Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-100-22

HEL 2022-007631
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 3, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-100-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4

Päätös

Koulutuspäällikkö Jussi Virtanen päätti valita tuntiopettajan virkaan **********

Määräaikaisen virkasuhteen kesto on 1.8.2022 – 31.7.2023.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Painoviestinnän osaamisalan tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.4.2022 – 30.4.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virka sijoittuu Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon painoviestinnän osaamisalan tutkinnon osien opettaminen ja ohjaaminen sekä omaopettajana toimiminen, opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelu, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä tutkinnon osien näyttöjen arviointi.

Tuntiopettajan viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 11§ ja 15§ mukaan. Lisäksi tehtävässä edellytetään ohjaavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joutavuutta.

Hakuilmoituksessa mainittiin, että eduksi luetaan kokemus painoviestinnän työtehtävistä ja kokemus ammatillisesta koulutuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 8 hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut yhdelläkään hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluihin kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista viisi lähetti vastauksensa esitettyihin haastattelukysymyksiin. Videohaastatteluvastausten perusteella kutsuttiin kaksi hakijaa TEAMS-etäyhteyden välityksellä pidettyyn henkilökohtaiseen haastatteluun.

Haastattelijoina toimivat 27.5.2022 pidetyissä etähaastatteluissa rehtori Annele Ranta ja koulutuspäällikkö Jussi Virtanen.

********** Hänellä on kokemusta painoviestinnän osaamisalan työstä sekä ammatillisesta koulutuksesta. Hän tuntee ohjaavan opettajuuden periaatteet ja omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Koulutuspäällikkö katsoo, vaikka kukaan hakijoista ei täytäkään muodollista pätevyysvaatimusta joko koulutuksen tai painoviestinnän työkokemuksen osalta, hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen ja kokonaisarvioinnin perusteella parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 09.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jussi Virtanen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 27919

jussi.virtanen@hel.fi

Päättäjä

Jussi Virtanen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4