Kokoonpanon muutos, pelastuslautakunta, eroaminen

HEL 2022-007373
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 502 §

V 24.8.2022, Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Kavosifar Daryoushille eron pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Pertti Villon varajäseneksi pelastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Kavosifar Daryoushin (PS) 2.8.2021 § 236 varajäseneksi pelastuslautakunnan vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Kavosifar Daryoush on 1.6.2022 pyytänyt eroa pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ajankäytöllisistä syistä.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi