Yhtymäkokous, HUS-yhtymä, toimintaohjeet, kaupunginkanslia

HEL 2022-008021
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 882 §

HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 14.12.2022.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025

- esitys HUS-kuntayhtymän strategian päivityksestä HUS-yhtymän strategiaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitykseen lisättiin maininta asian tarkastamisesta kokouksessa seuraavasti:

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 14.12.2022.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025

- esitys HUS-kuntayhtymän strategian päivityksestä HUS-yhtymän strategiaksi.

Sulje

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 26.10.2022 (liite 1). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden (sotepe) uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi osana ns. Uudenmaan erillisratkaisua HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Lisäksi HUSiin on valtakunnallisesti keskitetty Suomen vaativin erikoissairaanhoito. HUS-yhtymä perustettiin 28.4.2022 ja jatkaa HUS-kuntayhtymän toimintaa uusien omistajien alaisuudessa, samalla y-tunnuksella 1.1.2023 alkaen.

Uudenmaan alueella on Helsingin kaupungin lisäksi neljä hyvinvointialuetta Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Vantaa-Kerava. Uusina kuntina Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvät Myrskylän ja Pukkilan kunnat.

HUS-yhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa HUS-yhtymälle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön kehitys, taloussuunnittelukauden kustannustason muutos sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa määritellään HUS-yhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia.

Taloussuunnitelma laaditaan HUS-yhtymässä kolmeksi vuodeksi. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on muista osa-alueista poiketen neljä vuotta eli vuodet 2023-2026.

Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus tulevat jatkossa tiivistymään merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy HUS-yhtymän toimintaan liittyvässä talouden liikkumavarassa.

Nykyinen HUS strategia on laadittu vuosille 2020-2024, mutta HUS-kuntayhtymän muuttuessa HUS-yhtymäksi on strategian päivitys aloitettu. Työolobarometrin 2021 mukaan vastaajista 93 % tuntee HUSin arvot, jotka on tarkoitus strategiapäivityksessä säilyttää sellaisenaan mission kanssa.

Strategian päivitysprosessin aikana on toteutettu kattava toimintaympäristöanalyysi, joka koostuu mm. kyselyistä eri sidosryhmille (henkilöstö, tulosalue, johto, hallitus, yliopisto, eritysvastuualue ja Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki) sekä STM:n ja VM:n tutkimuksista. Toimintaympäristöanalyysi pohjautuu myös HUS kokonaisvalmistelussa toteutettuun väestön palvelutarveanalyysiin. Strategisia isoja linjauksia on työstetty ensin HUS yhtymähallituksen ja johtoryhmän ennakkotehtävien kautta, jotka loivat pohjan HUS johtoryhmän kahteen työpajaan. Johtoryhmä laati kahdessa työpajassa luonnoksen visiosta ja strategisista painopisteistä. HUS yhtymähallitus työsti työpajassaan sekä iltakoulussaan johdon strategialuonnosta, jonka pohjalta syntyi strateginen iso kuva eli visio, strategiset painopisteet sekä niiden tavoitteet.

Strategialuonnoksessa visioksi muodostui vuosille 2023-2027 "Vaikuttavaa hoitoa yhdessä". Strategisia painopisteitä syntyi viisi, ja niille jokaiselle laadittiin myös strategiakauden tavoite:
- Hyvinvointialueyhteistyö - Systemaattinen, tavoitteellinen, tuloksellinen yhteistyö asiakkaiden eduksi
- Asiakaskokemus - Suomen paras asiakaskokemus
- Henkilöstökokemus - Halutuin työpaikka
- Jatkuva parantaminen ja uudistuminen - Pohjoismaiden paras yliopistosairaala
- Kestävä talous - Laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut

Sulje

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 703

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa tai hänen estyneenä olleessaan kaupunginasiamies Kati Laaksosta edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 26.10.2022.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 • ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännön muutoksiksi liitteen 3 mukaisena siten, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.11.2022,
 • ehdotus Tammisairaalan rakennushankkeen toteutuksen enimmäishinnaksi
  149,1 milj. euroa,
 • ehdotus tiedoksi merkittävinä asioina HUS-yhtymän lainanottovaltuutta koskevan tilannekatsauksen
  ja siihen liittyvän investointisuunnitelman luonnoksen sekä luonnoksen
  investointiohjelmasta vuosille 2023-2026
 • ehdotus HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan valittaviksi Helsingin kaupungin nimeämiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa)  
 • Tero Oinonen (Janne Toppar) 
 • Sami Heistaro (Janne Koivunen)
 • varajäseneksi Tuuli Nykänen  
 • varajäseneksi Katri Kangas  
 • ehdotus HUS:n tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan valittavaksi Helsingin kaupungin nimeämiksi henkilöiksi seuraavasti: 
 • varapuheenjohtajaksi Maritta Hyvärinen (Aira Samulin-Suvio)
 • jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa)
 • Anne Pauna (Riina Bhatia)

15.08.2022 Ehdotuksen mukaan

27.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi