Hankinta, puitejärjestely 2022-2024, johdon konsultointipalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2022-007916
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 722 §

Johdon konsultoinnin hankintaan kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä KPMG Oy Ab:n johdon konsultoinnin puitejärjestelyä koskevaan hankintajohtajan päätökseen 8.9.2022 § 56 kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johdon konsultoinnin puitejärjestelyn hankinnassa (H52-22) tarjouksen antanut KPMG Oy Ab (jäljempänä KPMG) on määräajassa tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 8.9.2022 § 56 tekemään hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. Asiasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että hankintayksikkö kumoaa päätöksensä hankinnan 2. osa-alueen osalta ja arvioi KPMG:n tarjouksen uudelleen. KPMG on suljettu 2. osa-alueen kilpailutuksesta, koska KPMG:n esittämät referenssit eivät täyttäneet tämän osa-alueen vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä määriteltiin, että senioriasiantuntijan referenssiprojektin toimeksiantotahona saa olla muiden muassa valtion enemmistöomisteinen yhteisö. Muita sallittuja tahoja olivat: Valtion ja kunnan tai kuntien yhteisesti enemmistöomisteinen yhteisö, asukasluvultaan 1 – 20 suurinta Suomen kaupunkia tai kuntaa, sairaanhoitopiiri, asukasluvultaan 1 – 20 suurimman Suomen kaupungin tai kunnan konserniin kuuluva yhteisö taikka hyvinvointialue. Hankintayksiköllä on ollut nimenomainen tarkoitus hankinnan kohteen luonteen vuoksi olla hyväksymättä ministeriöitä referenssitahoina.

Kilpailutuksen lisätietokysymyksiin annetuissa vastauksissa hankintayksikkö selvensi määrittelyä siten, että yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä osakeyhtiötä tai säätiötä. Lisäksi lisätietokysymyksiin annetuissa vastauksissa selvennettiin, että taholla tarkoitetaan toimeksiannon tilannutta tahoa.

Tarjouspyynnön kriteerit ovat olleet yksiselitteisiä, sillä alkuperäisissä tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty mitä hankintayksikkö tässä kilpailutuksessa tarkoittaa tilaavalla taholla ja valtion enemmistöomisteisella yhteisöllä. KPMG on sivuuttanut oikaisuvaatimuksessaan jälkimmäisen tiedon, joka kuitenkin on annettu kaikille tarjoajille ja potentiaalisille tarjoajille avoimesti tiedoksi. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää, että ministeriöreferenssi ei ole täyttänyt vaatimusta.

Tarjoajien referenssejä on arvioitu systemaattisesti samalla tavalla, ja sellaiset tarjoajat, jotka eivät täyttäneet kriteerejä, on suljettu kilpailutuksesta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi arviointitapaa ei voi muuttaa.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vertailuun hyväksytyt tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia. Tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrjivää kohtelua paitsi muita tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia kohtaan, myös niitä mahdollisia tarjoajia kohtaan, jotka luottaen siihen, että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi hallintolain 34 §:n mukaisesti.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle asetettuja vaatimuksia sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa kilpailutukselle asetettuja ehtoja. Hankintapäätös on tehty noudattaen hankintaoikeudellisia periaatteita tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 08.09.2022 § 56

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset hankinnan kohteittain kahdeksi vuodeksi johdon konsultointipalveluiden puitejärjestelyyn:

Osa-alue 1: Strateginen suunnittelu ja johtaminen, toimintamallit ja -prosessit sekä organisaatioiden kehittäminen

 • KPMG Oy Ab (FI18054859)
 • Deloitte Consulting Oy (0555345-6)
 • Gaia Consulting Oy (2008574-2)
 • Futurice Oy (FI16235074)  

Osa-alue 2: Juridinen ja veroneuvonanto, erityisesti toimintojen yhtiöittäminen, säätiöittäminen ja liikelaitostaminen

 • Deloitte Consulting Oy (0555345-6)
 • Ernst and Young Oy (FI22040396)
 • PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Osa-alue 3: Liiketoimintasuunnitelmat, taloudelliset mallinnukset ja selvitykset, arvonmääritykset sekä rahoitusstrategia

 • Deloitte Consulting Oy (0555345-6)
 • NAG Oy (2411484-6)
 • Ernst and Young Oy (FI22040396)
 • PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää kummastakin erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden ja vastaavasti ensimmäisen optiokauden päättymistä.

Hankintajohtaja päätti sulkea liitteessä 1 esitetyt tarjoajat tarjouskilpailusta, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 5 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 16.6.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H052-22, HEL 2022-007916. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 16.6.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 5.8.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui 14 tarjousta:

 • CGI Suomi Oy
 • Deloitte Consulting Oy
 • Demos Helsinki Oy
 • Ernst and Young Oy
 • FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Ryhmittymä: Flovio Oy
 • Futurice Oy
 • Gaia Consulting Oy
 • Gofore Lead Oy
 • KPMG Oy Ab
 • MDI Public Oy
 • NAG Oy
 • PricewaterhouseCoopers Oy
 • VALOR Partners               

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön Muut ehdot -kohdassa ja ESPD-lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Osa-alueella 1 CGI Suomi Oy, Demos Helsinki Oy, Ernst and Young Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Ryhmittymä Flovio Oy & Noren Oy, Gofore Lead Oy, MDI Public Oy, NAG Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja Valor Partners eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 1.

Osa-alueella 2 KPMG Oy Ab ei täyttänyt soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 2.

Osa-alueella 3 KPMG Oy Ab ja Valor Partners eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen suljetaan pois osa-alueelta 3.

Perustelut tarjoajien poissulkemiseen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa (liite 1).

Hankintayksikkö on pyytänyt 17.8.2022 Deloitte Consulting Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuksista. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvitykset (19.8.2022 ja 22.8.2022) ja todennut, että vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yhtiö ole vastauksen perusteella myöskään rikkonut ympäristö-, sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteita.

Muut tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoajien soveltuvuutta ja tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikilla osa-alueilla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintaa.

Tarjousten hintavertailu on tämän päätöksen liitteenä olevissa vertailutaulukoissa (liite 2, liite 3, liite 4).

Vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Strateginen suunnittelu ja johtaminen, toimintamallit ja -prosessit sekä organisaatioiden kehittäminen

 • KPMG Oy Ab (FI18054859)
 • Deloitte Consulting Oy (0555345-6)
 • Gaia Consulting Oy (2008574-2)
 • Futurice Oy (FI16235074)  

Osa-alue 2: Juridinen ja veroneuvonanto, erityisesti toimintojen yhtiöittäminen, säätiöittäminen ja liikelaitostaminen

 • Deloitte Consulting Oy (0555345-6)
 • Ernst and Young Oy (FI22040396)
 • PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Osa-alue 3: Liiketoimintasuunnitelmat, taloudelliset mallinnukset ja selvitykset, arvonmääritykset sekä rahoitusstrategia

 • Deloitte Consulting Oy (0555345-6)
 • NAG Oy (2411484-6)
 • Ernst and Young Oy (FI22040396)
 • PricewaterhouseCoopers Oy (0486406-8)

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Eeva Kauko, hankinta-asiantuntija , puhelin: 310 25218

eeva.kauko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 21.9.2022
2. Johdon konsultointipalvelut Kysymykset ja vastaukset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.