Osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2022-006962
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 478 §

Lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen sote-uudistukseen liittyvissä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakekaupoissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osaltaan

  • hyväksyä sote-uudistukseen liittyen, ettei Helsingin kaupunki käytä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaista lunastusoikeutta, jos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ostaa Espoon kaupungilta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ostaa Vantaan kaupungilta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeita, ja kaupan ehtojen mukaisesti hyvinvointialueet sitoutuvat samalla Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä koskevan osakassopimuksen määräysten noudattamiseen, sekä
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteenä olevan sitoumuksen lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 56,40 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Espoon kaupungin konserniyhtiö Espoo Catering Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan kaupungin konserniyhtiö Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Sote-uudistukseen liittyvät osakejärjestelyt hyvinvointialueiden kanssa

Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 lukien sote-uudistuksen myötä Espoon kaupungin osalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä Vantaan kaupungin osalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Em. hyvinvointialueet ovat ilmoittaneet em. kaupungeille haluavansa käyttää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluita vuoden 2023 alusta lukien, mikä yhtiön hankintalain mukaisen sidosyksikköstatuksen turvaamiseksi edellyttää, että palveluita käyttävä hyvinvointialue tulee yhtiön osakkeenomistajaksi ja käyttää yhtiössä määräysvaltaa.

Hyvinvointialueille on tarkoitus siirtyä Vantaan ja Espoon kaupunkien omistamista Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeista se määrä, joka vastaa enintään hyvinvointialueelle siirtyvän palvelutuotannon osaa ko. kaupungin yhtiöltä ostamista palveluista. Osuus on laskettu koronapandemiasta jakaumaan mahdollisesti aiheutuneiden poikkeamien takia pandemiaa edeltävien vuosien (2018─2019) jakauman perusteella.

Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt osakkeiden kaupasta edellä kuvatun mukaisesti 6.6.2022. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa 13.6.2022 ja kaupunginhallitus päättää asiasta 20.6.2022.

Em. Espoon ja Vantaan kaupunkien päätösten liitteenä olevien kauppakirjaluonnoksien mukaan luovutuksensaaja sitoutuu kauppakirjassa myös ennen luovutusta tai siirtoa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen määräysten noudattamiseen, mitä myös edellytetään nykyisessä osakassopimuksessa.

Lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n on osakkeiden lunastusoikeutta koskeva määräys, joka soveltuu kaikkiin saantoihin.

Espoon ja Vantaan kaupunkien osakekaupat liittyvät sote- palveluiden järjestämisvastuutahon vaihtumiseen sote-uudistuksen yhteydessä. Luovutuksensaajat tulevat olemaan hankintalain mukaisia hankintayksikköjä, ja luovutukset eivät vaaranna yhtiön sidosyksikköasemaa.

Osakassopimuksessa on myös määrätty, että yhtiön osakkeiden luovutuksensaajan on kaikissa tilanteissa ennen luovutusta tai siirtoa sitouduttava osakassopimuksen määräysten noudattamiseen.

Espoon ja Vantaan kaupungit ovat pyytäneet Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n muita osakkaita sitoutumaan olemaan käyttämättä lunastusoikeuttaan näissä hyvinvointialueiden kanssa tehtävissä osakekaupoissa liitteenä olevan asiakirjan mukaisesti.

Edellä kuvatut osakekaupat ovat osa hyvinvointialueuudistukseen liittyviä teknisiä järjestelyjä, ja hyvinvointialueiden asianmukainen ja osakkuusasemaan perustuva liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimintaan on kaupungin intressissä. Helsingin kaupungin puolelta ei ole syytä käyttää em. osakekauppoihin yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta kuitenkin edellyttäen, että osakekauppojen ehtona on hyvinvointialueiden sitoutuminen noudattamaan osakassopimuksen määräyksiä.

Hyvinvointialueiden liittyminen nykyiseen osakassopimukseen käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa kesäkuussa 2022.

Lopuksi

Hallintosäännön mukaisesti Helsingin kaupunginhallitus tekee päätöksen osakkeiden hankkimisesta.

Päätösvalmistelua on tehty yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi