Vuokraus, toimitilat, Halkosuontie 88, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

HEL 2022-008019
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Vuokraus, toimitilat, Halkosuontie 88, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Halkosuontie 88, 00660 Helsinki, sijaitsevasta rakennuksesta (4029) yhteensä n.162 htm2 nuorisotilaksi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön. Tila sisältää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhteiskäyttötiloja 137 m2.

Toimitilan arvonlisäveroton pääomavuokra on 26,25 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,04 euroa/htm²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/htm2/kk, jota veloitetaan ajalla 1.6.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra on yhteensä 30,31 euroa/htm2/kk,
4 910,22 euroa/kuukausi ja 58 922,64 euroa /v. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä arvonlisäveroton yleiskustannus, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/htm²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 1.6.2022. Irtisanomisaika on 12 kk siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.5.2042.

Päätöksen perustelut

Osoitteessa Halkosuontie 88 toimii nykyään entisen ala-asteen laajennuksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pakilan yläaste, Pakilan ala-aste (3.–6.lk) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut. Nuorisotilat on otettu käyttöön 1.6.2022.

Laajennus ja perusparannushanke toteutettiin allianssihankkeena. Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu Helsingin kaupungin – kaupunkiympäristön toimialan ja hankkeen käyttäjätoimialojen laatimia – rakentamista ja suunnittelua koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 20.9.2019 päivätyn Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman 15.1.2020.

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö