Yhtymäkokous, HUS-yhtymä, toimintaohjeet, kaupunginkanslia

HEL 2022-008021
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 517 §

HUS-yhtymän yhtymäkokous

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 7.7.2022.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi liitteen mukaisena, kuitenkin siten, että yhtymäkokousedustajan tulee ehdottaa hallintosäännön 93 §:n muuttamista siten, että sen ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti: "Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallitukseen yhden läsnäolo- ja puheoikeutetun henkilön". Toissijaisesti, jos yhtymäkokous ei hyväksy edellä tarkoitettua vastaehdotusta, yhtymäkokousedustajan tulee ehdottaa, että hallintosäännön 93 §:ssä mainitut henkilöt Helsingin kaupungin osalta ovat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari sekä toimialajohtaja.

- ehdotus HUS-yhtymän toimielimiin valittaviksi Helsingin kaupungin nimeämiksi henkilöiksi seuraavasti:

- yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Risto Rautava ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maritta Hyvärinen

- yhtymähallituksen jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa):

- Seija Muurinen (Timo Saranpää)

- Sanna Vesikansa (Oula Silvennoinen)

- Osmo Soininvaara (Maarit Leinonen)

- Ilkka Taipale (Mimi Rantanen)

- Anna Vuorjoki (Antti Kaajakari)

- tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Tuula Mohamud

- tarkastuslautakunnan jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa):

- Hanna-Leena Hemming (Janne Koivunen)

- Jonne Juntura (Hanna Varis)

- kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Harry Bogomoloff ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Silva Mertsola

- kansalliskielilautakunnan jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa):

- Veera Hellman (Raine Luomanen)

- Nora Grotenfelt (Björn Månsson)

- sekä varajäseneksi Bicca Olin.

Ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista liitteen mukaisena.

Ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi vuodelle 2023 liitteen mukaisesti 2 092 389 476 euroa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Yhtymähallituksen jäseneksi Osmo Soininvaaran sijaan Laura Korpinen ja varajäseneksi Maarit Leinosen sijaan Erkki Karinoja.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin vastaehdotus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous on kutsuttu koolle 7.7.2022 (liite 1). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on valmistellut yhtymäkokouksen koolle kutsumisen ja kokousasiakirjat (liite 2). Yhtymäkokouksessa hyväksytään päätösehdotuksessa mainitut asiat.

HUS-yhtymän hallintosääntöehdotusta on käsitelty myös Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyökokouksessa. Se edustaa suurelta osin jäsenten yhteisymmärrystä, mutta kysymystä läsnäolo - ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksissa (93 §) ei ole linjattu yhteistyökokouksessa. Helsingin kaupungin edustaja on toiminut väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana ja esittelijänä. Esittelijän pohjaehdotus valmisteluryhmässä (yhden henkilön läsnäolo- ja puheoikeus) oli sama kuin se, jota nyt esitetään Helsingin kaupungin toimiohjeeksi yhtymäkokousedustajalle. Valmisteluryhmän enemmistö (2-3, 1 tyhjä) päätyi kuitenkin esittämään yhtymäkokouksessa pohjaesityksenä olevaa mallia, jossa läsnäolo- ja puheoikeutettuja henkilöitä on kaksi ja oikeus on kytketty hyvinvointialueen nimenomaisiin luottamushenkilö- ja viranhaltija-asemiin. Jos tämä pohjaesitys hyväksytään myös yhtymäkokouksessa, on Helsingin kaupungin erillisratkaisun johdosta tarpeen, että kaupungin läsnäolo- ja puheoikeutetut henkilöt yksilöidään erikseen. Tarkoituksenmukaisena on pidettävä, että tässä tapauksessa Helsingin kaupunki nimeää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestarin ja toimialajohtajan tällaisiksi henkilöiksi.

HUS-yhtymän talousarvion raamia 2023 on niin ikään käsitelty Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyökokouksessa. Nyt esiteltävä päätös vastaa jäsenten yhteisymmärrystä. HUS-yhtymän edustaja väliaikaisessa valmisteluryhmässä oli eri kannalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi