Valtuustoaloite, nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille

HEL 2022-007410
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 36 §

V 1.2.2023, Valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä keskeisille paikoille vieville ajoväylille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Matias Pajula ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden asentaa nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille, kuten Senaatintorin ja Kauppatorin ympäristöön.

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu laatii selvityksen tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon. Asia valmistellaan yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Selvityksen työohjelmaa laaditaan parhaillaan ja työ tehdään alkuvuoden aikana.

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä kiinteitä ja avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat avaimella manuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on laskeutuvia pollareita asennettu Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille, Eero Erkon kadulle ja Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joilla on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo. Törmäyksen kestävät alas laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laajempia rakenteita maan alle.

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asentaa noin 1,5 m välein, joten ajon estäminen laajoilla alueilla aiheuttaa varsin merkittäviä investointikustannuksia. Pollareiden asentamista katualueelle vaikeuttaa myös maanalle sijoitetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden asentaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistaminen vaatii kadun kuivatusjärjestelyiden muutoksia. Tämä aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden toteutukseen.

Keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien ja tapahtumien alueiden määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien pollareiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi