Toimivallan siirtäminen kaupunginhallitukselta viranhaltijoille ja virkamiehille työllisyyden kuntakokeilun uusien viranomaistehtävien toteuttamiseksi

HEL 2022-007806
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 506 §

Toimivallan siirtäminen työllisyyden kuntakokeilun uusien viranomaistehtävien toteuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää toimivaltaansa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa seuraavasti:

1 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päättää

1.1 työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisia päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelemisestä ja ratkaisemisesta;

1.2 kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä ja toimintaa koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa;

1.3 työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toteuttamiseen liittyvien lakien mukaisten tehtävien hoitamisesta, mikäli toimivaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle, viranhaltijalle tai virkamiehelle.;

2 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiantuntijat, sosiaalityöntekijät, palvelupäälliköt, tiimipäälliköt, johtavat asiantuntijat, palveluesihenkilöt, ammatinvalintapsykologit, yrityskoordinaattorit, työelämävalmentajat, yritysneuvojat, suunnittelijat, kehittämiskoordinaattorit, opinto-ohjaajat sekä tuntiopettajat päättävät

2.1 työnhakija-asiakkaan esittämän työnhaun käynnistämistä koskevan pyynnön ratkaisemisesta, työnhakijaksi rekisteröimisen epäämistä koskevan päätöksen tekemisestä sekä työnhaun sähköisen käynnistämisen rajoittamisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 6 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti;

2.2 työnhakija-asiakkaan informoimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 8 §:n 2 momentin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 3 4 §:n mukaisesti;

2.3 työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvan työnhakija- asiakkaan palvelutarpeen arvioimisesta, työttömän kartoitusjaksosta sekä maahanmuuttajan kotoutumista edistävästä alkukartoituksesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014), kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

2.4 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja sen 2 luvun 12 §:n nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun työllistymissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;

2.5 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitetun monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;

2.6 kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun aktivointisuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;

2.7 kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa työttömälle työnhakijalle laaditun kotoutumissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti;

2.8 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettujen työnhakijan haastatteluiden järjestämisestä ja mainitun luvun 6–12 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 8 § 1 momentin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 ja 5 §:n mukaisesti;

2.9 henkilöasiakkaalle suunnattujen työnvälityspalvelujen, tieto- ja neuvontapalvelujen sekä ammatinvalinta- ja uraohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun sekä 4 luvun 1 ja 3 §:n mukaisesti;

2.10 ohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta asiantuntija-arviointeihin, työnhaku-, ura- ja työhönvalmennukseen, työ- ja koulutuskokeiluun ja työvoimakoulutukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 2, 4 ja 5 §:n sekä 5 luvun mukaisesti;

2.11 kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita sekä työelämää koskevan ohjauksen ja neuvonnan antamisesta maahanmuuttajalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvun 8 §:n mukaisesti;

2.12 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa työ- ja elinkeinotoimiston tehtäväksi säädettyjen palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä työnhakija-asiakkaille työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaisesti;

2.13 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemisestä valmennuksesta ja työkokeilusta sekä sopimansa palvelun keskeyttämisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaisesti;

2.14 palkkatuen myöntämisestä työnantajalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun mukaisesti muille hakijoille kuin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 11 §:n 2 momentissa mainituille hakijoille, mukaan lukien Helsingin kaupungille;

2.15 starttirahan myöntämisestä työttömälle työnhakijalle työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun mukaisesti;

2.16 palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin sekä työttömän matka- ja yöpymiskustannuksiin ja muihin kustannuksiin liittyvien harkinnanvaraisten kulukorvausten ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentin ja 10 luvun 1 §:n mukaisesti;

2.17 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa säädetystä työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun edellytyksistä;

2.18 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitetun maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksistä;

2.19 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ja työllistymistä edistävän palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 a §:n 12 momentin 31 kohdan mukaisesti;

2.20 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta opintojen todisteellisesta keskeytymisestä sekä työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun liittyvistä edellytyksistä, omaehtoisen opiskelun tukemisen tilapäisestä keskeytymisestä sekä omaehtoisen opiskelun seurannasta ja opintojen laiminlyönnistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti;

2.21 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen seurannasta ja keskeytymisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 a §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti;

2.22 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen julkaisemisesta sekä niitä koskevien tietojen välittämisestä työnantajan toimeksiannon mukaisesti;

2.23 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti työnhakijoiden esittelemisestä työnantajalle;

2.24 julkisen työvoima- ja yrityspalvelun epäämisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan sekä 2 momentin mukaisesti;

2.25 työnhakija-asiakkaan siirtämisestä toimivaltaisen kokeilualueen kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, jos tämän kotikunta vaihtuu työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaisesti;

2.26 kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestämisestä, turvaamisesta ja tarjoamisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §:n mukaisesti.;

