Virkamatka, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan edustajat, pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssi Oslossa 17.-19.8.2022

HEL 2022-006995
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 95 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston edustajien matka pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon 17.–19.8.2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan Nina Suomalaisen, jäsenet Hilkka Ahteen ja Teija Makkosen sekä liikuntajaoston puheenjohtajan Sami Muttilaisen ja varapuheenjohtaja Arja Karhuvaaran tekemään virkamatkan pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 17.–19.8.2022.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa per henkilö.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta on kutsuttu poliitikkoja ja virkamiehiä osallistumaan pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin, joka järjestetään Oslossa, Norjassa 17.–19.8.2022. Matka tehdään lentäen ja lähtö Helsingistä on aamupäivällä keskiviikkona 17.8. ja paluu perjantai-iltana 19.8.2022.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.5.2019, § 321 luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan toimialalautakunta päättää omista sekä lautakunnan jaostojen virkamatkoista.

Pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssi järjestetään joka toinen vuosi, edellisen kerran 2018 Helsingissä. Konferenssi oli alun perin tarkoitus järjestää Oslossa jo vuonna 2020, mutta sitä jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi.

Konferenssissa vaihdetaan kokemuksia liikunnan uusista strategioista eri kaupunkien välillä, keskustellaan liikuntapoliittisesti ajankohtaista teemoista ja tehdään tutustumiskäyntejä Oslon liikunta- ja urheilukohteisiin. Teemoina ovat muun muassa urheilupaikkarakentaminen, liikunnan ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä drop out -ilmiön ehkäiseminen. Tarkoituksena on oppia pohjoismaisen yhteistyön hengessä muiden verrokkikaupunkien onnistumisista ja jakaa oman kaupungin kokemuksia.

Liitteenä on kutsu teemoineen sekä alustava konferenssin ohjelma.

Matkalle osallistuu lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari sekä liikuntapalvelukokonaisuuden johtoa ja asiantuntijoita.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi