Pyyntö, DigiFinland Oy:n omistajuutta koskevat päätökset, valtiovarainministeriö

HEL 2022-007055
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 68 §

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä kaupungin sitoutumisen DigiFinland Oy:n liitteenä olevaan osakassopimukseen ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta, sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy DigiFinland Oy:n osakemerkinnän ja muut osakemerkinnän täytäntöönpanoa koskevat ehdot täyttyvät.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

DigiFinlandin osakassopimuksen hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus päättää DigiFinlandin osakkeiden merkitsemisestä digitaalisten palveluiden sidosyksikköhankinnan mahdollistamiseksi.

Osakkeiden merkitsemiseen liittyen Helsingin kaupungin tulee myös hyväksyä itseään sitovaksi DigiFinlandin osakassopimus, jossa muun muassa sovitaan

 • yhtiön sidosyksikköasemaan liittyvistä seikoista,
 • hallituksen kokoonpanosta sekä nimitysvaliokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä,
 • nykyisten osakkaiden asemasta yhtiössä ja uusien osakkaiden tulemisesta yhtiön omistajiksi, sekä
 • myös yhtiöjärjestykseen sisältyvistä osakkeiden omistusta ja siirtymistä koskevista rajoituksista.

Lisäksi osakassopimuksessa on sovittu, että osakkailla ei ole velvollisuutta ostaa yhtiön palveluja tai rahoittaa yhtiötä.

Yhtiön hallitus

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että

 • valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä,
 • hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä, ja
 • yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yhdessä yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja sopimuksen voimaantuloa seuraavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä.

Nimitysvaliokunta

Omistajat muodostavat nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle yhdestä (1) hallituksen jäsenestä, mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta, hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon valtion nimitysoikeus sopimuksen voimaantuloa seuraa-vana kolmena (3) vuotena) sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että

 • valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja
 • hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Osakassopimuksen liitteen 3 mukaan Helsingin kaupunki yhdessä HUS-yhtymän sekä Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden kanssa nimittää nimitysvaliokuntaan yhden jäsenen.

Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Asiakasyhteistyöryhmä

Omistajat muodostavat asiakasyhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia yhtiön tuottamien palveluiden strategisen tason ohjaus-, kehitys ja seurantatoimielimenä ja tehdä palveluita koskevia aloitteita yhtiön hallitukselle sekä toimia muutenkin yhteistyössä hallituksen kanssa yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman.

Tarkoituksena on, että kaikki Omistajat osallistuvat asiakasyhteistyöryhmän työskentelyyn. Valtio nimittää valintansa mukaan vähintään yhden (1) ja enintään viisi (5) jäsentä ja heille varajäsenet ja jokainen muu omistaja nimittää yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen asiakasyhteistyöryhmään. Lisäksi yliopistolliset sairaalat nimittävät yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen asiakasyhteistyöryhmään. Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Lopuksi

Valtionvarainministeriö on kirjeessään pyytänyt hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ilmoittamaan DigiFinlandin omistajuutta koskevista päätöksistään valtiovarainministeriölle 8.8.2022 mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti on Helsingin kaupungin osakemerkinnästä päätettävä kaupunginhallituksessa ja osakassopimuksesta konsernijaostossa kesäkuun 2022 aikana. Osakemerkinnän toteutuminen riippuu eduskunnan suostumuksesta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöksestä. Tämän osalta tavoitteena on, että valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen DigiFinlandin omistuksen luovuttamisesta vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 31.8.2022 mennessä.

Hallintosäännön mukaisesti Helsingin kaupunginhallitus tekee päätöksen osakkeiden hankkimisesta ja konsernijaosto osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muu-toksista. Digitaalisten palveluiden hankinnasta ja siihen liittyvistä sopimuksista päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi