Toivomusponsi 2, pienveneilymahdollisuuksien kehittäminen

HEL 2022-007432
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 317 §

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Katajanokan kanavan ruoppaamisesta pienveneilyä varten

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.6.2022 § 148 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 1.6.2022 valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta pienveneilymahdollisuuksien kehittämiseksi valtuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuudet Katajanokan kanavan ruoppaamiseksi pienveneilyä varten.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto, jonka mukaan kanavan ruoppausta ei ole perusteltua toteuttaa sen rakentamiseen liittyvien merkittävien epävarmuuksien ja kustannusten vuoksi.

Kanava on erittäin matala Katajanokan sillan kohdalla sekä Kanavakadun ja Katajanokanlaiturin välillä. Kanavaa ei ole mahdollista syventää ilman riskiä tukimuurien ja kiviverhoilujen sortumisesta. Riittävän syvyyden saavuttaminen voi edellyttää ruoppauksen lisäksi louhintaa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 550

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Veneväylien suunnitteluohjeen mukaan soveltuva vesisyvyys venereitille on matalimmillaan noin 1 metri. Tällaisen syvyyden väylä soveltuu lähinnä pienillä moottoriveneillä kuljettavaksi ja tällöinkin kulkusyvyys on ohjeellinen

Nykyisten tietojen perusteella kanavan ruoppaaminen 1 metrin vesisyvyyteen olisi teknisesti mahdollista, mutta kustannuksiin ei ole varauduttu toimialan investointibudjetissa. Lisäksi kanavan ylläpitäminen veneiltävänä aiheuttaa juoksevia vuotuisia kustannuksia.

Ruoppaus edellyttäisi jatkosuunnittelua, jossa selvitettäisiin muun muassa pohjan nykyinen taso, pohjan laatu, rantarakenteiden kunto, vesiluvan tarve sekä edellytykset veneilyn ohjaamiselle kanavaan.

Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä kanavan ruoppausta toteutuskelpoisena siihen liittyvien merkittävien epävarmuuksien sekä aiheutuvien kustannusten johdosta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi