Virkasuhteen täyttäminen, Yhtenäiskoulu, rehtori, työavain KASKO-01-437-22

HEL 2022-007649
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 36

Yhtenäiskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-437-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Yhtenäiskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 000066) vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 1.8.2022 - 27.1.2023 **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on puolet määräaikaisen virkasuhteen kestosta.

Rikostaustaotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Yhtenäiskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin virka (nro 000066) on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi ajalla 2.5.2022-16.5.2022, työavaimella KASKO-01-437-22.

Koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussa on kaksi erityisluokkaa. Koulussa on 7. luokalta alkaen kotitalous ja liikunta -painotus, johon haetaan erillisellä soveltuvuuskokeella.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 16.5.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 15 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin koulutuksen, työkokemuksen ja hakemusten perusteella 9 hakijaa. Videohaastattelutyökalulla selvitettiin hakijan kiinnostusta ja motivaatiota haettavaan tehtävään sekä hänen johtamistyyliään ja ominaisuuksiaan esihenkilönä. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** sekä HR-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 25.5.2022 kutsuttiin neljä hakijaa: ********** ********** Yksilöhaastatteluihin hakijat valittiin videohaastatteluiden vastausten, työkokemuksen, hakemuksen ja kokonaisarvion perusteella. Yksilöhaastatteluihin valitut kuvasivat videohaastatteluissa johtamistapaansa ja motivaatiota hakemaansa tehtävään onnistuneesti. Kaikilla haastatelluilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta. Haastatteluun osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esihenkilötyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Videohaastattelujen ja haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Yhtenäiskouluun sijoitetun rehtorin viransijaisuuden menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtorin sijaisen ottaa perusopetuksen aluepäällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 13.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 040 6603044

kimmo.mustonen@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3