2.27 aktivointisuunnitelman keskeytymiseksi katsomisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 2 momentin mukaisesti;

2.28 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun monialaisen yhteispalvelun päättymisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 8 §:n 3 momentin mukaisesti;

2.29 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 ja 2 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa sekä 13 §:n 4 momentissa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti;

2.30 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja niissä tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti;

2.31 työttömyysetuuden maksajan pyytämään, työttömyysturva-asian muutoksenhakuun liittyvään lausuntopyyntöön vastaamisesta työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 3 momentin mukaisesti;

2.32 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain 2 luvun 16 §:n 1 momentissa sekä 2 a luvun 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta etuuden palautumisesta;

2.33 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 2 momentin 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, 5 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on alle viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä sekä 7 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on alle 25 viikkotuntia;

Samalla kaupunginhallitus kumosi 15.2.2021 (§ 131) tekemänsä päätöksen toimivallan siirroista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ennen kuntakokeilun käynnistymistä 1.3.2021 Helsingin kaupunginhallitus päätti 15.2.2021 toimivallan siirtämisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa (15.2.2021, § 131). Kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, hoitaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolla nykyisellään yhteensä noin 100 kaupungin viranhaltijaa. Näiden lisäksi kuntakokeilun tehtävissä kaupungin työnjohdon alaisuudessa työskentelee kesäkuussa 2022 yhteensä noin 300 valtion virkamiestä, jotka työskentelevät samoilla tehtävänkuvilla, toimivaltuuksilla ja virkanimikkeillä kuin kaupungin viranhaltijat.

Kuntakokeilun alkamisen jälkeen on tullut voimaan useita lainsäädäntömuutoksia, joiden vuoksi ennen kuntakokeilun alkamista tehtyä toimivallan siirtopäätöstä on tarpeellista päivittää. Tällä päätöksellä kumotaan edellä mainittu kaupunginhallituksen 15.2.2021 (§ 131) antama päätös toimivallan siirroista ja tehdään siihen ne muutokset ja lisäykset, joita julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehdyt muutokset edellyttävät.

Lainsäädäntömuutoksilla on selkeytetty asiakkaiden palveluprosessia sekä päivitetty TE-toimiston ja kokeilualueiden kuntien välistä tehtävänjakoa aiempaa tarkoituksenmukaisemmaksi. Myös asiakkaiden lakisääteinen palveluprosessi on kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen uudistunut merkittävästi uuden lainsäädännön ja niin sanotun pohjoismaisen työvoimapalvelumallin myötä.

Muutokset kohdissa 2.1, 2.2, 2.4 ja 2.8 koskevat niin sanotusta pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista aiheutuneita muutoksia. Muutokset kohdissa 2.14, 2.19, 2.20, 2.21, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 ja 3.33 koskevat kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen säädettyjä kokeilualueen kuntien työttömyysturvatehtäviä, joiden tavoitteena on ollut yksinkertaistaa työttömyysetuuden maksajalle annettavien työvoimapoliittisten lausuntojen antamisprosessia. Muutokset kohdissa 1.2, 1.3, 2.3, 2.13, 2.25, 2.27 ja 2.28 ovat luonteeltaan täsmentäviä ja teknisiä. Aiempaa toimivallan siirtopäätöstä on lisäksi tarve täsmentää esimerkiksi puhevallan käyttöä koskevan säännöksen sanamuodon osalta, sillä laillisuusvalvonta-asioissa kantelun kohteena on usein viranomaispäätöksen sijaan viranomaisen toiminta. Myös kuntakokeilulakia on kokeilujen alkamisen jälkeen korjattu teknisesti, ja myös nämä muutokset on huomioitu uudessa toimivallan delegointipäätöksessä.

Toimivaltasäännös 1.1 työllisyyden edistämisen kuntakokeilun mukaisia päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelystä säilyisi ennallaan. Se poikkeaa kunnan tai kunnan toimielimen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tyypillisestä käsittelystä, sillä työllisyyskokeilualueen päätöksiin ei sovelleta kuntalain (410/2015) 16 luvun säännöksiä oikaisuvaatimuksesta ja kunnallisvalituksesta. Näiden sijaan toiminnassa sovelletaan hallintolain 7 a luvun oikaisuvaatimusmenettelyä, jolloin kunnallisen työvoimaviranomaisen päätöksestä valittaminen tapahtuu hallintovalituksella kuntalaissa säädetyn kunnallisvalituksen sijasta. Oikaisuvaatimusvastineiden valmistelu ja niitä koskeva päätöksenteko on niiden suuren määrän ja yksityiskohtaisen luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista pitää mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa, mutta kuitenkin siten, että vastuuta ei delegoida liian alas, vaan se säilyy toiminnan viranhaltijajohdolla.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi