Valtuustoaloite, Merikylpylä ja hyvinvointikeidas Hanasaareen

HEL 2022-008070
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 54 §

V 15.2.2023, Valtuutettu Oona Hagmanin aloite merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena otsikon vuosiluku korjataan muotoon 2023.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Oona Hagman ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 15.6.2022, että Hanasaareen hiilivoimala suljetaan vuonna 2023, jonka jälkeen alueelle voidaan toteuttaa merikylpylä ja hyvinvointikeidas. Helsingin kaupunki on linjannut, että avointa uimapaikkaa parempi ratkaisu olisi selkeästi erotettu merivesiallas tai kelluva uimala, kun hankkeelle löytyy yksityinen toteuttaja. Uintipaikoilla on yhä selkeämpi merkitys uimiseen oppimiselle. Vastaavasti ikääntyvillä ikäryhmillä uinnin tärkeys liikuntamuotona korostuu. Kansanterveyden kannalta uimapaikoilla on tutkitusti suuri merkitys. Allekirjoittaneet esittävät, että Helsingin kaupunki kaavoittaa alueen merikylpylän ja hyvinvointikeitaan perustamisen mahdollistamiseksi.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 20.9.2022. Sen mukaan Hanasaaren asemakaavoitus on käynnistymässä ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muuta aineistoa asetetaan nähtäville syksyllä 2022. Valtuustoaloitteessa esitetään alueelle merikylpylää ja hyvinvointikeidasta. Aloite on kannatettava. Hanasaaren asemakaava-alueella on mereen rajautuvaa rantaviivaa noin kilometrin pituudelta. Sen saaminen eläväksi ja kaupunkielämää rikastuttavaksi on yksi kaavatyön tavoitteista. Alueelle voidaan kaavoittaa niin kelluvia kuin kuivalle maalle rakennettavia saunoja, kylpylöitä ja muita hyvinvointia palvelevia rakennuksia. Osa palveluista voi myös integroitua asuinrakennusten maantasokerrokseen.

Kaupunginhallitus toteaa täydentävästi, että lausunnossa mainittu asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syys-lokakuussa 2022 ja karttapiirroksessa oli maininta paikasta saunalle tai merikylpylälle Hanasaaren kärkeen (liite 2). Aineistoon liittyneissä alustavissa havainnekuvissa idea ei vielä tarkemmin hahmotu mutta kaavoittajan mukaan asiaa tullaan jatkossa edistämään osana kaavamuutosta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 § 4 momentin mukaan
kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 20.09.2022 § 512

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hanasaaren asemakaavoitus on käynnistymässä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muuta aineistoa asetetaan nähtäville syksyllä 2022.

Valtuustoaloitteessa esitetään alueelle merikylpylää ja hyvinvointikeidasta alueelle. Aloite on kannatettava.

Hanasaaren asemakaava-alueella on mereen rajautuvaa rantaviivaa noin kilometrin pituudelta. Sen saaminen eläväksi ja kaupunkielämää rikastuttavaksi on yksi kaavatyön tavoitteista. Alueelle voidaan kaavoittaa niin kelluvia kuin kuivalle maalle rakennettavia saunoja, kylpylöitä ja muita hyvinvointia palvelevia rakennuksia. Osa palveluista voi myös integroitua asuinrakennusten maantasokerrokseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi