukseen liittyen olla käyttämättä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaista lunastusoikeutta, jos hyvinvointialue ostaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeita joltain nykyiseltä osakkeenomistajalta, ja kaupan ehtojen mukaisesti hyvinvointialue sitoutuu samalla Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä koskevan osakassopimuksen määräysten noudattamiseen, sekä
 • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä 1 olevan tai sitä olennaisilta osin vastaavan sitoumuksen lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut lunastukseen oikeutetut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajat omalta osaltaan päättävät olla käyttämättä lunastusoikeuttaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 56,40 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Espoon kaupungin konserniyhtiö Espoo Catering Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan kaupungin konserniyhtiö Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työn-tekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Yhtiön yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

Sote-uudistukseen liittyvät osakejärjestelyt hyvinvointialueiden kanssa ja lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n useiden nykyisten osakkeenomistajien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 lukien hyvinvointialueuudistuksen myötä ko. osakkeenomistajan alueen hyvinvointialueelle.

Tähän liittyen Kauniaisten kaupunki on nyt myymässä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle omistamistaan yhtiön osakkeista sen määrän, joka vastaa enintään hyvinvointialueelle siirtyvän palvelutuotannon osaa Kauniaisten kaupungin yhtiöltä ostamista palveluista. Kauniaisten kaupunki on pyytänyt Helsingin kaupunkia olemaan käyttämättä lunastusoikeuttaan edellä mainitussa hyvinvointialueen kanssa tehtävässä osakekaupassa liitteenä 1 olevan sitoumuksen mukaisesti.

Espoon kaupunki on tekemässä ja Vantaan kaupunki jo 13.6.2022 tehnyt vastaavan myyntipäätöksen, joita koskien kaupunginhallitus on 20.6.2022, § 478 tehnyt lunastusoikeuden käyttämättä jättämispäätöksen.

Koska vastaavia lunastusoikeuden käyttämättä jättämispyyntöjä on vielä odotettavissa Helsingille, koskee tämä päätös Kauniaisten kaupungin lisäksi myös kaikkia vastaisuudessa tehtäviä osakemyyntejä, jotka tehdään sote-uudistuksen osakejärjestelyihin liittyen ja niin, että osakkeiden ostaja sitoutuu osakassopimuksen määräyksiin.

Nykyisessä osakassopimuksessa edellytetään, että luovutuksensaaja sitoutuu kauppakirjassa myös ennen luovutusta tai siirtoa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen määräysten noudattamiseen.

Edelleen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n on osakkeiden lunastusoikeutta koskeva määräys, joka soveltuu kaikkiin saantoihin.

Lopuksi

Osakekauppa on osa hyvinvointialueuudistukseen liittyviä teknisiä järjestelyjä, ja hyvinvointialueiden asianmukainen ja osakkuusasemaan perustuva liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimintaan on kaupungin intressissä. Helsingin kaupungin puolelta ei ole syytä käyttää em. osakekauppoihin yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta kuitenkin edellyttäen, että osakekauppojen ehtona on hyvinvointialueen sitoutuminen osakassopimuksen määräyksien noudattamiseen.

Hallintosäännön 8 § luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja luovuttamisesta.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 478

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osaltaan

 • hyväksyä sote-uudistukseen liittyen, ettei Helsingin kaupunki käytä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaista lunastusoikeutta, jos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ostaa Espoon kaupungilta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ostaa Vantaan kaupungilta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeita, ja kaupan ehtojen mukaisesti hyvinvointialueet sitoutuvat samalla Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä koskevan osakassopimuksen määräysten noudattamiseen, sekä
 • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä olevan sitoumuksen lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.06.2022 § 70

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä sote-uudistukseen liittyen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittymisen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaiksi sekä kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan osakassopimukseen liittymistä koskevan liittymissopimuksen oheisen luonnoksen mukaisena sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajat ja hyvinvointialueet osaltaan hyväksyvät vastaavasti liittymisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi