Valtuustoaloite, Helsingin kaupunki mukaan Mielenturvaa-verkostoon

HEL 2022-008071
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 46 §

V 15.2.2023, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Helsingin kaupungin liittymisestä Mielenturvaa-verkostoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 15.6.2022, että Helsingin kaupunki liittyy Mielenturvaa-verkostoon, tekee verkostoon kuuluvan Hyvän mielen työpaikka -suunnitelman ja ottaa käyttöön Mielenturvaa-mallin työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseksi.

Mielen hyvinvointi ja mielenterveyden edistäminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi Helsingin kaupungin nelivuotisessa työhyvinvointiohjelmassa 2022–2025. Ohjelman taustalla on kansallinen työelämän mielenterveysohjelma ja siinä esiin nostetut teemat, mm. mielenterveysosaamisen lisääminen työpaikoilla, henkilöstön kuormituksen tunnistaminen sekä vaikuttaminen työpaikkojen toimintakulttuuriin siten, että työkykyä tukevan työn painopiste siirtyy ongelmia korjaavasta toiminnasta yhteisökeskeiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Kaupungin työhyvinvointiohjelman yhtenä tavoitteena on henkisen kuormittuneisuuden vähentäminen työpaikoilla. Ohjelmassa toteutetaan kaupunkitasoisia toimenpiteitä, esimerkiksi vahvistamme mielen hyvinvointia tukevaa kulttuuria ja osaamista valmentamalla esihenkilöitä työkykyjohtamisessa ja tarjoamalla henkilöstölle verkkopohjaista itseopiskelumateriaalia mielenterveyden teemoista. Uuden tulevan työterveyskumppanin kanssa tullaan määrittelemään prosessit ja toimintatavat mielenterveydenongelmien ja mielenterveyspoissaolojen hallitsemiseksi. Esihenkilöiden jaksamista tuetaan mm. kartoittamalla esihenkilötyön kuormitustekijöitä ja rakentamalla esihenkilöille tukipalveluja.

Työhyvinvointiohjelman toimenpiteet ohjaavat jo nykyisellään sitä, miten mielen hyvinvointia voidaan Helsingin kaupungin työpaikoilla lisätä. Ehdotus liittymisestä Mielenturvaa-verkostoon tukee hyvin kaupungin työhyvinvointiohjelman tavoitteita.

Hyvän mielen työpaikka -suunnitelman laatiminen on ollut keskusteluissa työhyvinvointiohjelman suunnittelun yhteydessä. Ohjelmaa työstävä työryhmä sekä työsuojeluorganisaation ja henkilöstöjärjestöjen edustajat arvioivat kuitenkin, että viestiminen ”hyvän mielen työpaikasta” saatettaisiin kokea henkilöstön keskuudessa enemmän negatiivisena kuin positiivisena asiana. Tuolloin päädyttiin siihen, että Helsingin kaupunki ei hae Hyvän mielen työpaikka -merkkiä vaan panostaa mielen hyvinvoinnin edistämiseen kaupungin oman työhyvinvointiohjelman toimenpiteillä.

Mielenturvaa-verkoston toiminta nähdään hyödyllisenä lisänä kaupungin oman työhyvinvointiohjelman toteuttamisessa. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto tulee esittämään liittymistä Mielenturvaa-verkostoon, ja päätös liittymisestä tehdään kaupunginhallituksessa kevään 2023 aikana.

Hallintosäännön 30 luvun 11 § 4 momentin mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka@hel.fi